St.prp. nr. 27 (2004-2005)

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2004 under Landbruks- og matdepartementet

Til innholdsfortegnelse

5 Forslag til endringer i bevilgninger under kapitler og poster i 2004

Kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Det foreslås en økning på 0,37 mill. kroner, jf. forslag om tilsvarende reduksjon på kap. 1139 post 70 og kap. 1141 post 51. Det er behov for å arbeide videre med den framtidige organiseringen av kunnskaps- og informasjonsproduksjonen tilknyttet arealressursene (jord, skog, landskap og utmark). Departementet har etablert et prosjekt for den videre gjennomgangen der de involverte institusjonene vil bli trukket med i arbeidet.

Post 71 Tilskudd til Norsk Hestesenter

Norsk Hestesenter ble etablert i 1986 etter at den militære hestetjenesten i Forsvaret ble lagt ned. Hestesenteret er et faglig senter for avl av hest og for utdanning av hestepersonell i Norge. Stiftelsen har som formål å arbeide for å fremme kvaliteten av hesteholdet og skal etter nærmere avtale påta seg oppgaver i tilknytning til hestehold og hesteavl som Landbruks- og matdepartementet og organisasjonene finner formålstjenlig. Hestesenteret er en stiftelse med statlig tilknyting og med alle hesteorganisasjonene representert

Stiftelsen overtok ved etableringa bruksretten til ca 200 daa og en god del av bygningsmassen på Starum leir i Østre Toten kommune, totalt 14 bygninger med stort og smått. Tre bygninger på eiendommen eies allerede av hestesenteret. Eiendomsretten til eiendommen forble imidlertid hos forsvaret selv om Stortinget la til grunn at «Naudsynt areal og bygningar til drift av hesteskolen på Starum må overførast vederlagsfritt til det organ som blir ansvarleg for den vidare sivile drifta», jf. Innst. S. nr. 130 (1983-1984).

I 2000 avgjorde Forsvaret i samband med avhendingsprosjektet at eiendommen Starum leir skulle deles opp og brukerne av eiendommen utenom forsvaret selv, sivilforsvaret, HMS-senteret og Stiftelsen Norsk Hestesenter, fikk tilbud om å kjøpe sin del. Det ble gjennomført drøftinger mellom Justisdepartementet og Landbruksdepartementet om fordelinga av eiendommen mellom Norsk Hestesenter og Direktoratet for sivilt beredskap. For å sikre hestesenterets interesser ble den formelle eiendomsretten til de deler av eiendommen der hestesenteret holder til overført til Landbruksdepartementet i 2002, mens hestesenteret fikk videreført bruksretten.

Det foreslås at det gis et tilskudd på 5 mill. kroner til Norsk Hestesenter til kjøp av eiendommen Starum fra staten, jf. kap. 4100 post 41

Kap. 1115 Mattilsynet

Post 01 Driftsutgifter

Det foreslås bevilgningsendringer som samlet gir en økning på 7,1 mill. kroner knyttet til følgende saker:

Bevilgningen til kjøttkontroll foreslås økt med 2,1 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig økt slaktevolum, jf. tilsvarende økning i inntekter fra kjøttkontrollgebyr på kap. 4115 post 01. Det budsjetteres med totalt 134 mill. kroner i utgifter og inntekter i 2004. Dette er en økning på 6 mill. kroner i forhold til anslag i revidert nasjonalbudsjett. Dette medfører at bevilgningene må økes med 2,1 mill. kroner på utgifts- og inntektsiden utover det som er lagt inn som lønnsjustering.

Det foreslås en økning på 4 mill. kroner knyttet til oppgaver for annen forvaltning, jf. tilsvarende økning i inntekter på kap. 4115 post 02.

Det foreslås en økning på 1 mill. kroner knyttet til avliving av eierløse dyr. Ansvaret for utbetaling av erstatninger ved tiltak mot dyresykdommer ble overført fra Statens dyrehelsetilsyn til Statens landbruksforvaltning 01.01.2004. Etter en nærmere vurdering har departementet og de to virksomhetene kommet til at utgiftene ved avlivning av eierløse dyr bør dekkes over Mattilsynets budsjett. I 2003 ble utgifter til dette dekket over kap. 1107 post 73. Denne bevilgningen ble overført til kap. 1143 post 73 i budsjettet for 2004. Utgiftene for 2004 er beregnet til 1 mill. kroner. Det foreslås at kap. 1143 post 73 reduseres med 1 mill. kroner mot tilsvarende økning av kap. 1115 post 01.

Kap. 1139 Genressurser, miljø- og ressursregistreringer

Post 70 Tilskudd til genressurser, miljø- og ressursregistreringer

Det foreslås en reduksjon på 0,12 mill. kroner mot en tilsvarende økning av kap. 1100 post 01 for å finansiere prosjektet knyttet til den framtidige organiseringen av kunnskaps- og informasjonsproduksjonen tilknyttet arealressursene (jord, skog, landskap og utmark), jf. også kap. 1141 post 51.

Kap. 1141 Kjøp av forvaltningsstøtte innen miljø- og næringstiltak i landbruket

Post 51 Forvaltningsstøtte, utvikling og kunnskapsformidling i skogbruket, Skogforsk

Det foreslås en reduksjon på 0,25 mill. kroner mot en tilsvarende økning av kap. 1100 post 01 for å finansiere prosjektet knyttet til den framtidige organiseringen av kunnskaps- og informasjonsproduksjonen tilknyttet arealressursene (jord, skog, landskap og utmark), jf. også kap. 1139 post 70.

Kap. 1143 Statens landbruksforvaltning

Post 73 Tilskudd til erstatninger m.m. ved tiltak mot dyre- og plantesykdommer

Det foreslås samlet sett en økning på 12 mill. kroner. Hoveddelen av forbruket i 2004 har vært flere større utbetalinger i saker vedrørende offentlige pålegg i husdyrhold (scrapie) og planteproduksjon (jordbærsvartflekk). I siste del av 2004 vil også kostnadene til tiltak som er satt i verk som følge av høyt innhold av radioaktivitet i småfe og storfe bli belastet posten.

Forbruket på posten er i hovedsak avhengig av omfanget av Mattilsynets funn av husdyrsykdommer og plantesykdommer. I tillegg er det betydelige variasjoner mellom år i radioaktivitetsmålingene på levende dyr. Mattilsynets funn på disse områdene fører til offentlige pålegg og restriksjoner for å begrense spredningen av sykdommer, samt for å bidra til god folkehelse. Mattilsynets pålegg og restriksjoner utløser i mange tilfeller rett til erstatning. Forbruket på posten vil på dette grunnlaget kunne variere betydelig mellom år.

Kostnader i forbindelse med avliving av eierløse dyr

Utgiftene ved avlivning av eierløse dyr er budsjettert under denne posten. Det foreslås at dette dekkes over Mattilsynets budsjett på kap. 1115 post 01. Utgiftene til dette er i 2004 beregnet til om lag 1 mill. kroner, jf. også omtale under kap. 1115 post 01.

Kap. 1148 Naturskade – erstatninger og sikring

Post 71 Naturskade, erstatninger

Det er bevilget 66 mill. kroner til ordningen og det er gitt en tilsagnsfullmakt på 55 mill. kroner. Prognosen for utbetaling av tilskudd i 2004 er på om lag 76 mill. kroner. Prognosen for tilsagn i 2004 er 67 mill. kroner.

  (i mill. kr)
  Beløp
Ansvar pr. 31.12.2003 52,1
Tilkjent erstatning pr. 21.10.2004 63,4
Estimert tilsagn resten av året 27,0
Sum ansvar 142,5
Utbetalt erstatning pr. 21.10.04 57,0
Forventet utbetaling fra 21.10.2004 til 31.12.2004 19,0
Forventet ansvar pr. 31.12.2004 66,5

Prognosert merforbruk i forhold til budsjett framkommer på bakgrunn av noe større gjennomsnittlig saksstørrelse enn budsjettert, samt effekten av flomsituasjonen på nordvestlandet i september.

Det foreslås at bevilgningen på kap. 1148 post 71 økes med 10 mill. kroner fra 66 mill. kroner til 76 mill. kroner, samt at tilsagnsfullmakten økes med 12 mill. kroner fra 55 mill. kroner til 67 mill. kroner, jf. forslag til vedtak II.

Kap. 1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

Post 73 Pristilskudd

På posten bevilges bl.a. pristilskudd til melk, kjøtt, korn, ull, frukt, bær og veksthusgrønnsaker. Prognosen for tilskudd til norsk ull viser et underforbruk på 8,9 mill. kroner. Underforbruket skyldes hovedsakelig en annen fordeling mellom kvalitetsklasser og et lavere levert kvantum enn prognosert.

Prognose for grunntilskudd melk viser et merforbruk på 1,8 mill. kroner. Merforbruket skyldes en økning i geitmelksproduksjonen. Prognose for distriktstilskudd melk viser et merforbruk på om lag 3,6 mill. kroner. Årsaken til merforbruket skyldes en litt annen fordeling mellom soner enn prognosert.

Prognose for distriktstilskudd kjøtt viser et merforbruk på 30,2 mill. kroner. Årsaken til merforbruket skyldes i hovedsak strukturomlegging, slik at mer slakt leveres fra soner med høyere satser, og totalt sett et større kvantum levert kjøtt. Prognosene for grunntilskudd kjøtt viser et underforbruk på 0,9 mill. kroner.

Prognose for distrikts- og kvalitetstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker viser et merforbruk på 0,5 mill. kroner.

Prognose for prisnedskrivningstilskudd til korn og oljefrø viser et merforbruk på 18 mill. kroner. Årsaken til dette er at prognoser for mottak av korn i 2004 er større enn det kvantum som er lagt til grunn for budsjettet.

Landbruks- og matdepartementet foreslår at bevilgningen over kap. 1150 post 73 økes med 44,3 mill. kroner fra 1944,2 mill. kroner til 1988,5 mill. kroner.

Kap. 4100 Landbruks- og matdepartementet

Post 41 Salg av eiendom til Norsk Hestesenter

Det forslås en bevilgning på 5 mill. kroner knyttet til salg av eiendommen Starum til Norsk Hestesenter, jf. omtale under kap. 1100 post 71.

Kap. 4115 Mattilsynet

Post 01 Gebyr og analyseinntekter m.m.

Ved opprettelsen av Mattilsynet ble det etablert en ny finansieringsmodell. Budsjettet på posten var vanskelig å beregne fordi det ikke finnes historiske grunnlagsdata.

Inntektene fra gebyrer og avgifter på kap. 4115 post 01 er beregnet til å bli om lag 38 mill. kroner lavere enn budsjettert. Inntektssvikten skyldes først og fremst at inntektene fra gebyr på særskilte ytelser og gebyr for veterinær grensekontroll blir vesentlig lavere enn budsjettert. Begge ordningene har vist seg å være for høyt budsjetterte i St.prp. nr. 1 (2003-3004). Det forventes også noe lavere inntekter fra matproduksjonsavgift på norskproduserte landbaserte næringsmidler enn lagt til grunn i budsjettet. Gebyrer og avgifter på andre områder bidrar i motsatt retning. Bl.a. er inntekter fra kjøttkontrollgebyr økt med 6 mill. kroner i forhold til det som var lagt til grunn i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, jf. kap. 1115 post 01.

Post 02 Øvrige driftsinntekter

Det foreslås en økning på 4 mill. kroner knyttet til inntekter for oppgaver for annen forvaltning bl.a. Statens legemiddelverk, jf. tilsvarende økning i utgifter på kap. 1115 post 01.

Kap. 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

Post 80 Markedsordningen for korn

Budsjettert beløp for 2004 er 145,0 mill. kroner. Prognose for inntekter på prisutjevning i 2004 viser 75,0 mill. kroner. Prisutjevningsbeløpet beregnes med bakgrunn i forbruk av soya og urea og sats pr. tonn. I denne sammenhengen er det soyaforbruket som betyr mest. Satsen settes til 90 pst. av tollen ved import av soya. Satsen fastsettes månedlig. Tollen varierer med nivået på verdensmarkeds pris. Siden verdensmarkedets pris varierer vil også tollnivået og satsen for prisutjevningsbeløpet variere. Høyere verdensmarkedspriser og lavere tollsatser i 2004 enn det som ble lagt til grunn ved budsjetteringen er årsaken til at prognosen er satt til 75 mill. kroner.

Landbruks- og matdepartementet foreslår at bevilgningen over kap. 4150 post 80 reduseres med 70,0 mill. kroner fra 145,0 mill. kroner til 75,0 mill. kroner.

Kap. 5545 Miljøavgifter i landbruket

Post 71 Miljøavgift, plantevernmidler

Det foreslås at bevilgningen økes med 35 mill. kroner til 75 mill. kroner. De økte inntektene har sammenheng med at det har vært økning i importen av enkelte plantevernmidler, kombinert med at noen av disse midlene har endret avgiftsklasse.

Kap. 5571 Totalisatoravgift

Post 70 Avgift

Under posten føres inntekter fra avgiften på totalisatorspill. Det foreslås å redusere posten med 2 mill. kroner fra 92,5 mill. kroner til 90,5 mill. kroner fordi omsetningen har vært noe lavere enn budsjettert.

Statskog SF

Det vises til proposisjon om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2004 under Miljøverndepartementet om omtale av at Statskog SF kan kjøpe eiendommer som har interesse for allmennheten, og hvor det i tillegg er et kommersielt utviklingspotensial.