St.prp. nr. 27 (2004-2005)

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2004 under Landbruks- og matdepartementet

Til innholdsfortegnelse

Forslag

til vedtak om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2004 under Landbruks- og matdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2004 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner
1100 Landbruks- og matdepartementet
01 Driftsutgifter, forhøyes med 370 000
fra kr 113 697 000 til kr 114 067 000
71 (ny) Tilskudd til Norsk Hestesenter, bevilges med 5 000 000
1115 Mattilsynet
01 Driftsutgifter, forhøyes med 7 100 000
fra kr 1 173 596 000 til kr 1 180 696 000
1139 Genressurser, miljø- og ressursregistreringer
70 Tilskudd til genressurser, miljø- og ressursregistreringer, kan overføres , nedsettes med 120 000
fra kr 23 496 000 til kr 23 376 000
1141 Kjøp av forvaltningsstøtte innen miljø- og næringstiltak i landbruket
51 Forvaltningsstøtte, utvikling og kunnskapsformidling i skogbruket, Skogforsk, nedsettes med 250 000
fra kr 13 326 000 til kr 13 076 000
1143 Statens landbruksforvaltning
73 Tilskudd til erstatninger m.m. ved tiltak mot dyre- og plantesykdommer, overslagsbevilgning , forhøyes med 12 000 000
fra kr 39 848 000 til kr 51 848 000
1148 Naturskade – erstatninger og sikring
71 Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, forhøyes med 10 000 000
fra kr 66 000 000 til kr 76 000 000
1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
73 Pristilskudd, overslagsbevilgning , forhøyes med 44 300 000
fra kr 1 944 200 000 til kr 1 988 500 000

Inntekter:

Kap. Post Formål Kroner
4100 Landbruks- og matdepartementet
41 (ny) Salg av eiendom til Norsk Hestesenter, bevilges med 5 000 000
4115 Mattilsynet
01 Gebyr- og analyseinntekter m.m., nedsettes med 37 800 000
fra kr 782 206 000 til kr 744 406 000
02 Øvrige driftsinntekter, forhøyes med 4 000 000
fra kr 3 000 000 til kr 7 000 000
4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
80 Markedsordningen for korn, nedsettes med 70 000 000
fra kr 145 000 000 til kr 75 000 000
5545 Miljøavgifter i landbruket
71 Miljøavgift, plantevernmidler, forhøyes med 35 000 000
fra kr 40 000 000 til kr 75 000 000
5571 Totalisatoravgift
70 Avgift, nedsettes med 2 000 000
fra kr 92 500 000 til kr 90 500 000

II

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2004 kan gi tilsagn utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
1148 71 Naturskade, erstatninger 76 000 000

III

Fullmakt til salg av eiendommen Starum

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2004 gis fullmakt til salg av eiendommen Starum i samsvar med redegjørelsen i denne proposisjonen, jf. kap. 1100 post 71 og kap. 4100 post 41.