St.prp. nr. 27 (2004-2005)

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2004 under Landbruks- og matdepartementet

Til innholdsfortegnelse

Forslag

til vedtak om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2004 under Landbruks- og matdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2004 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.PostFormålKroner
1100Landbruks- og matdepartementet
01Driftsutgifter, forhøyes med370 000
fra kr 113 697 000 til kr 114 067 000
71 (ny)Tilskudd til Norsk Hestesenter, bevilges med5 000 000
1115Mattilsynet
01Driftsutgifter, forhøyes med7 100 000
fra kr 1 173 596 000 til kr 1 180 696 000
1139Genressurser, miljø- og ressursregistreringer
70Tilskudd til genressurser, miljø- og ressursregistreringer, kan overføres , nedsettes med120 000
fra kr 23 496 000 til kr 23 376 000
1141Kjøp av forvaltningsstøtte innen miljø- og næringstiltak i landbruket
51Forvaltningsstøtte, utvikling og kunnskapsformidling i skogbruket, Skogforsk, nedsettes med250 000
fra kr 13 326 000 til kr 13 076 000
1143Statens landbruksforvaltning
73Tilskudd til erstatninger m.m. ved tiltak mot dyre- og plantesykdommer, overslagsbevilgning , forhøyes med12 000 000
fra kr 39 848 000 til kr 51 848 000
1148Naturskade – erstatninger og sikring
71Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, forhøyes med10 000 000
fra kr 66 000 000 til kr 76 000 000
1150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
73Pristilskudd, overslagsbevilgning , forhøyes med44 300 000
fra kr 1 944 200 000 til kr 1 988 500 000

Inntekter:

Kap.PostFormålKroner
4100Landbruks- og matdepartementet
41 (ny)Salg av eiendom til Norsk Hestesenter, bevilges med5 000 000
4115Mattilsynet
01Gebyr- og analyseinntekter m.m., nedsettes med37 800 000
fra kr 782 206 000 til kr 744 406 000
02Øvrige driftsinntekter, forhøyes med4 000 000
fra kr 3 000 000 til kr 7 000 000
4150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
80Markedsordningen for korn, nedsettes med70 000 000
fra kr 145 000 000 til kr 75 000 000
5545Miljøavgifter i landbruket
71Miljøavgift, plantevernmidler, forhøyes med35 000 000
fra kr 40 000 000 til kr 75 000 000
5571Totalisatoravgift
70Avgift, nedsettes med2 000 000
fra kr 92 500 000 til kr 90 500 000

II

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2004 kan gi tilsagn utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
114871Naturskade, erstatninger76 000 000

III

Fullmakt til salg av eiendommen Starum

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2004 gis fullmakt til salg av eiendommen Starum i samsvar med redegjørelsen i denne proposisjonen, jf. kap. 1100 post 71 og kap. 4100 post 41.