St.prp. nr. 27 (2004-2005)

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2004 under Landbruks- og matdepartementet

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Landbruks- og matdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2004 under Landbruks- og matdepartementet.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2004 under Landbruks- og matdepartementet i samsvar med et vedlagt forslag.