St.prp. nr. 30 (2000-2001)

Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av Ev 18 i Aust-Agder

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Samferdselsdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til finansiering av utbygging av deler av Ev 18 i Aust-Agder. Ved kombinasjon av bompenger og statlige midler i en 15-årsperiode fra 2001 prioriteres i første omgang utbygging på strekningen Brokelandsheia - Vinterkjær øst i fylket og videre strekninger i vest-regionen (Øygardsdalen - Dyreparken). I tillegg foreslås midler til trafikksikkerhetstiltak langs dagens Ev 18, samt midler til tiltak som kan bidra til å styrke kollektivtrafikken.

Hovedhensikten med proposisjonen er å få hjemmel til å innføre bompengeinnkreving på strekningen. Departementet vil i de årlige budsjettene komme tilbake til endelige prioriteringer, kostnadsoverslag basert på reguleringsplan på de parsellene som tas opp til bevilgning, og om det skal være tofelts- eller firefeltsløsning på parsellene. Vegdirektoratet har ute på høring forslag til nye stamvegnormaler, og dette kan medføre at det kan være aktuelt med firefelts-løsning på strekningen mellom Grimstad og Kristiansand.

Arbeidet med opplegg for delvis bompengefinansiering av Ev 18 i Aust-Agder er tidligere omtalt i St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011.