St.prp. nr. 30 (2000-2001)

Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av Ev 18 i Aust-Agder

Til innholdsfortegnelse

2 Dagens vegstandard, trafikk-, ulykkes- og miljøsituasjon

Ev 18 gjennom Aust-Agder utgjør 110 km av stamvegrute 7 mellom Oslo og Kristiansand, som er den viktigste transportforbindelsen mellom Østlandet og Sørlandet. For næringsliv og sysselsetning har ruten stor betydning som bindeledd mellom landsdeler og regioner og til kontinentet. Ev 18 gjennom fylket tangerer eller går gjennom fem byer, og det er betydelig nærings- og industrivirksomhet langs strekningen. Om lag 90 pst. av befolkningen i fylket bor innen 30 min. kjøreavstand fra Ev 18. Strekningen Arendal - Kristiansand er en del av «Agderbyen». Denne regionen utvikler seg mer og mer til å bli et felles bolig- og arbeidsmarkedsområde. Ev 18 har en helt sentral rolle som regional hovedtransportåre mellom byene, tettstedene og arbeidsplassene. Ev 18 har stor betydning for reiselivsnæringen, bl.a. som forbindelse til utlandet via ferjevirksomheten i Larvik og Kristiansand og til Kristiansand Lufthavn Kjevik.

Med tilknytning gjennom Nordic Link til kontinentet via Kristiansand havn har ruten også internasjonal betydning. Nordic Link er transportkorridoren mellom Norge og kontinentet via Jylland, og inngår i TEN (Trans European-Transport Networks). Det har på politisk og administrativt nivå vært arbeidet mye med prosjektet som går ut på å knytte det sørlige og vestlige Norge tettere til Europa.

Årsdøgntrafikken på Ev 18 i Aust-Agder varierer fra omlag 5 000 kjt/døgn til 10 000 kjt/døgn. Det er minst trafikk ved grensen til Telemark og størst trafikk mellom Arendal og Kristiansand. Kontinuerlige trafikktellinger siden begynnelsen av åttiårene har vist jevn høy trafikkvekst, i gjennomsnitt 3,5 pst. pr. år. Tungtrafikkandelen utgjør ca. 15 pst. av årsdøgntrafikken. Sørlandet har betydelig trafikkøkning i sommermånedene. Sommerdøgntrafikken er 35 pst. høyere enn årsdøgntrafikken og julitrafikken 60-65 pst. høyere enn årsdøgntrafikken. Trafikktoppen midtsommers gjør problemer knyttet til framkommelighet særlig merkbare. Gjennomgangstrafikken utgjør bare 10-15 pst. av årsdøgntrafikken. Dermed består 85-90 pst. av trafikkmengden av lokal- og regionaltrafikk.

I dag er det i hovedsak tilfredsstillende kvalitet på Ev 18 fra grensen til Telemark og ca. 10 km vestover mot Brokelandsheia, ca. 10 km gjennom Arendal samt ca. 6 km gjennom Grimstad. Dårligst standard har Ev 18 i dag på strekningen Brokelandsheia - Vinterkjær øst i fylket, samt i vestregionen mellom Grimstad og Kristiansand. I tillegg til dårlig kurvatur og vegbredde er det mye randbebyggelse med avkjørsler, kryss i plan og mangel på gang- og sykkelveger. På mange strekninger er det få forbikjøringsmuligheter og omkjøringsmuligheter ved ulykker og annen trafikkstans.

Etter at parsellen Rannekleiv - Temse åpnet høsten 2000, har omlag en tredjedel av strekningen gjennom Aust-Agder tofelts motorveg. De resterende to tredjedeler av Ev 18 har ikke motorvegstandard, og kvaliteten ligger under de krav som settes for nye stamveger. Den lave standarden medfører høyt ulykkesnivå, lav fremkommelighet og miljøulemper for bebyggelsen nær vegen.

Ev 18 gjennom Aust-Agder har et betydelig trafikksikkerhetsproblem. Både risikoen for ulykker og alvorlighetsgraden ligger over gjennomsnittet for riksvegnettet på landsbasis. Det er markant forskjell i ulykkesfrekvens for strekningene som er utbygd til motorveg og det øvrige vegnettet. Strekningen Brokelandsheia - Vinterkjær har de siste årene hatt en ulykkesfrekvens som ligger fire til fem ganger over generell ulykkesfrekvens for moderne tofelts motorveger. Selv om ulykkesfrekvensen er noe lavere i vestregionen, medfører høyere trafikkmengde et høyt antall ulykker pr år. Strekningen Grimstad - Vest-Agder grense er særlig belastet med alvorlige ulykker. Det mangler parallellveger for lokaltrafikk og 70 pst. av strekningen er uten gang- og sykkelveger. Alvorlighetsgraden på ulykkene har økt de siste årene. I 1998 og 1999 skjedde det henholdsvis 10 og 9 dødsulykker langs Ev 18 i Aust-Agder.

Miljøulempene langs Ev 18 er i hovedsak knyttet til støy. Beregninger viser at flere enn 500 personer i dag er svært plaget av trafikkstøy. Over 100 personer er utsatt for trafikkstøy over forurensningslovens tiltaksgrense. Tiltaksplanlegging for boliger med innendørs støy over 42 dBA skal startes opp i 1999, og tiltakene skal være utført i løpet av 2004.