St.prp. nr. 30 (2000-2001)

Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av Ev 18 i Aust-Agder

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Samferdselsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av Ev 18 i Aust-Agder.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av Ev 18 i Aust-Agder i samsvar med et vedlagt forslag.