St.prp. nr. 30 (2000-2001)

Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av Ev 18 i Aust-Agder

Til innholdsfortegnelse

5 Samferdselsdepartementets vurdering

Samferdselsdepartementet ser utbygging av ny Ev 18 gjennom Aust-Agder som en viktig oppgave med betydning for bl.a. næringsliv og trafikksikkerhet. Utbyggingen inngår som en del av departementets strategi for forbedring av stamvegnettet, jf. St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011.

Aust-Agder fylkeskommune har gitt sin tilslutning til bompengeprosjektet, og de berørte kommuner er positive til prosjektet. Samferdselsdepartementet legger vekt på den lokale viljen til innkreving av bompenger for å delfinansiere og forsere motorvegutbyggingen i fylket. Det er full lokal oppslutning om å gjennomføre både utbygging av nye motorvegstrekninger, gjøre nødvendige tiltak langs dagens Ev 18 og tilrettelegge for kollektivtrafikken (knutepunktsutvikling).

Vegdirektoratet har sendt ut på høring forslag til nye stamvegnormaler. Dette kan medføre en standardheving på prosjektene. For samtlige utbyggingsstrekninger kan det være aktuelt med bruk av midtdeler i forbindelse med forbikjøringsstrekningene. Dette kan øke kostnaden med ca. 20-25 pst. for disse prosjektene. For prosjektene fra Grimstad til Kristiansand kan smal firefeltsløsning være aktuelt. Hvis dette kommer til realisering, vil kostnadene øke med minst 50 pst. Det er derfor viktig at det videre planarbeidet konsentreres om å bygge en veg med tilstrekkelig, men nøktern standard.

Samferdselsdepartementet har gitt utbygging av Ev 18 i Aust-Agder høy prioritet i Nasjonal transportplan. På bakgrunn av denne prioritering og det reviderte anslaget for bompengeinntekter, er den totale investeringsrammen for bompengepakken 2 110 mill. kr i 15-årsperioden. Samferdselsdepartementet har i tråd med Vegdirektoratets tilråding lagt til grunn en noe høyere rabattbruk enn det ble lagt til grunn i bompengeutredningen. Bompengeanslaget er derfor nedjustert fra 1 400 mill. kr til 1 130 mill. kr i 15-årsperioden. Departementet er positiv til betalingsfritak for gjennomgangstrafikken i bom nr. 2 ved passering av begge bommer innen et tidsrom, men går inn for en tidsavgrensning på seks timer i stedet for ett døgn.

Samferdselsdepartementet legger vekt på de prioriteringer av utbyggingsstrekninger som er gjort lokalt, og foreslår - i tillegg til trafikksikkerhetstiltak langs dagens Ev 18 - gjennomføring av parsellen Brokelandsheia - Vinterkjær i perioden 2002-2005 og utbygging av strekningen i vestregionen (Øygardsdalen - Dyreparken). Det er neppe rom for igangsetting av alle parsellene som inngikk i den lokale behandlingen innenfor bompengeperioden.

Departementet går inn for at tilskudd til jernbaneutbygging foreløpig tas ut av utbyggings- og finansieringsplanen, da ny Grenlandsbane ikke er prioritert i Nasjonal transportplan 2002-2011. Samferdselsdepartementet er enig med fylkeskommunen i at det tilrettelegges for av- og påstigning for buss tilknyttet de nye kryssområdene. Ytterligere kollektivknutepunktsutvikling som tilrettelegging av parkeringsarealer og arealer for ulike servicebygninger for betjening av reisende vil det i hovedsak være en oppgave for fylkeskommunen å finansiere. Det settes av 25 mill. kr innenfor rammen av finansieringsplanen til tiltak langs Ev 18 som kan bidra til å styrke kollektivtrafikken.

Det er lagt opp til at innkrevingen skal starte i begge bomstasjonene høsten 2001. Dette innebærer at det i vestregionen vil være innkreving en tid før utbyggingen starter. Når departementet likevel foreslår at innkrevingen skal starte høsten 2001, er det særlig lagt vekt på at det lokalt er ønske om dette. Departementet går videre inn for at det gis tillatelse til å lånefinansiere etablering av bomstasjoner til om lag 40 mill. kr i 2001.

Proposisjonen er en finansieringsplan innenfor en ramme på 2 110 mill. kr i 15-årsperioden. Departementet vil peke på den store kostnadsmessige usikkerheten som følge av uavklart valg av standard for flere av parsellene. Tilgjengelige økonomiske midler og endelige kostnadsoverslag vil virke bestemmende for hvor mange prosjekter som kan gjennomføres i bompengeperioden. For at et prosjekt kan tas opp til bevilgning, stilles det som vanlig krav til godkjent reguleringsplan og en usikkerhet på +/- 10 pst. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget med forslag til anleggsstart, prioriteringer, endelig valg av dimensjonering og kostnadsoverslag i de årlige budsjettene. Eventuelle kostnadsøkninger vil medføre økte bompengesatser og/eller forlenget innkrevingsperiode (jf. kapittel 4.4), eller redusert utbyggingsomfang. Dersom den totale rammen (summen av statlige midler og bompenger) blir høyere enn forutsatt og kostnadene ikke øker vesentlig, forseres utbyggingen. Hensynet til optimalisert drift vil avgjøre oppstarttidspunktet for delparsellene.