St.prp. nr. 30 (2000-2001)

Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av Ev 18 i Aust-Agder

Til innholdsfortegnelse

4 Finansieringsplan og bompengeopplegg

4.1 Finansieringsplan

I etatenes forslag til Nasjonal transportplan 2002-2011 er det foreslått 360 mill. kr til utbygging av Ev 18 i Aust-Agder.

I St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011 er utbygging av Ev 18 i Aust-Agder gitt høyere prioritet. Det er lagt til grunn om lag 700 mill. kr til utbyggingen av Ev 18 i Aust-Agder for perioden 2002-2011. Samferdselsdepartementet forutsetter en videreføring på samme nivå i perioden 2012-2015 i statlige midler, slik at samlet statlig investering i 15-årsperioden blir omlag 980 mill. kr.

Grunnet anslått lokaltrafikkandel på 85-90 pst. mener Vegdirektoratet at det bør legges til grunn noe høyere rabattbruk enn i bompengeutredningen og foreslår derfor at bompengeanslaget nedjusteres fra 1 400 mill. kr til 1 130 mill. kr. Samferdselsdepartementet slutter seg til denne vurderingen.

Tabell 4.1 viser hvilken finansieringsplan Samferdselsdepartementet legger til grunn for bompengepakken i Aust-Agder.

Tabell 4.1 Finansieringsplan

mill. 2000-kr
2001-2005 2006-2011 2012-2015 Sum Andel %
Bompenger* 270 750 110 1 130 54
Statlige midler 150 550 280 980 46
Sum 420 1300 390 2 110 100

* Netto til investering

Innenfor den totale rammen på 2 110 mill. kr i 15-årsperioden prioriteres oppstart av parsellen Brokelandsheia - Vinterkjær i 2002 og gjennomføring i perioden 2002-2005, og vestregionen på strekningen mellom Øygardsdalen og Dyreparken i Kristiansand, jf. omtale s. i kap. 14.4.1.7 i St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011. I tillegg foreslås midler til trafikksikkerhetstiltak langs dagens Ev 18, samt midler til tiltak som kan bidra til å styrke kollektivtrafikken.

Parsellen Brokelandsheia - Vinterkjær blir 12 km lang. Parsellen inkluderer nytt toplankryss ved Brokelandsheia og ved Risør industriområde ved Akland. Det foreligger godkjent reguleringsplan for hele strekningen, men det er aktuelt med en reguleringsendring for kryssområdet ved Vinterkjær. Kostnadsoverslaget er 380 mill. kr og samfunnsøkomisk netto nytte - 20 mill. kr.

En eller flere av parsellene på strekningen Øygardsdalen - Dyreparken er tenkt utbygget på grunnlag av en OPS-organisering. Selskapet som får i oppdrag å bygge, drive og vedlikeholde prosjektene, vil bli kompensert ved bompenger og statlige midler etter 2005. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til framdriften for OPS-prosjektet, inkl. prioritering mellom de fire parsellene, som egen sak i 2001. Kostnadsoverslaget for strekningen er i Nasjonal Transportplan 2002-2011 oppgitt til 1 200-1 600 mill. kr basert på tofelts løsning.

Vegdirektoratet har forslag til nye stamvegnormaler ute på høring. Det tas sikte på en godkjenning av nye vegnormaler ved årsskiftet. I forslaget er det to endringer som kan innvirke på utbyggingsstandard og -kostnad i Aust-Agder. Om lag 70 pst. av parsellen Brokelandsheia - Vinterkjær er planlagt med trefelts veg, og vil i hht. vegnormalforslaget få midtdeler. Merkostnaden er beregnet til om lag 45 mill. kr. I forslaget er det lagt opp til at stamvegstrekninger med ÅDT på 10 000-20 000 skal få smal firefelts veg. Dette vil da kunne være aktuelt på strekningen Øygardsdalen - Dyreparken. En standardøkning til smal firefelts veg vil kunne øke kostnadene med minst 50 pst. Det er regnet med at en slik standardøkning vil redusere ulykkesfrekvensen, og særlig møteulykkene. Midtdeler er også aktuelt på trefeltsstrekninger mellom Øygardsdalen og Dyreparken dersom utbyggingsstandard blir to- og trefelts veg.

Departementet vil komme tilbake til endelige prioriteringer og valg av standard for de enkelte strekninger i de årlige budsjettproposisjoner. Det vil i den forbindelse bli stilt krav til plangrunnlag, kostnadsoverslag og kostnadsstyring, jf. St.prp. nr. 1 (1998-99) side 83. Det vil bli stilt krav om at det foreligger tilstrekkelig kvalitetssikring av kostnadsoverslag i samsvar med kriterier og prinsipper for styring av statlige investeringer, jf. omtale av dette i Gul Bok for 2000 og 2001.

Dersom den totale rammen (summen av statlige midler og bompenger) viser seg å bli høyere enn forutsatt og utbyggingskostnadene ikke øker vesentlig, forseres utbyggingen. Eventuell kostnadsøkning ut over prisstigning vil resultere i forlenget bompengeperiode og/eller høyere bompengetakster (jf. kapittel 4.4), eller føre til redusert utbyggingsomfang.

Det foreslås 40 mill. kr til etablering av bomstasjoner i Gjerstad og Grimstad i 2001. Bompengeselskapet gis gjennom denne proposisjonen tillatelse til å oppta lån for bygging av bomstasjoner med nødvendig utstyr til innkreving.

4.2 Bomplassering

Det er forutsatt to betjente bommer på Ev 18, henholdsvis nord og sør i fylket. Bomstasjonen i nord legges på Østerholtheia i Gjerstad kommune. Ved trafikklekkasje av betydning til kommunal parallellveg kan det bli aktuelt med bom også her. I sør lokaliseres bomstasjonen på Ev 18 ved Svennevig i Grimstad kommune, nær kommunegrensen til Lillesand. Når ny Ev 18 Nørholm - Gaupemyr/Tingsaker står ferdig, flyttes bommen til ny Ev 18. Dersom trafikklekkasjen langs dagens Ev 18 blir betydelig, er det aktuelt med bom også her. Dersom det blir aktuelt å sette opp flere bomstasjoner, vil Samferdselsdepartementet legge dette fram for Stortinget.

Det er opprettet et lokalt bompengeselskap «Aust-Agder Vegfinans as», som Vegdirektoratet vil inngå avtale med i tråd med standardavtalen. Selskapet er heleid av fylkeskommunen. For OPS-prosjektene vil det bli utarbeidet en ny type standardavtale som bare omhandler bompengeinntektssiden, da lånefinansieringen vil gjøres av OPS-selskapet.

4.3 Trafikkforutsetninger og andre forutsetninger

Bompengeinnkrevingen forutsettes startet opp høsten 2001, med betaling i begge retninger i hver bomstasjon. Stasjonene tar avgift hele døgnet.

Gjennomsnittlig trafikkmengde der bomstasjonene skal plasseres er i dag ca. 5 000 kjt/døgn i nord og ca. 8 000 kjt/døgn i sør. Inntektsgrunnlaget for bompengeordningen baserer seg på en noe lavere andel betalende trafikkmengde når bommene er satt opp, pga. bortfall av særlig nærtrafikk ved bomstasjonene. Det er regnet med betaling kun gjennom en bomstasjon ved passering av begge stasjoner innen seks timer. Dette gjelder også for trafikanter uten rabattkort/klippekortabonnement (brikke). Det vil innenfor seks timer være rimelig tid for pauser for gjennomgangstrafikken. I vedtaket til Aust-Agder fylkeskommune gikk fylkeskommunen inn for betalingsfritak for gjennomgangstrafikk ved passering av begge stasjoner innen tjuefire timer.

Det er en viss usikkerhet knyttet til betalende trafikkmengde, siden det er få erfaringer med slike rabattordninger og andelen gjennomgangstrafikk (definert som trafikk som passerer begge bommer i løpet av seks timer) bygger på anslag og ikke tellinger eller undersøkelse om betalingsvillighet.

Andre forutsetninger:

 • oppstart bompengeinnkreving: høsten 2001

 • innkrevingsperiode: 15 år

 • etableringskostnader: totalt 40 mill. kr for bomstasjoner

 • betalende trafikkmengde: 11 400 kjt/døgn

 • årlig trafikkvekst: 1,8 pst.

 • driftskostnader: gjennomsnittlig 1,50 kr pr. passering, dvs ca. 7,5 pst. av brutto inntekter

 • gjennomsnittlig inntekt pr. kjøretøy: 17,50 kr

 • årlig prisstigning: 2 pst.

 • nominell rente: 8 pst. pr. år

4.4 Takster og rabattordninger

Det er regnet med følgende takster:

 • kjøretøy med tillatt totalvekt t.o.m 3 500 kg: 20 kr

 • kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg: 40 kr

Det er forutsatt at moped, motorsykkel, buss i konsesjonert rute og passasjerer ikke skal betale. Det er regnet med betaling kun gjennom en bomstasjon ved passering av begge stasjoner innen seks timer. Det er forutsatt et rabattsystem ved bruk av elektronisk brikke og i henhold til Vegdirektoratets takstretningslinjer. Dette gir følgende rabatter ved kjøp av elektronisk klippekort og med betaling i begge retninger:

 • kort med 50 passeringer gir 30 pst. rabatt

 • kort med 250 passeringer gir 40 pst. rabatt

 • kort med 500 passeringer gir 50 pst. rabatt

Takstene justeres i samsvar med prisstigningen. Dersom bompengeinntekter til investering (jf. tabell 4.1) blir lavere i 15-årsperioden enn forutsatt (grunnet større engangsnedgang i trafikken, lavere trafikkvekst, større rabattbruk eller høyere lånerente) eller kostnadene blir høyere enn forutsatt, gis selskapet rett til økning av takst på inntil 20 pst. og/eller forlenget innkrevingsperiode på inntil 5 år etter avtale med Vegdirektoratet.

4.5 Fylkeskommunal garanti

Aust-Agder fylkesting har i sitt vedtak i saken akseptert at det stilles fylkeskommunal garanti for nødvendige låneopptak, jf. kapittel 3. Etter gjeldende regler vil garantien først komme til anvendelse etter en takstøkning på 20 pst. og en forlengelse av bompengeperioden på 5 år. En følsomhetsanalyse med utgangspunkt i endring av årlig trafikkvekst fra 1,8 til 1,0 pst. gir to års lengre bomperiode. To prosent økning i lånerenten medfører mindre enn ett års økning i bomperioden. Med parallellinnkreving og kun kortsiktig likviditetslån på inntil 60 mill. kr er risikoen for at garantien skal utløses minimal. Dersom det viser seg ønskelig med låneopptak utover 60 mill. kr forutsettes ny fylkeskommunal behandling og ny fremlegging for Stortinget. En økning i låneopptak vil kunne være aktuelt enten for å forsere prosjekter i løpet av perioden eller for å framskynde oppstart i perioden.