St.prp. nr. 30 (2000-2001)

Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av Ev 18 i Aust-Agder

Til innholdsfortegnelse

3 Lokal behandling

Aust-Agder fylkesting behandlet i februar 1999 utfordringsdokumentene i tilknytning til Nasjonal transportplan for 2002-2011. I vedtaket understreket fylkestinget behov for raskest mulig utbygging av Ev 18 til motorvegstandard. I vedtakets pkt. 6 sies det bl.a.:

«For å oppnå målsettingene som er satt både i Nasjonal transportplan og høringsutkast til fylkesplan, ønsker fylkestinget at det innføres bompenge-/avgiftsfinansiering i Aust-Agder. Fylkestinget ber om at det igangsettes utredning av et bompenge-/avgiftssystem som kan omfatte både utbygging av Ev 18, rv 9, jernbane, utvikling av kollektivtilbudet og nødvendige miljø- og trafikksikkerhetstiltak. Systemet må kunne igangsettes etappevis, hvor omfanget og innholdet bygger på lokal enighet og vilje til gjennomføring.»

Som grunnlag for lokalpolitisk behandling ble det laget en bompengeutredning for Ev 18 for 15-årsperioden 2001-2015. Tabell 3.1 viser hvilke prioriteringer av utbyggingsprosjekter og andre tiltak med kostnadsoverslag som lå til grunn i den lokale behandlingen.

Tabell 3.1 Lokalt forslag til utbyggingsprogram mill. 2000-kr

Parseller/tiltak Kostnader
1 Brokelandsheia - Vinterkjær 360
2 Kjerlingland - Dyreparken 550
3 Øygardsdalen - Nørholm 160
4 Nørholm - Gaupemyr 350
5 Gaupemyr - Kjerlingland 230
6 Haslestad - Stølen 310
7 Rømyr - Haslestad 260
8 Vinterkjær - Lunde 160
- Utbedringer langs eksisterende Ev 18 100
- Knutepunktsutvikling kollektivtrafikk 50
- Tilskudd jernbaneutbygging Brokelandsheia 50
Figur 3.1 

Figur 3.1

Det var forutsatt en samlet ramme i perioden på 2 500 mill. kr, fordelt på 1 400 mill. kr i bompenger og 1 100 mill. kr i statlig andel. Denne rammen var ikke direkte relatert til nasjonale rammer, og hadde en foreløpig karakter. Fylkeskommunen har senere uttalt seg i forhold til den økonomiske rammen i etatenes forslag til Nasjonal transportplan. Denne rammen var på 360 mill. kr. jf. omtale mot slutten av kap. 3 i proposisjonen.

Innenfor rammen i bompengeutredningen var det forutsatt utbygging - og i stor grad fullføring - av tofelts motorveg på strekningene Brokelandsheia - Vinterkjær - Lunde øst i fylket, Rømyr - Stølen mellom Tvedestrand og Arendal og Øygardsdalen - Dyreparken i vestregionen. Mellom Grimstad og Kristiansand har det vært lagt til grunn at Ev 18 bygges med gjennomgående forbikjøringsfelt (trefeltsveg) vekselvis mot nord og sør. Det var videre foreslått 200 mill. kr til trafikksikkerhetstiltak langs dagens Ev 18, knutepunktsutvikling for kollektivtrafikk i forbindelse med omlegging av vegen, samt tilskudd til eventuell fremtidig sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen gjennom bygging av Grenlandsbanen.

Bompengeutredningen for Ev 18 ble sendt på høring til alle kommuner og relevante etater og organisasjoner i Aust-Agder, samt til Vest-Agder og Telemark fylkeskommuner, Kristiansand kommune, Statens vegvesen i Vest-Agder/Telemark og til Jernbaneverket.

Høringsrunden ga gjennomgående støtte til forslaget om delvis bompengefinansiering av Ev 18 og øvrige tiltak. Vertskommunene for bommene, Gjerstad og Grimstad kommuner, har begge gitt sin tilslutning til bompengefinansiert utbygging.

Aust-Agder fylkesting behandlet bompengeutredningen for Ev 18 i møte 14.-15. juni 1999 og gjorde følgende vedtak:

«1. Fylkestinget godkjenner hovedprinsippene som ligger i utredningen om delvis bompengefinansiering av Ev 18 gjennom Aust-Agder.

2. Fylkestinget vedtar å sende søknad om gjennomføring av første fase av prosjektet til Stortinget snarest mulig. Prosjektomfanget og gjennomføringen av prosjektene avklares nærmere når statlig andel i prosjektet er avklart.

3. Det etableres to bomstasjoner langs Ev 18; en på Østerholtheia i Gjerstad kommune og en ved Østerlød - Svennevig i Grimstad kommune nær grensen mot Lillesand.

4. Stasjonene skal kreve inn bompenger for trafikk i begge retninger. Ved gjennomkjøring av Ev 18 i fylket betales det bare i en av stasjonene, i samme retning i løpet av ett døgn.

5. Bommen på Østerholtheia etableres i år 2001 og bommen i Grimstad så snart som mulig, senest i år 2004.

6. Bompengetakst fastsettes til 20 kr for personbil og 40 kr for tunge kjøretøy (1999-kr). Det skal legges opp til elektronisk innkreving med bruk av brikkesystem. Det tilbys rabattordninger innenfor reglement fastlagt av Vegdirektoratet.

7. Bompengeinnkrevingen skal foregå i en periode på 15 år regnet fra åpning av stasjonen. Dersom investeringene, som skal dekkes gjennom bompengefinansiering, er nedbetalt før perioden på 15 år er ute, avsluttes bompengeinnkrevingen når nedbetalingen er fullført.

8. Bompengeinntektene skal nyttes til utbygging av Ev 18 til motorveg inkludert mindre utbedringer av eksisterende Ev 18, knutepunktsutvikling for kollektivtrafikken og tilskudd til jernbaneformål og knutepunktsutvikling/ny jernbanestasjon på Brokelandsheia. Samlet investeringskostnad utgjør 2450 mill. kr. Utbyggingen skal foregå i perioden 2001-2015. Utbyggingsomfanget justeres i forhold til statlige bevilgninger. Beløpet på 50 mill. kr som skal delfinansiere etableringen av ny jernbanestasjon på Brokelandsheia med nødvendig omlegging av jernbanetraseen, stilles til disposisjon når prosjektet er fullfinansiert av Jernbaneverket/NSB og anlegget kan startes opp. Utbetalingen skal ikke medføre at gjennomføringen av prosjektet Ev 18 Brokelandsheia - Vinterkjær forskyves i tid.

9. Fylkestinget er positiv til at fylkeskommunen påtar seg ansvaret med å opprette et eget bompengeselskap med nødvendig aksjekapital, samt at det i sin tid stilles nødvendige garantier for selskapets låneopptak. Fylkesutvalget får fullmakt til å inngå nødvendige avtaler for dette.»

Arendal kommune støtter vegsjefens anbefaling av finansiering av Ev 18-utbygging i Aust-Agder slik denne er presentert i bompengeutredningen.

Gjerstad kommune gir sin tilslutning til hovedinnholdet i utredningen, med en av to bomstasjoner lokalisert til Østerholtheia i Gjerstad. Kommunen ønsker at midler til etablering av Brokelandsheia knutepunktstasjon stilles til rådighet innen to år etter at bomstasjonen på Ev 18 nord er satt i drift. Kommunen ønsker avbøtende tiltak for å redusere belastningen for lokaltrafikken som vil passere bomstasjonen ofte.

Grimstad kommune støtter vegsjefens anbefaling for finansiering av Ev 18-utbyggingen i Aust-Agder slik den er presentert i bompengeutredningen.

Lillesand kommune ser positivt på at det er foreslått delfinansiering av ny Ev 18-utbygging gjennom Aust-Agder med inntekter fra vegbommer. Det er ingen merknader til stedsvalg for bommer. Kommunen peker på at det kostbare trasévalget gjennom kommunen er et resultat av de valg Kristiansand kommune har foretatt mot AustAgder fylkesgrense og mot Lillesand. Kommunen beklager derfor at vegkontorene i Vest-Agder og Aust-Agder ikke legger frem en samlet utredning om saken. Kommunen forutsetter at finansieringspakken planlegges slik at alternativ C2 med tunnel ved Norton og alternativ C3 med tunneler ved Kaldvellområdet kan gjennomføres. Det legges videre til grunn at en delfinansiering med bompenger vil forsere Ev 18-utbyggingen slik at denne påbegynnes tidlig i planperioden 2002-2011.

Risør kommune slutter seg til høringsdokumentets forslag om lokalisering av bomstasjonene på Østerholtheia i Gjerstad og i Grimstad nær grensen til Lillesand.

Tvedestrand kommune gir sin prinsippielle tilslutning til bompengefinansiert utbygging av Ev 18 i Aust-Agder. Kommunen bemerker at høringsfristen har vært svært kort, og har av den grunn kun gitt prinsipiell tilslutning.

Telemark fylkeskommune tilrår at den nordre bomstasjonen plasseres lenger sør.

Vest-Agder fylkeskommune mener det er ønskelig å se forslagene i Agderfylkene samlet både i forhold til felles mål for Agder, og for om mulig å stå sterkere i den samlede nasjonale behandlingen i NTP-prosessen.

Norges Automobilforbund avdeling AustAgder går i mot forslag om bompenger. AustAgder distriktslag av Motorførernes Avholdsforbund (MA) kan tilrå bomstasjoner under forutsetning av at bompengene bare finansierer selve vegbyggingen.

Fylkestinget i Aust-Agder behandlet 13. desember 1999 etatenes forslag til Nasjonal transportplan 2002-2011. Det ble bl.a. fattet følgende vedtak:

«E 18 Oslo - Kristiansand er landets viktigste transportåre. For å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten langs ruten, må den gis langt høyere prioritet og økonomiske rammer i den endelige behandlingen av transportplanen.

E 18 gjennom Aust-Agder er livsnerven for vårt næringsliv og bosetting. E 18 er adkomstvegen til nærmeste flyplass og nasjonalhavn. E 18 gjennom fylket har landets høyeste ulykkesfrekvens på stamveger, svært høy trafikkvekst og har en av landets laveste andeler med tilfredsstillende standard. På bakgrunn av dette må strekningen bygges ut i løpet av planperioden. Det er vilje til å delfinansiere utbyggingen med bompenger, men de statlige rammene er for små i forhold til det ekstraordinære utbyggingsbehovet.

På strekningen fra Grimstad til Dyreparken må E 18 bygges ut med smal 4-feltsveg. Strekningen bør bli en prøvestrekning for å utvikle denne vegstandarden.»