St.prp. nr. 53 (1996-97)

Utbygging og drift av petroleumsforekomster i Oseberg Sør

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Olje- og energidepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om utbygging og drift av Oseberg Sør og tiltredelse av drivverdighet for Oseberg Sør samt endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 under kap 2440 og 5440.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre endringer på statsbudsjettet for 1997 i samsvar med et fremlagt forslag.

Tilråding fra Olje- og energidepartementet ligger ved.