St.prp. nr. 53 (1996-97)

Utbygging og drift av petroleumsforekomster i Oseberg Sør

Til innholdsfortegnelse

4 Budsjettmessige konsekvenser

Kjøp av retten til den produserte petroleum

Rettighetshaverne i det samordnede Osebergfeltet og produksjonstillatelse 053 har inngått avtaler om et engangsoppgjør for retten til produsert petroleum fra enkelte forekomster i produksjonstillatelse 053, 079 og 104, jf kap 2.4. Basert på avtalebeløpene vil SDØE som rettighetshaver i det samordnede Osebergfeltet og produksjonstillatelse 053 samlet betale ca. 445 mill kroner. Som rettighetshaver i produksjonstillatelse 053, 079 og 104, vil SDØE samlet motta en innbetaling på ca. 375 mill kroner. Nettobetaling for SDØE for retten til den produsere petroleum blir dermed samlet ca. 70 mill kroner. De faktiske beløpene vil avvike noe fra det som er nevnt her som følge av renteberegning fra avtaletidspunkt til betalingstidspunkt. Avtalene er til behandling i departementet og en forventer sluttbehandling i løpet av 1997. En ber om at det nå blir bevilget midler til dekning av SDØEs utgifter og inntekter slik at det er budsjettmessig dekning ved en senere godkjenning av avtalene.

Bruttobeløpene for denne avtalen blir foreslått bevilget i 1997 over kap 2440 post 24.1 Driftsinntekter, post 30 Investeringer og kap 5440, post 80 Renter.

Under kap 2440, post 24 Driftsresultat, foreslås overskudd økt med 365 mill kroner som følge av at driftsinntekter øker med 375 mill kroner og kalkulatoriske renter øker med 10 mill kroner.

Kap 2440, post 30 Investeringer, foreslås økt med 445 mill kroner.

Kap 5440, post 80 Renter, foreslås økt med 10 mill kroner.

Utbygging og drift av Oseberg sør

Som følge av beslutning om utbygging og drift av Oseberg sør, foreslås følgende endringer av statsbudsjettet for 1997:

Under kap 2440, post 24 Driftsresultat, foreslås overskudd redusert med 15 mill kroner som følge av at driftsutgiftene øker med 10 mill kroner og kalkulatoriske renter øker med 5 mill kroner.

Kap 2440, post 30 Investeringer, foreslås økt med 175 mil kroner.

Kap 5440, post 80 Renter, foreslås økt med 5 mill kroner.

Samlede budsjettmessige virkninger

De samlede bevilgningsmessige konsekvenser for 1997 som følge av forslag fremmet i denne proposisjon knytter seg til kap 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten.

Under kap 2440, post 24 Driftsresultat, foreslås overskudd økt med 350 mill kroner som følge av at driftsinntekter øker med 375 mill kroner, driftsutgiftene øker med 10 mill kroner og kalkulatoriske renter øker med 15 mill kroner.

Kap 2440, post 30 Investeringer, foreslås økt med 620 mil kroner.

Kap 2440, post 31 Utgifter, prosjekter under vurdering, foreslås redusert med 270 mill kroner som tilsvarer utgiftsøkningen for SDØE i 1997 som følge av forslagene i denne proposisjon.

Kap 5440, post 80 Renter, foreslås økt med 15 mill kroner.

Kap 5440, post 84 Inntekter, prosjekter under vurdering, foreslås redusert med 15 mill kroner som tilsvarer inntektsøkningen for SDØE i 1997 som følge av forslagene i denne proposisjon.

Som følge av at bevilgningsendringen foreslås dekket ved omfordelinger innenfor budsjettpostene for SDØE, vil forslagene ikke påvirke statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten.

De budsjettmessige endringer i denne proposisjonen er gjort i forhold til gjeldende bevilgning, jf B-innst S III 1996-97 og foreslåtte endringer i St prp nr 38 (1996-97) «Godkjennelse av ny plan for utbygging og drift av oljen i Troll vest gassprovins».

Konklusjoner

 1. 1.

  Departementet gir sin tilslutning til at Oseberg Sør blir bygget ut i henhold til planen for utbygging og drift som rettighetshaverne har fremlagt, med de merknader som fremkommer i denne proposisjonen.

 2. 2.

  Departementet anbefaler at det produksjonsforløp som er lagt til grunn i den foreliggende plan for utbygging og drift gis tilslutning.

 3. 3.

  Departementet anbefaler at Statoil tiltrer plan for utbygging og drift av Oseberg Sør og drivverdighet for Oseberg Sør og deltar i utbyggingen av feltet.

 4. 4.

  Avtaler om salg og leveranser av rik- og tørrgass skal forelegges departementet til godkjennelse. Endringer i og tillegg til slike avtaler skal godkjennes av departementet.

 5. 5.

  Departementet anbefaler at rettighetshavernes forslag til lokalisering av drifts- og basefunksjonene for Oseberg Sør gis tilslutning.

 6. 6.

  Kommunal- og arbeidsdepartementet er av den oppfatning at utbygging og drift av Oseberg Sør kan gjennomføres innenfor sikkerhets- og arbeidsmiljømessig akseptable rammer gitt i lover og forskrifter.