Forsiden

St.prp. nr. 63 (2007-2008)

Om reindriftsavtalen 2008/2009 og om endringer i statsbudsjettet for 2008 m.m.

Til innholdsfortegnelse

2 Sluttprotokoll fra reindriftsavtaleforhandlingene 2008

Fra Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har følgende deltatt:

Forhandlingsutvalg

Nils Henrik Sara (leder)

Inge Even Danielsen

Mariann Wollmann Magga

Sakkyndig/rådgiver Per Mathis Oskal

Nils Mathis M Sara

Gaute Helland

Sekretærer

Per M. Sara

Fra Staten har følgende deltatt:

Forhandlingsutvalg

Almar Sagelvmo (leder)

Ellen Inga O Hætta

Marit Myklevold

Sakkyndig/rådgiver

Stig Gøran Hagen (Reindriftsforvaltningen)

Tone F Seppola (Reindriftsforvaltningen)

Mikkel Ailo Gaup (Reindriftsforvaltningen)

Johan Ingvald Hætta (Reindriftsforvaltningen)

Jan Abrahamsen (Miljøverndepartementet)

Observatør

Brita Oskal Eira (Sametinget)

Sekretær

Morten Floor

Forhandlingsutvalgene er enige om en reindriftsavtale for 2008/2009, gjeldende fra 1. juli 2008 til 30. juni 2009. Avtaletekstene er gjennomgått og undertegnet. Det er inngått følgende protokoller:

  1. Tiltak som følger av radioaktiv forurensning

    1. Det er avsatt 3,0 mill. kr. over kapittel 1147 til finansiering av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt i 2008.

    2. Selv om bevilgningen til tiltak som følge av radioaktiv forurensing er tatt ut av reindriftsavtalens virkemiddelsystem, er avtalepartene enige om at regleverket for radioaktivitetstiltak i slaktesesongen 2008/2009 fastsettes etter de samme prosedyrer som forskriftene etter reindriftsavtalen.

Oslo, 6. mars 2008

Nils Henrik SaraAlmar Sagelvmo

Undervedlegg 1

Protokolltilførsel fra NRL

Reindriftsamer oppfatter dagens avgiftsregime som gjelder for reindriftsnæringen svært urimelig og urettferdig. Dette gjelder særlig engangsavgifter, drivstoffavgift og merverdiavgift som næringen må betale for ved kjøp og bruk av ATV, terrenggående motorsykkel og snøscootere som benyttes i næringen. NRL har derfor i forbindelse med reindriftsforhandlingene i 2006, 2007 og 2008 tatt opp avgiftsspørsmålet.

NRL har ikke fått forståelse for den urimelige avgiftshåndtering fra landets myndighet, og oppfatter derfor at reindriften ikke blir tatt på alvor og ikke anses som fullverdig næring, til tross for at Statens tilbud til ny reindriftsavtale 2008/2009 nettopp understreker næringsaspektet.

Den samiske reindriftsform er basert på reinens naturlige vandringer mellom sesongbeitene. Reindriftsutøverens arbeidsplass er der reinen befinner seg. Dette er områder som for det meste ligger i såkalte villmarksområder. For å kunne utøve reindrift langt fra allfarvei, er reineierne avhengige av å transportere utstyr som er nødvendig i reindriften. ATV, terrenggående motorsykkel og snøscooter brukes også i arbeidet med reinen.

NRL forventer at reindriftsnæringen sidestilles med andre primærnæringer i Norge, slik at reindriftsnæringen får avgiftsfritak i forbindelse med anskaffelse og bruk av driftkjøretøy (snøscootere, ATV og terrenggående motorsykler) som brukes i næringen.

Til dokumentets forside