Forsiden

St.prp. nr. 63 (2007-2008)

Om reindriftsavtalen 2008/2009 og om endringer i statsbudsjettet for 2008 m.m.

Til innholdsfortegnelse

7 Endringer i statsbudsjettet 2008

I samsvar med St prp nr 1 (2007-2008) Landbruks- og matdepartementet har Stortinget vedtatt bevilgninger over kapittel 1151 med i alt 97,0 mill. kr. Den nye avtalen har tilsvarende bevilgning. Foruten forslag om to omposteringer på totalt 4 mill. kr. fra kapittel 1147 post 71 til kapittel 1151 post 51, vil alle budsjettmessige endringer og omdisponeringer som følge av ny avtale først gis virkning fra kommende budsjettår, dvs. 2009 for dette oppgjøret. Omposteringene er knyttet til finansiering av Den fjerde verdenskongressen for reindriftsfolk i 2009, samt en sikring av livsgrunnlaget for de reinbeitedistriktene som fortsatt er utestengt fra vinterbeiter i Sverige. Forslaget til budsjett for 2009 med fordeling av reindriftsavtalens ramme på de ulike postene legges frem for Stortinget i forbindelse med ordinær budsjettbehandling gjennom St prp nr 1 (2008-2009) Landbruks- og matdepartementet.

Til dokumentets forside