Forsiden

St.prp. nr. 63 (2007-2008)

Om reindriftsavtalen 2008/2009 og om endringer i statsbudsjettet for 2008 m.m.

Til innholdsfortegnelse

3 Fordeling av avtalen ramme (mill. kr.)

Tabell 3.1 Fordeling av avtalens ramme på de ulike postene (mill. kr.)

PostBenevnelseAvtalen 2007/2008Forslag til avtalen for 2008/2009Differanse 2007/2008 og 2008/2009
51Reindriftens utviklingsfond39,835,9- 3,9
72Organisasjonstilskudd6,26,2-
75Direkte tilskudd49,253,13,9
79Velferdsordninger1,81,8-
Sum97,097,0-

Tabell 3.2 Spesifikasjon av post 51: Utviklings- og investeringstiltak (mill. kr.)

BenevnelseAvtalen 2007/2008Avtalen 2008/2009
Ikke øremerkede midler118,714,8
Kvinnerettede tiltak1,01,0
Forskning og utvikling4,54,5
Samisk utviklingsfond2,02,0
Konfliktforebyggende tiltak1,41,4
Verdiskapingsprogrammet for rein7,77,7
Fagbrevordningen2,02,0
Markedstiltak2,02,0
Sikring av reindriftens arealer0,50,5
Sum39,835,9

1 Ikke øremerkede midler skal dekke kostnadene til de ordninger som ligger på RUF, og som avtalepartene ikke har gitt en øremerket bevilgning.

Tabell 3.3 Spesifikasjon av post 75: Kostnadssenkende og direkte tilskudd (mill. kr.)

BenevnelseAvtalen 2007/2008Avtalen 2008/2009
Distriktstilskudd8,58,5
Produksjonspremie19,020,5
Kalveslaktetilskudd5,26,6
Tidligslaktetilskudd5,06,3
Driftstilskudd6,26,3
Ektefelletilskudd2,82,9
Frakttilskudd2,52,0
Sum49,253,1
Til dokumentets forside