Forsiden

St.prp. nr. 63 (2007-2008)

Om reindriftsavtalen 2008/2009 og om endringer i statsbudsjettet for 2008 m.m.

Til innholdsfortegnelse

5 Nærmere om Reindriftsavtalen 2008/2009

5.1 Avtaleperiode

Den reindriftsavtalen som nå er fremforhandlet vil tre i kraft 1. juli 2008 og gjelde fram til 30. juni 2009. Årets forhandlinger om avtalens økonomiske ramme og fordelingen av den, gjelder budsjettåret 2009. Bevilgningene innarbeides i statsbudsjettet på ordinær måte gjennom St.prp. nr. 1 (2008-2009) Landbruks- og matdepartementet. Stortingsproposisjonen om reindriftsavtalen fremmes som tidligere for behandling i vårsesjonen.

5.2 Priser

Fram til og med Reindriftsavtalen 2001/2002 definerte man en målpris for reinkjøtt. Målprisen var ikke en maksimalpris, men en pris som avtalepartene mente var mulig å oppnå i markedet under de aktuelle markedsforhold. Importvernet for reinkjøtt var koblet til reindriftsavtalens målprissystem ved at målprisen var styrende for utløsning av administrativ tollnedsettelse, og størrelsen på tollsatsene ved slik nedsettelse. Under forhandlingene om Reindriftsavtalen 2002/2003 ble imidlertid avtalepartene enige om å oppheve målprisen for reinkjøtt fra og med dette avtaleåret. Dette innebærer fri prisdannelse for reinkjøtt innenfor den beskyttelse importvernet gir. Denne ordningen er videreført for Reindriftsavtalen 2008/2009. Det vises til nærmere omtale av importordninger under punkt 5.7.

5.3 Utviklings- og investeringstiltak

Det ble for avtaleperioden 2007/2008 gitt en ordinær bevilgning til Reindriftens Utviklingsfond (RUF) på 39,8 mill. kr.. For avtaleåret 2008/2009 foreslås en reduksjon av bevilgningen på 3,9 mill. kr. til 35,9 mill. kr..

Partene er enige om å avsette 4,5 mill. kr. til forskning og veiledning. Dette er tilsvarende bevilgning som for avtaleperioden 2007/2008. Midlene fordeles av et eget forskningsstyre oppnevnt av avtalepartene. I forkant av styrets behandling av søknadene, skal søknadene som tidligere kvalitetsvurderes av Norges forskningsråd. Styret utlyser forskningsoppdrag etter behov. Av avsetningen er 0,5 mill. kr. øremerket til en kartlegging av reindriftkvinnenes tradisjonelle kunnskaper. Hensikten med kartleggingsarbeidet skal være å se på muligheter for bruk av denne kunnskapen til blant annet bedriftsetablering og opplæring/utdanning innen reindrift. Utvikling av kunnskap og verdiskaping skal stå sentralt.

Det har de senere år vært avsatt midler fra RUF til Samisk utviklingsfond (SUF) for å støtte opp under kombinasjonsnæringer hvor reindrift inngår. Formålet med overføringen fra RUF til SUF er å øke den reelle verdiskapingen i tilknytning til reindriftsnæringen. Midlene skal primært brukes til støtte og utvikling av binæringer i reindriften. Overføringen er som tidligere år satt til 2,0 mill. kr..

I Forskrift om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og jordbruk, er administrasjonen og avgjørelsesmyndigheten lagt til Innovasjon Norge, avd Troms, og med Landbruks- og matdepartementet som klageinstans. Avtalepartene ble enige om en bevilgning på 1,4 mill. kr. til konfliktforebyggende tiltak. Dette er tilsvarende bevilgning som i Reindriftsavtalen 2007/2008.

Partene ble enige om å sette av 7,7 mill. kr. over RUF til verdiskapingsprogrammet for reindriften. Bevilgningen dekker også kostnader til administrasjon av ordningen i Innovasjon Norge, og innebærer et uendret aktivitetsnivå. For nærmere omtale av avtalepartenes føringer for programmet vises det til kapittel 4.5.

I henhold til ny reindriftslov kan lederne av siidaandelene i en siida ved enstemmighet bestemme at det skal etableres en ny siidaandel i siidaen. Det skal under vurderingen av om det skal opprettes en siidaandel, tas hensyn til bl.a. at etableringen ikke truer grunnlaget for økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft i siidaen. Melding om etablering av siidaandelen skal sendes områdestyret for godkjenning. Områdestyret kan bl.a. nekte etablering dersom reintallet i siidaen kommer under 250 rein per siidaandel. I tillegg må reintallet holdes innenfor det som er bestemt for siidaen gjennom Reindriftsstyrets godkjennelse. Dersom det ikke er fastsatt et øvre reintall for siidaen gjennom godkjente bruksregler, må siidaen vente med å opprette nye siidaandeler. Når det gjelder avvikling av siidaandeler, er det i den nye loven innarbeidet særskilte regler.

Med bakgrunn i de nevnte endringer i ny reindriftslov er avtalepartene enige om at ordningen med innløsning av siidaandeler vil gjelde frem til det enkelte distrikt har fått godkjent sine bruksregler. Dette innebærer at dagens ordning videreføres for de distriktene som ikke har fått godkjent sine bruksregler i løpet av avtaleåret 2008/2009. Det er ikke øremerket en egen avsetning til dette formålet i Reindriftsavtalen 2008/2009, men ordningen finansieres over RUFs ordinære ramme.

Det er viktig å fortsette arbeidet med å fremme likestilling i reindriftsnæringen. Dette arbeidet må settes i et mer langsiktig perspektiv, og det må arbeides kontinuerlig med målrettede tiltak. De øremerkede kvinnerettede midler gir muligheter for et slikt arbeid. Av den grunn opprettholdes de kvinnerettede midlene på 1,0 million kroner. Midlene skal brukes i henhold til strategiplanen og retningslinjene som ble vedtatt av RUF-styret i 2005.

Partene er enige om en videreføring av fagbrevordningen med en avsetting på 2,0 mill. kr.. Reindriftsforvaltningen utbetaler bevilgningen på grunnlag av oversendt årsrapport og revisorgodkjent regnskap for siste driftsår, samt budsjett og planer for 2008/2009. Kontingentinntekter og eventuelle tilskudd/refusjoner/ inntekter fra andre institusjoner/departement skal spesifiseres både i regnskap og budsjett. Som et ledd i arbeidet med å styrke kvinnenes stilling i reindriften, er partene enige om at opplæringskontoret viderefører prioriteringen av kvinner både blant kommende lærlinger og instruktører.

Det har de senere år blitt brukt betydelige midler på markedsføringstiltak. I siste reindriftsavtale ble det avsatt 2,0 mill. kr. Markedsføringen har gitt resultater, og markedssituasjonen er i dag god. Imidlertid ser avtalepartene det som viktig å opprettholde markedsføringen av reinkjøtt, og har avsatt 2,0 mill. kr. i Reindriftsavtalen 2008/2009. Hvilke tiltak som skal prioriteres, må vurderes ut i fra den til enhver tid gjeldende markedssituasjon. I den forbindelse forutsettes det at det etablerte Kontaktforumet for reinkjøttomsetning vil være en sentral aktør i forhold til å foreslå prioriterte tiltak. Reindriftsforvaltningen Alta disponerer og koordinerer bruken av markedsføringsmidlene.

Reindriften står overfor betydelige utfordringer i arbeidet med å sikre reindriften arealer, og avtalepartene er enige om at dette arbeidet må forsterkes og prioriteres. Av den grunn er avtalepartene enige om en videreføring av gjeldende ordning med en bevilgning på 0,5 mill. kr. som relateres til distriktenes arbeid med arealforvaltning.

Reindriftsforvaltningen har på vegne av reindriftsnæringen inngått en avtale om pramming av rein med firmaet Seaworks AS i Harstad. Avtaleperioden er fra 1.1.04 - 1.1.09, med opsjon for 2 år. Døgnprisen reguleres hvert år i henhold til avtalen. Kostnadene har som følge av dette økt i avtaleperioden. Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark administrerer prammingen med landgangsfartøyer i dag.

I forbindelse med forhandlingene om Reindriftsavtalen 2008/2009, ble det etablert en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Reindriftsforvaltningen og reindriften som har i oppdrag å komme med forslag til hvordan man sikrer fremtidig pramming etter at avtalen med Seaworks utløper. Konkret skal arbeidsgruppen utarbeide et forslag til fremtidig administrering og finansiering av pramming av rein. Det er et mål at forslaget innebærer en reduksjon av dagens totale kostnader til pramming av rein, herunder administrative kostnader og kostnader knyttet til selve prammingen. I tillegg skal arbeidsgruppen vurdere og foreslå ordningens geografiske virkeområde. Forslaget fra arbeidsgruppen legges frem for avtalepartene i forkant av forskriftsmøtet våren 2008.

Samiske barnehager får i dag et særskilt tilskudd fra Sametinget. Formålet med dette tilskuddet er å sørge for et samisk innhold i barnehager som også innebærer reindriftsfaglige elementer. Sametinget har forvaltet det særskilte tilskuddet siden 2002. I tillegg har barnehager der det er barn av siidaandelsinnehavere, fått tilskudd over reindriftsavtalen. Dette har vært en positiv ordning. I en situasjon hvor det er behov for å styrke det finansielle handlingsrommet på RUF, samt at Sametinget også gir tilskudd for å sørge for et samisk innhold i barnehagene, ble imidlertid avtalepartene enige om at tilskudd til barnehager over RUF avvikles fra og med 2009. Dette innebærer at det ikke er avsatt midler til barnehagetilskudd over Reindriftsavtalen 2008/2009.

Foruten nevnte ordninger kan fondets midler nyttes til:

 • kjøp av livdyr,

 • utdanningsstipend,

 • gjeterhytter og øvrige reindriftsanlegg, herunder gjerder og slakteanlegg,

 • støtte ved omfattende tap av rein i ulykker,

 • refusjon av dokumenterte utgifter til deltagelse på kurs og lignende for reindriftsutøvere,

 • støtte til tiltak for reindriftsnæringen som følge av klimaskapte endringer,

 • tidligpensjon,

 • markedsfremmende tiltak,

 • sikring av reindriftens beiterett, herunder støtte i forbindelse med distriktenes arbeid med sikring av reindriftens arealer,

 • andre praktiske tiltak innenfor reindriften, herunder transport av rein,

 • gjennomføring av strukturtiltak i distrikter med behov for tiltak for reintallstilpassing og ressursutnyttelse,

 • andre faglige tiltak til fremme for reindriften, herunder veiledning, kursvirksomhet, beitegranskning, planlegging og avlstiltak, utvikling av binæringer og til formål av generell kulturell betydning for reindriftssamene,

 • tilrettelegging og deltagelse på kompetansegivende kurs/etterutdanning,

For øvrig foreslås det ompostert 4 mill.kr. fra kap. 1147 post 71 til kap 1151 post 51 Reindriftens utviklingsfond. Av disse er 2 mill. kr. knyttet til finansiering av den 4. verdenskongressen for reindriftsfolk i 2009. Verdenskongressen for reindriftsfolk arrangeres hvert fjerde år for over 20 forskjellige urfolk som er tilknyttet reindriften. Kongressen ble sist arrangert i Jakutsk i 2005. NRL har sagt seg villig til å arrangere den fjerde verdenskongressen i Kautokeino i 2009. De øvrige 2 mill. kr. som foreslås omdisponert, skal gå til å dekke utgifter i forbindelse med at norske reinbeitedistrikter er blitt forhindret fra å utnytte vinterbeiter i Sverige.

Der hvor annet ikke er bestemt av avtalepartene, skal de øremerkede bevilgningene som ikke er blitt benyttet innen avtaleårets slutt, tilbakeføres som frie midler til fondet.

Reindriftens utviklingsfond sitt styre har bl.a. som oppgave å vedta et budsjett ut i fra den finansielle situasjonen på fondet. Styret skal så langt som mulig fordele de frie midlene slik at det er finansielt grunnlag for å gjennomføre de ordninger som sorterer under fondet.

5.4 Kostnadssenkende og direkte tilskudd

Det ble for avtaleåret 2007/2008 bevilget 49,2 mill. kr. etter vedtatt budsjett til ulike kostnadssenkende tilskudd, kapittel 1151 post 75. For avtaleperioden 2008/2009 foreslås bevilgningen til kostnadssenkende og direkte tilskudd økt med 3,9 mill. kr. til 53,1 mill. kr.

Bevilgningen er beregnet å dekke kostnadene ved ordningene som gjelder slaktesesongen 2008/2009. Nedenfor følger en omtale av fordelingen på underpostene for kommende avtaleperiode, samt en omtale av endringer i ordningene.

Det avsettes 8,5 mill. kr. til ordningen med distriktstilskudd. Dette er tilsvarende avsetning som i Reindriftsavtalen 2007/2008. Satsen til administrasjon, planlegging og ressursforvaltning til reinbeitedistriktene, herunder Trollheimen, ytes med et fast grunnbeløp på 20.000 kroner per distrikt. Ved en sammenslåing av distrikter økes grunnbeløpet i forhold til antall distrikter som blir sammenslått, avgrenset til to år etter sammenslåingen.

Gjeldende regelverk og satsene i avtalen for 2007/2008 videreføres.

For at tilskudd til distrikter skal kunne innvilges, må det i distriktet utøves en reindrift som er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for næringen, herunder pålagte tellinger og bestemmelser knyttet til oppfølging av lovlig fattede vedtak om høyeste reintall.

For at tilskudd til siidaandeler og tamreinlag skal kunne innvilges, må følgende vilkår være oppfylt:

 • En avgiftspliktig inntekt fra salg av kjøtt fra rein i siidaandelens/siidaandelsinnehaverens merke på minimum 50.000 kroner eksklusiv merverdiavgift i 2008.

 • Siidaandelen må ha under 600 rein eventuelt under fastsatt høyeste reintall, per 31. mars 2009. Avgang av rein som overstiger disse grensene ved siste pålagte telling i driftsåret 2008/2009, må dokumenteres og godkjennes av reindriftsagronomen. Det kan gjøres unntak fra grensen på 600 rein dersom følgende krav er oppfylt:

  1. Det er fastsatt et øvre reintall per distrikt og distriktet samlet holder seg innenfor dette reintallet, eller

  2. Det er inngått en bindende avtale mellom Reindriftsforvaltningen og samtlige siidaandelsinnehavere i distriktet om en reduksjonsplan for en tilpassing av reintallet innen fastsatt frist. En slik avtale skal utarbeides i henhold til Reindriftssjefens retningslinjer, eller

  3. Det er utarbeidet og godkjent bruksregler i henhold til reindriftsloven kapittel 7.

 • Siidaandelsinnehaveren må ikke motta alderspensjon etter folketrygdslovens regler per 31.mars 2009. For felles siidaandel og/eller siidaandel som er berettiget til ektefelletillegg, gjelder dette yngste ektefelle.

 • Siidaandelen/tamreinlaget må utøve en reindrift som er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for næringen, herunder pålagte tellinger og bestemmelser knyttet til oppfølging av lovlig fattede vedtak om høyeste reintall.

Det gjøres følgende avsetninger til tilskudd til siidaandeler og tamreinlag:

Det avsettes 20,5 mill. kr. til ordningen med produksjonspremie mot 19,0 mill. kr. i avtalen for 2007/2008. Siidaandelsinnehaverens produksjonspremie beregnes med 25% av avgiftspliktig salg av kjøtt og andre avgiftspliktige næringsinntekter fra rein tilhørende alle reineierne i siidaandelen. Ved salg av livdyr beregnes det produksjonspremie bare i de tilfeller hvor kjøperen oppfyller vilkårene for å kunne innvilges livdyrlån etter Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond. Avgiftsfrie inntekter, samt annet salg av livdyr inngår ikke som grunnlag for beregningen av produksjonspremien. Det utbetales ikke produksjonspremie for avgiftspliktig inntekt som overstiger 400.000 kroner per siidaandel og 1.000.000 kroner per tamreinlag.

Produksjonspremien utbetales til siidaandelsinnehaveren. Siidaandelsinnehaveren har ansvaret for å oversende næringsoppgavene fra reineierne som er registrert under siidaen innen fastsatt frist. For tamreinlagene vil årsregnskapene danne grunnlaget for beregningen av produksjonspremien.

Det avsettes 6,6 mill. kr. til ordningen med kalveslaktetilskudd mot 5,2 mill. kr. i avtalen for 2007/2008. Satsen for tilskuddet økes fra 180 kroner til 200 kroner per kalv. Kalveslaktetilskuddet beregnes på bakgrunn av slakt i perioden 15.08.08 – 31.12.08 for å stimulere til størst mulig høstslakting.

Det avsettes 6,3 mill. kr. til ordningen med tidligslaktetilskudd mot 5,0 mill. kr. i avtalen for 2007/2008. Det geografiske virkeområdet for tidligslaktetilskudd utvides til å gjelde for samtlige av de samiske reinbeiteområdene. Tidligslaktetilskuddet beregnes på bakgrunn av slakt i perioden 15.08.08 – 31.12.08. Det åpnes for at slakteuttaket kan gjennomføres både på sommerbeitene og på høstbeitene. Satsen for tidligslaktetilskuddet i Troms og Finnmark settes til 7 kroner per kg for rein som tas ut for slakt på sommerbeitene og før brunst, og 4 kroner per kg etter brunst. For de øvrige områder settes satsen til 4 kr per kg for hele perioden.

Det avsettes 6,3 mill. kr. til ordningen med driftstilskudd mot 6,2 mill. kr. i avtalen for 2007/2008. Satsen for driftstilskuddet videreføres med 10.000 kroner per siidaandel for samtlige reinbeiteområder.

I de siidaandeler der kvinner står som enkeltinnehavere og/eller siidaandelsinnehaveren er under 30 år per 1.1.2009, utbetales det et driftstilskudd på 25.000 kroner.

Ordningen med tilskudd ved overdragelse av siidaandel til ungdom under 30 år videreføres med 30.000 kroner per siidaandel. Tilskuddet gis de tre første årene etter overdragelsen. Etablerte midlertidige enheter i forbindelse med generasjonsovergang, omfattes ikke av ordningen.

Ny reindriftslov sidestiller ektefeller og samboere. For å følge dette opp som et ledd i en kvinne- og familiepolitikk er avtalepartene enige om at ektefelletillegget utvides til å gjelde siidaandeler der begge ektefeller eller samboere driver aktiv reindrift. Foruten denne endringen videreføres satsene og regelverket i fra Reindriftsavtalen 2007/2008. Det avsettes 2,9 mill. kr. til ordningen med ektefelletillegg mot 2,8 mill. kr. i avtalen for 2006/2007.

Det avsettes 2,0 mill. kr. til tilskudd for frakt av slakteskrotter fra slakteanlegg til fryseanlegg mot 2,5 mill. kr. i Reindriftsavtalen 2007/2008. Tilskuddet skal bidra til utjevning av pris på reinkjøtt til reineiere i ulike reinbeitedistrikt og tamreinlag, samt bidra til utjevning av fraktkostnader til marked.

5.5 Velferdsordninger

Bevilgningen til folketrygdordningen opprettholdes med 1,2 mill. kr. for kommende avtaleperiode. Ordningen innebærer at den enkelte reineier skal betale en avgift til Folketrygden som tilsvarer avgiften for lønnsmottakere. Differansen mellom denne avgiften og avgiften for private næringsdrivende blir da finansiert over reindriftsavtalen. Bevilgningen beregnes ut fra pensjonsgivende inntekt i næringen, og midlene overføres sentralt til Folketrygden.

Bevilgningen til sykepengeordningen videreføres uendret med 0,6 mill. kr. i avtaleperioden 2008/2009. Den kollektive innbetalingen over reindriftsavtalen til sykepengeordningen dekker tilleggspremien for økte sykepenger - fra 65% til 100% av inntektsgrunnlaget for sykdom utover 16 dager. Også fødselspenger dekkes med 100% av inntektsgrunnlaget. Bevilgningen beregnes ut fra samlet næringsinntekt for de reineiere som inngår i ordningen. Midlene overføres sentralt til Folketrygden.

Ordningen med tidligpensjon videreføres. Ordningen finansieres over Reindriftens utviklingsfond, jfr. pkt 5.3.

Særskilt tilskudd for leid hjelp ved svangerskap videreføres. Tilskuddet skal bidra til å styrke reindriftskvinnenes stilling. Tilskudd for leid hjelp ved svangerskap forvaltes av Reindriftsforvaltningen og finansieres over Reindriftens utviklingsfond.

Over organisasjonstilskuddet er det øremerket 200.000 kroner til organisering og drift av HMS tiltak for reindriftsnæringen, jfr pkt 5.6. Tildelingen forutsetter en egenandel på 10 % fra brukerne av tjenesten. NRL skal årlig rapportere i forhold til bruken av midlene.

5.6 Organisasjonstilskudd

Bevilgningen til organisasjonstilskudd videreføres med 6,2 mill. kr., herunder 200.000 kroner til HMS tiltak i reindriften, samt 100.000 kroner til møtevirksomhet i Kontaktforumet for reinkjøttomsetning.

Når det gjelder møter i Kontaktutvalget for reinkjøttomsetning, er partene enig om at formålet med dette utvalget er å etablere en arena hvor samtlige aktører i verdikjeden kan møtes for å drøfte og informere om den til en hver tid gjeldende slakte- og markedssituasjonen for reinkjøtt, samt for å utarbeide markedsstrategier. Videre skal utvalget foreslå prioriteringer av tiltak i forhold til markedsføringen av reinkjøtt.

Når NRL får sitt organisasjonstilskudd over statsbudsjettet, stiller det en rekke krav til rapportering, og til oppfølging av andre krav som blir gitt av Staten. Videre forutsettes det at NRL organiserer sitt arbeid slik at organisasjonen kan delta aktivt i prosesser av sentral betydning for reindriften. Tilskuddet utbetales kvartalsvis på grunnlag av oversendt årsrapport og revisorgodkjent regnskap for siste driftsår, samt budsjett og planer for 2009. Kontingentinntekter og eventuelle tilskudd/refusjoner/inntekter fra andre offentlige institusjoner skal spesifiseres både i regnskap og budsjett. Når det gjelder Kontaktforumets arbeid, skal NRL rapportere særskilt i forhold til dette arbeidet, herunder planer for 2009.

5.7 Importordninger

Det tollbaserte importvernet skal, innenfor de rammer som Norges forpliktelser i henhold til WTO-avtalen setter, praktiseres på en måte som sikrer reindriftsnæringen et rimelig vern mot konkurrerende import. Etter samråd med Reindriftens importutvalg, kan Landbruks- og matdepartementet ved Statens landbruksforvaltning fastsette kvoter for reinkjøtt og/eller levende rein for slakting som kan importeres med redusert toll.

Ved fastsettelse av importbestemmelsene for reinkjøtt har Landbruks- og matdepartementet lagt til grunn at tollsatsene innenfor importkvotene i perioden 01.07.07 – 30.06.08 skal fastsettes slik at importprisen inkl. toll utgjør minimum 65 kroner per kg for helt slakt. Denne ordningen med en minstepris på 65 kr per kg vil bli videreført for perioden 01.07.08 – 30.06.09.

Markedet for omsetning av reinkjøtt har de siste årene vært svært godt. Samtidig har reintallet på landsbasis økt. Siden vinteren 2003 er det ikke importert reinkjøtt til redusert toll. Hovedårsaken til dette har vært behovet for stimulering til økt slakting og omsetning av innenlandsprodusert reinkjøtt. På bakgrunn av dette, besluttet Statens landbruksforvaltning etter samråd med Reindriftens importutvalg, å ikke legge ut noen importkvote med redusert toll for reinkjøtt og levende rein til slakting, verken høsten 2007 eller våren 2008.

5.8 Regelverk

Regelverket for Reindriftens Utviklingsfond og ordningene under punkt 5.4, fastsettes av Landbruks- og matdepartementet i samråd med Norske Reindriftsamers Landsforbund. Det forutsettes at fastsettelsen finner sted senest 1. juli 2008. Regelverket blir publisert i et eget forskriftshefte som trykkes i et hefte både med norsk og samisk tekst. Videre blir regelverket lagt ut på Reindriftsforvaltningens internettside, samt utsendt til samtlige siidaandelsinnehavere.

Til dokumentets forside