Forsiden

St.prp. nr. 63 (2007-2008)

Om reindriftsavtalen 2008/2009 og om endringer i statsbudsjettet for 2008 m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Reindriftsavtale 1. juli 2008 – 30. juni 2009

I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund inngått følgende reindriftsavtale for driftsåret 2008/2009, gjeldende fra 1. juli 2008 til 30. juni 2009.

1.1 Økonomisk ramme

1.1.1 Bevilgninger over Statsbudsjettet

Det foreslås at rammen for bevilgningene over Statsbudsjettet for Reindriftsavtalen 2008/2009 settes til 97,0 mill. kr.. Dette er tilsvarende bevilgning som i Reindriftsavtalen 2007/2008 etter vedtatt budsjett for 2008.

1.1.2 Priser

Det fastsettes ikke målpris for reinkjøtt i slaktesesongen 2008/2009.

1.2 Reindriftsavtalens bevilgninger følger kalenderåret

Årets forhandlinger om avtalens økonomiske ramme og fordelingen av den gjelder budsjettåret 2009. Bevilgningene innarbeides i statsbudsjettet på ordinær måte gjennom St prp nr 1 (2008-2009) Landbruks- og matdepartementet. Stortingsproposisjonen om reindriftsavtalen fremmes for behandling i Stortinget vårsesjonen 2008. Det forutsettes at Stortinget i sin behandling av proposisjonen gir Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til den inngåtte reindriftsavtalen, og som er knyttet til bevilgninger i 2009.

1.3 Utviklings- og investeringstiltak

Bevilgningen til Reindriftens Utviklingsfond settes for Reindriftsavtalen 2008/2009 til 35,9 mill. kr. mot 39,8 mill. kr. i avtalen for 2007/2008.

Fra Reindriftens Utviklingsfond gjøres følgende avsetninger:

 • 4,5 mill. kr. til forskning og veiledning for 2008, herunder 0,5 mill. kr. til kartlegging og dokumentasjon av reindriftskvinnenes tradisjonelle kunnskaper,

 • 2,0 mill. kr. til Samisk Utviklingsfond for støtte til og utvikling av binæringer i reindriften,

 • 1,4 mill. kr. til konfliktforebyggende tiltak for 2008,

 • 7,7 mill. kr. til Verdiskapingsprogrammet for reindrift,

 • 1,0 mill. kr. til kvinnerettede tiltak,

 • 2,0 mill. kr. til fagbrevordningen i reindriften,

 • 2,0 mill. kr. til markedstiltak,

 • 0,5 mill. kr. til distriktenes arbeid med sikring av reindriftens arealer.

For øvrig kan fondets midler nyttes til:

 • kjøp av livdyr,

 • utdanningsstipend,

 • gjeterhytter og øvrige reindriftsanlegg, herunder gjerder og slakteanlegg,

 • støtte ved omfattende tap av rein i ulykker,

 • innløsning av siidaandeler,

 • refusjon av dokumenterte utgifter til deltagelse på kurs og lignende for reindriftsutøvere,

 • støtte til tiltak for reindriftsnæringen som følge av klimaskapte endringer,

 • tidligpensjon,

 • markedsfremmende tiltak,

 • sikring av reindriftens beiterett, herunder støtte i forbindelse med distriktenes arbeid med sikring av reindriftens arealer,

 • andre praktiske tiltak innenfor reindriften, herunder transport av rein,

 • gjennomføring av strukturtiltak i distrikter med behov for tiltak for reintallstilpassing og ressursutnyttelse,

 • andre faglige tiltak til fremme for reindriften, herunder veiledning, kursvirksomhet, beitegranskning, planlegging og avlstiltak, utvikling av binæringer og til formål av generell kulturell betydning for reindriftssamene,

 • tilrettelegging og deltagelse på kompetansegivende kurs/etterutdanning,

1.4 Kostnadssenkende og direkte ­tilskudd

Det bevilges 53,1 mill. kr. for avtaleåret 2008/2009 til ulike direkte tilskudd, mot 49,2 mill. kr. i avtalen for 2007/2008.

1.4.1 Distriktstilskudd

For at tilskudd til distrikter skal kunne innvilges må det i distriktet utøves en reindrift som er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for næringen, herunder pålagte tellinger og bestemmelser knyttet til oppfølging av lovlig fattede vedtak om høyeste reintall.

Gjeldene regelverket og satsene i avtalen for 2007/2008 videreføres.

Det avsettes 8,5 mill. kr. til ordningen med distriktstilskudd.

1.4.2 Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

For at tilskudd til siidaandeler og tamreinlag skal kunne innvilges må følgende vilkår være oppfylt:

 • Siidaandelsinnehaveren/siidaandelsinnehaverene/tamreinlaget må ha en avgiftspliktig inntekt fra salg av kjøtt fra rein i siidaandelens/siidaandelsinnehaverens merke på minimum 50.000 kroner eksklusiv merverdiavgift i 2008.

 • Siidaandelen må ha under 600 rein eventuelt under fastsatt høyeste reintall, per 31. mars 2008. Avgang av rein som overstiger disse grensene ved siste pålagte telling i driftsåret 2008/2009, må dokumenteres og godkjennes av reindriftsagronomen. Det kan gjøres unntak fra grensen på 600 rein dersom følgende krav er oppfylt:

  1. Det er fastsatt et øvre reintall per distrikt og distriktet samlet holder seg innenfor dette reintallet, eller

  2. Det er inngått en bindende avtale mellom reindriftsforvaltningen og samtlige siidaandelsinnehavere i distriktet om en reduksjonsplan for en tilpassing av reintallet innen fastsatt frist. En slik avtale skal utarbeides i henhold til Reindriftssjefens retningslinjer, eller

  3. Det er utarbeidet og godkjent bruksregler i henhold til reindriftsloven kapittel 7.

 • Siidaandelsinnehaveren må ikke motta alderspensjon etter folketrygdslovens regler per 31.mars 2008. For felles siidaandel og/eller siidaandel som er berettiget til ektefelletillegg, gjelder dette yngste ektefelle.

 • Siidaandelen/tamreinlaget må utøve en reindrift som er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for næringen, herunder pålagte tellinger og bestemmelser knyttet til oppfølging av lovlig fattede vedtak om høyeste reintall.

Det gjøres følgende avsetninger til tilskudd til siidaandeler og tamreinlag:

 1. Produksjonspremie:

  Siidaandelens produksjonspremie beregnes med 25% av avgiftspliktig salg av kjøtt og andre avgiftspliktige næringsinntekter fra rein tilhørende alle reineierne i siidaandelen. Ved salg av livdyr beregnes det produksjonspremie bare i de tilfeller hvor kjøperen oppfyller vilkårene for å kunne innvilges livdyrlån etter Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond. Avgiftsfrie inntekter, samt annet salg av livdyr inngår ikke som grunnlag for beregningen av produksjonspremien.

  Det utbetales ikke produksjonspremie for avgiftspliktig inntekt som overstiger 400.000 kroner per siidaandel og 1.000.000 kroner per tamreinlag.

  Produksjonspremien utbetales til siidaandelsinnehaveren.

  Siidaandelsinnehaveren har ansvaret for å oversende næringsoppgavene fra reineierne som er registrert under sidaandelen innen fastsatt frist.

  For tamreinlagene vil årsregnskapene danne grunnlaget for beregningen av produksjonspremien.

  Det avsettes 20,5 mill. kr. til ordningen med produksjonspremie mot 19,0 mill. kr. i avtalen for 2007/2008.

 2. Kalveslaktetilskudd:

  Satsen for tilskuddet økes fra 180 kroner til 200 kroner per kalv. Kalveslaktetilskuddet beregnes på grunnlag av slakt i perioden 15.08.08 – 31.12.08.

  Det avsettes 6,6 mill. kr. til ordningen med kalveslaktetilskudd mot 5,2 mill. kr. i avtalen for 2007/2008.

 3. Tidligslaktetilskudd:

  Det geografiske virkeområdet for tidligslaktetilskudd utvides til å gjelde for samtlige av de samiske reinbeiteområdene. Tidligslaktetilskuddet beregnes på bakgrunn av slakt i perioden 15.08.08 – 31.12.08. Det åpnes for at slakteuttaket kan gjennomføres både på sommerbeitene og på høstbeitene. Satsen for tidligslaktetilskuddet i Troms og Finnmark settes til 7 kroner per kg for rein som tas ut for slakt på sommerbeitene og før brunst, og 4 kroner per kg etter brunst. For de øvrige områder settes satsen til 4 kr per kg for hele perioden.

  Det avsettes 6,3 mill. kr. til ordningen med tidligslaktetilskudd mot 5,0 mill. kr. i avtalen for 2007/2008.

 4. Driftstilskudd:

  Driftstilskuddet videreføres. Det utbetales et driftstilskudd med en sats på 10.000 kroner per siidaandel i samtlige reinbeiteområder.

  I de siidaandeler kvinner står som enkeltinnehavere og/eller siidaandelsinnehaveren er under 30 år per 1.1.2009, utbetales det et driftstilskudd på 25.000 kroner.

  Ordningen med tilskudd ved overdragelse av siidaandel til ungdom under 30 år videreføres med 30.000 kroner per siidaandel. Tilskuddet gis de tre første årene etter overdragelsen. Etablerte midlertidige enheter i forbindelse med generasjonsovergang, omfattes ikke av ordningen.

  Det avsettes 6,3 mill. kr. til ordningen med driftstilskudd. Dette er en økning på 0,1 mill. kr. i forhold til Reindriftsavtalen for 2007/2008.

 5. Ektefelle- og samboertillegg:

  Ny reindriftslov sidestiller ektefeller og samboere. For å følge dette opp som et ledd i en kvinne- og familiepolitikk er avtalepartene enige om at ektefelletillegget utvides til å gjelde siidaandeler der begge ektefeller eller samboere driver aktiv reindrift. Foruten denne endringen videreføres satsene og regelverket i fra Reindriftsavtalen 2007/2008.

  Det avsettes 2,9 mill. kr. til ordningen med ektefelletillegg mot 2,8 mill. kr. i avtalen for 2007/2008.

1.4.3 Andre tilskudd

Frakttilskudd:

Gjeldene satser og regelverk videreføres.

Det avsettes 2,0 til ordningen med fraktilskudd for frakt av slakteskrotter fra slakteanlegg til fryseanlegg mot 2,5 mill. kr. i avtalen for 2007/2008.

1.5 Velferdsordninger

Det bevilges 1,8 mill. kr. til velferdsordningene i reindriften utenom tidligpensjonsordningen.

1.5.1 Tidligpensjon i reindriften

Ordningen med tidligpensjon videreføres. Ordningen finansieres over Reindriftens Utviklingsfond, jfr. pkt. 3 foran.

1.5.2 Medlemsavgift til Folketrygden

Reindriftsutøverne skal betale avgift til Folketrygden etter samme sats som lønnsmottakere. Til dekning av avgift til folketrygdfondet, tilsvarende differansen til selvstendig næringsdrivende, avsettes 1,2 mill. kr.oner.

1.5.3 Sykepengeordningen

Til gjennomføring av refusjonsordningen for tilleggspremie til Folketrygden for økning av sykepenger til 100% av pensjonsgivende inntekt fra dag 17 avsettes 0,6 mill. kr..

1.6 Organisasjonstilskudd

Bevilgningen til organisasjonstilskudd videreføres med 6,2 mill. kr., herunder 200.000 kroner til HMS tiltak i reindriften, samt 100.000 kroner til møtevirksomhet i Kontaktforumet for reinkjøttomsetning.

Tilskudd utbetales kvartalsvis på grunnlag av oversendt årsrapport og revisorgodkjent regnskap for siste driftsår, samt budsjett og planer for 2009. Kontingentinntekter og eventuelle tilskudd/refusjoner/inntekter fra andre institusjoner/departementer skal spesifiseres både i regnskap og budsjett. Når det gjelder Kontaktforumets arbeid, skal NRL rapportere særskilt i forhold til dette arbeidet, herunder planer for 2009.

1.7 Importordninger

Det tollbaserte importvernet skal, innenfor de rammer som Norges forpliktelser i henhold til WTO-avtalen setter, praktiseres på en måte som sikrer reindriftsnæringen et rimelig vern mot konkurrerende import. Etter samråd med Reindriftens importutvalg kan Landbruks- og matdepartementet ved Statens landbruksforvaltning fastsette kvoter for reinkjøtt og/eller levende rein for slakting som kan importeres med redusert toll.

1.8 Regelverk

Regelverket for Reindriftens Utviklingsfond og ordningene under punkt 4, fastsettes av Landbruks- og matdepartementet i samråd med Norske Reindriftsamers Landsforbund.

Oslo, 6. mars 2008

Nils Henrik SaraAlmar Sagelvmo
Til dokumentets forside