Forsiden

St.prp. nr. 63 (2007-2008)

Om reindriftsavtalen 2008/2009 og om endringer i statsbudsjettet for 2008 m.m.

Til innholdsfortegnelse

3 Nærmere om den økonomiske utviklingen i næringen

3.1 Totalregnskapet for reindriften

Totalregnskapet for reindriftsnæringen gir en oversikt over den økonomiske utviklingen i næringen. Det henvises til tabell 3.1 som presenterer hovedtallene for regnskapsårene 2003–06, og budsjett for 2007 1.

Totalregnskapet viser en positiv endring i resultatmålene fra 2005 til 2006. Vederlag for arbeid og egenkapital øker fra 116,5 mill. kr. i 2005 til 142,9 mill. kr. i 2006 (+26,3 mill. kr.). Målt per årsverk øker vederlag for arbeid og egenkapital fra 112.852 kr i 2005 til 141.315 kr i 2006, og målt per siidaandel øker vederlag for arbeid og egenkapital fra 193.662 kr i 2005 til 243.570 kr i 2006.

Sum produksjonsbaserte inntekter øker fra 122,5 mill. kr. i 2005 til 145,1 mill. kr. i 2006 (+22,6 mill. kr.), som følge av en økning i kjøttinntekter (+6,8 mill. kr.) og positiv endring i reinhjordverdien (+15 mill. kr.). Kjøttinntektene øker fra 110,8 mill. kr. i 2005 til 117,6 mill. kr. i 2006 som følge av at gjennomsnittprisen har økt med 5,41 kr per kg fra 2005 til 2006. I likhet med kjøttinntektene, øker også posten binæringsinntekter (+0,1 mill.kr) og posten andre produksjonsbaserte inntekter (+0,7 mill. kr.). En økning i kjøttinntekter og binæringsinntekter, kombinert med en økning i reinhjordverdien er positivt for næringen da dette i sum både gir en økning i de produksjonsbaserte inntektene og i resultatmålene.

Sum statstilskudd reduseres fra 84,9 mill. kr. i 2005 til 69,8 mill. kr. i 2006 (-15,1 mill. kr.). Reduksjonen kan i hovedsak knyttes til posten direkte tilskudd (-15,9 mill. kr.). Årsaken til reduksjonen er blant annet endring av satser på driftstilskudd. Posten andre tilskudd har en økning på 2,6 mill. kr.

Erstatningene for tap av rein økte fra 29,5 mill. kr. i 2005 til 35,1 mill. kr. i 2006 (+5,7 mill.kr), og erstatningene for arealinngrep hadde en økning fra 5,1 mill. kr. i 2005 til 17,0 mill. kr. i 2006 (+11,9 mill.kr). Økningen i erstatninger for tap knyttes først og fremst til økt rovvilterstatning og erstatning for tapt produksjonspremie. Den kraftige økningen i erstatninger for arealinngrep skyldes en engangsutbetaling på 12 mill. kr. til et reinbeitedistrikt i Troms.

Totalt sett gir dette en økning i de samlede inntektene fra 242,0 mill. kr. i 2005 til 267,1 mill. kr. i 2006 (+25,1 mill. kr.). Foreløpige tall viser at disse er omtrent på samme nivå i 2007.

De samlede kostnadene i reindriftsnæringen består av siidaandelenes kostnader, reinbeitedistriktenes felleskostnader og tamreinlagenes kostnader. Siidaandelenes kostnader holder seg på samme nivå i 2006 som i 2005 (93,2 mill kr), mens felleskostnadene reduseres fra 20,1 mill. kr. i 2005 til 16,6 mill. kr. i 2006 (-3,4 mill. kr.), vesentlig som følge av en reduksjon på posten kjøretøy og maskiner. Foreløpige tall for 2007 viser at kostnadene var omtrent på samme nivå i 2007 som året før.

Tabell 3.1 Sammendrag av reindriftens totalregnskap 2003-06 og budsjett 2007 (1.000 kr).

    20032004200520062007
Produksjonsbaserte inntekter:158.177141.722122.530145.149145.640
Kjøtt og biprodukter93.207121.708110.841117.625126.340
Endring i reinhjordverdien52.5292.603-6.7958.2260
Binæringsinntekter5.3556.2355.7585.8755.880
Andre prod.baserte innt.17.08611.17612.72513.42313.420
Statstilskudd:84.01990.20184.89469.78672.030
Direkte tilskudd60.59563.20760.46944.52347.440
Andre tilskudd7.2049.59616.07518.66813.060
Ekstraordinære tilskudd6803050375180
Tilskudd til næringskomb.8.1483.8123.0853.5673.570
Verdiskapningsprogram4.73511.0532.7211.4235.850
Tiltak mot radioaktivitet2.6572.2272.5451.2311.930
Erstatninger:27.59127.86134.61752.15747.270
Tap av rein22.03622.41429.47435.13442.070
Arealinngrep25.5555.4475.14317.0235.200
Sum inntekter:269.786259.784242.041267.092264.940
Kostnader:
Siidaandelenes kostnader81.11395.38793.20493.20694.180
Felleskostnader19.54219.98120.06516.61816.730
Kostnader i tamreinlag5.7077.1586.2986.9326.980
Sum kostnader:106.362122.526119.567116.756117 890
Vederlag for arbeid og kapital163.424137.258122.474150.336147.050
Renter på lånt kapital8.0766.9515.9357.4597.590
Vederlag for arbeid og egenkapital
Totalt (1.000 kr)155.349130.307116.539142.877139.460
Per årsverk (kr)150.808123.665112.852141.315136.592
Per siidaandel (kr)252.131211.126193.662243.570236.774
Antall årsverk1.0301.0541.0331.0111.021
Antall siidaandeler3616617602587589

1 Posten omfatter arbeidsinntekter, leieinntekter og andre driftsrelaterte inntekter.

2 I 2006 fikk et reinbeitedistrikt i Troms utbetalt 12 mill. kr. i erstatning for arealinngrep. Denne erstatningen påvirker i stor grad resultatene for 2006. Denne engangsutbetalingen utgjør 11 869 kr per årsverk og 20 443 kr per siidaandel.

3 Antall årsverk for reindrift i tamreinlagene (33) er lagt til antall siidaandeler i samisk reindrift.

Tamreinlagenes kostnader øker fra 6,3 mill. kr. i 2005 til 6,9 mill. kr. i 2006 (+0,6 mill. kr.). I sum gir dette en reduksjon i de totale kostnadene fra 119,6 mill. kr. i 2005 til 116,8 mill. kr. i 2006 (-2,8 mill. kr.).

Renter på lånt kapital øker fra 5,9 mill. kr. i 2005 til 7,5 mill. kr. i 2006 (+1,5 mill. kr.), men rentesatsen reduseres fra 5,9 % i 2005 til 5,8 % i 2006.

3.2 Totalregnskapet for 2006 etter reinbeiteområde

Tabell 3.2 viser totalregnskapet for 2006 fordelt etter reinbeiteområder. Det går frem av tabellen at det, som i tidligere år, er klare nivåforskjeller i resultatene mellom reinbeiteområdene sør for Nordland og de nordlige reinbeiteområdene med unntak av Polmak/ Varanger.

Vederlag for arbeid og egenkapital for Nord-Trøndelag som ligger høyest, utgjør 305.237 kr per årsverk. For Karasjok som ligger lavest, viser tilsvarende beregning 83.951 kr per årsverk.

Tabell 3.2 Totalregnskapet for 2006 fordelt etter reinbeiteområde (1000 kr.)

    Polmak/ VarangerKarasjokVest-Finnm.TromsNordlandNord-Tr.lagSør-Tr/Hedm.Tamreinlag.
Produksjonsbaserte inntekter:17.93330.52941.3789.17111.88910.34813.29510.606
Kjøtt og biprodukter16.78122.96931.9855.7289.4407.30211.32012.100
Endring i reinhjordverdien-4255.4663.9501.618-1.177-15304-1.495
Binæringsinntekter1429092.4429021.319134280
Andre prod.baserte innt.11.4351.1863.0029242.3062.9261.6440
Statstilskudd:7.69812.86427.5403.3096.1634.6044.4553.155
Direkte tilskudd6.7719.10914.2862.3252.6562.9904.1852.201
Andre tilskudd4082.80610.2738772.8781.2971300
Ekstraordinære tilskudd0002802311160
Tilskudd til næringskomb.999502.4230710240
Verdiskapnings­program420055878367000
Tiltak mot radioaktivitet0000191860954
Erstatninger:3.1595.6316.16517.0408.2278.6553.24337
Tap av rein3.0194.7535.4313.4057.5598.3322.59737
Arealinngrep14087873413.6356683236460
Sum inntekter:28.78949.02575.08329.52126.27823.60620.99213.798
Kostnader:
Siidaandelenes kost­nader11.73022.44530.5516.2719.7855.9636.4620
Felleskostnader1.8382.4562.8433.3061.9651.7052.5050
Kostnader i tamreinlag00000006.932
Sum kostnader:13.56824.90133.3959.57611.7507.6688.9676.932
Vederlag for arbeid og kapital15.22124.12441.68819.94414.52915.93812.0266.866
Renter på lånt kapital5171.7083.130385510497564147
Vederlag for arbeid og egenkapital
Totalt (1.000 kr)14.70422.41538.55819.55914.01915.44111.4616.719
Per årsverk (kr)209.92583.95193.944277.660202.950305.237282.759206.116
Per siidaandel (kr)341.960162.428177.688425.205318.603428.926382.0470
Antall årsverk702674107069514133
Antall siidaandeler43138217464436300

1 Posten omfatter arbeidsinntekter, leieinntekter og andre driftsrelaterte inntekter.

2 I 2006 fikk et reinbeitedistrikt i Troms utbetalt 12 mill. kr. i erstatning for arealinngrep. Denne erstatningen påvirker i stor grad resultatene for 2006. Dersom man trekker fra disse 12 mill. kr. blir vederlag for arbeid og egenkapital per siidaandel 164 326 kr.

3 Antall årsverk for reindrift i tamreinlagene (33) er lagt til antall siidaandeler i samisk reindrift.

Endringene fra 2005 til 2006 i totalregnskapets hovedposter har følgende forklaring i de ulike reinbeiteområdene:

  • Øst-Finnmark: Resultatmålene har en liten økning, selv om statstilskuddene går ned og kostnadene øker. Den positive endringen har sammenheng med økte kjøttinntekter og økte erstatningsutbetalinger.

  • Vest-Finnmark: Kjøttinntektene og statstilskuddene reduseres, mens erstatningene og endring i reinhjordverdien øker. Kombinert med reduserte kostnader gir dette en økning i resultatmålene.

  • Troms: Kjøttinntekter og statstilskudd er stabile, mens kostnader og erstatninger øker. Økningen i erstatninger gjør at det blir positive endringer i resultatene.

  • Nordland: En økning i kjøttinntekter, statstilskudd og erstatninger gir en forbedring av resultatmålene, selv om reinhjordverdien reduseres og kostnadene øker.

  • Nord-Trøndelag: En økning i reinhjordverdien og økte erstatninger gir en forbedring av resultatmålene, selv om statstilskudd og kjøttinntektene reduseres og kostnadene øker.

  • Sør-Trøndelag/Hedmark: Området er den eneste som har en reduksjon i resultatmålene. Dette skyldes reduserte statstilskudd og erstatninger samt en reduksjon i reinhjordverdien.

  • Tamreinlag: Økte kjøttinntekter gir en økning i resultatmålene, selv om reinhjordverdien reduseres, statstilskuddene reduseres og kostnadene øker.

3.3 Siidaandelens økonomi

Gjennomsnittlige nøkkeltall per siidaandel og per rein i de ulike reinbeiteområdene er presentert i tabell 3.3. Tabellen viser store variasjoner mellom områdene. Eksempelvis varierer kjøttinntektene per siidaandel mellom 124.521 kr i Troms og 390.255 kr i Polmak/Varanger. Gjennomsnittlige kjøttinntekter per rein varierer mellom 360 kr i Vest-Finnmark og 811 kr i Sør-Trøndelag/Hedmark.

Det er også betydelige variasjoner i gjennomsnittlige statstilskudd mellom reinbeiteområdene. Reinbeiteområdene der flest siidaandeler og distrikter oppfyller de kravene som avtalepartene setter, får uttelling i form av høyere utbetaling per siidaandel. For 2006 er inntektsoverføringene per siidaandel høyest i Polmak/ Varanger (179 023 kr) og lavest i Troms (71 934 kr). Dersom inntektsoverføringene relateres til reintall, er overføringene i 2006 størst i Nordland (440 kr) og minst i Karasjok (230).

De totale kostnadene per siidaandel varierer også mellom områdene, men i noe mindre grad enn de totale inntektene. Totale kostnader per rein varierer derimot noe mer mellom områdene. Troms har det høyeste kostnadsnivået sett i forhold til reintallet (860 kr), mens Vest-Finnmark har de laveste kostnadene per rein (375 kr).

Tabell 3.3 Gjennomsnittelige nøkkeltall per siidaandel og per rein for reinbeiteområdene i 2006 (kr).

  Polmak/ VarangerKarasjokVest-Finnm.Troms1NordlandNord-Tr.lagSør-Tr./Hedm
Kjøttinntekter per siidaandel390.255166.442147.396124.521214.545202.833377.333
Kjøttinntekter per rein667411360514675622811
Statstilskudd per siidaandel179.02393.217126.91271.934140.068127.888148.500
Statstilskudd per rein306230310297440392319
Erstatninger per siidaandel73.46540.80428.410370.434186.977240.417108.100
Erstatninger per rein126101691.530587737232
Totale inntekter per siidaandel669.512355.253346.005641.761597.227655.722699.733
Totale inntekter per rein1.1448778442.6521.8782.0111.505
Totale kostnader per siidaand.315.535180.442153.894208.174267.045213.000298.900
Totale kostnader per rein539446375860840653643
Vederl. arb. og EK per siidaandel341.960162.428177.688425.205318.603428.926382.047
Vederl. arb. og EK per rein5854014331.7571.0021.316822
Reintall per siidaandel585405410242318326465
Innt. utenfor reindriften per siidaandel285.395200.399149.101199.109154.522176.111160.533

1 I 2006 fikk et reinbeitedistrikt i Troms utbetalt 12 mill. kr. i erstatning for arealinngrep. Denne erstatningen påvirker i stor grad resultatene for 2006. Dersom man trekker fra disse 12 mill. kr. blir vederlag for arbeid og egenkapital per siidaandel 164.326 kr, dvs. 260.879 kr mindre enn tabellen viser.

Tabell 3.3 viser for øvrig til dels store forskjeller i lønnsomhet mellom områdene. Den store variasjonen skyldes forskjeller både når det gjelder reintall per siidaandel og inntjening per rein, hvorav sistnevnte ser ut til å ha størst betydning for resultatet. Dette innebærer at en forbedring av siidaandelenes økonomi først og fremst betinger økt inntjening per rein, men også økt reintall per siidaandel.

Mange reindriftsfamilier henter betydelige deler av sin inntekt utenfor reindriftsnæringen. Det er i all hovedsak kvinner som står for inntekten utenfor næringen. Polmak/Varanger og Troms skiller seg ut med høyest gjennomsnittlig sum lønn m.v. utenfor næring for innehaver, mens Polmak/Varanger, Nord-Trøndelag og Karasjok har høyest sum lønn m.v. utenfor reindriften for ektefeller. Gjennomsnittlig sum lønn m.v. per siidaandel varierer fra 149.000 kr i Vest-Finnmark til 285.000 kr i Polmak/Varanger. I 2006 utgjør sum lønn m.v. 186.000 kr i gjennomsnitt per siidaandel i samisk reindrift. Til sammenligning utgjør kjøttinntektene 190.000 kr per siidaandel i 2006.

Fotnoter

1.

Det presenteres her budsjett for 2007 i stedet for foreløpig regnskap. Dette kommer av at regnskapstallene ikke foreligger.

Til dokumentets forside