St.prp. nr. 75 (1998-99)

Om jordbruksoppgjøret 1999 - endringer i statsbudsjettet for 1999 m.m.

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om jordbruksoppgjøret 1999 - endringer i statsbudsjettet for 1999 m.m.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om jordbruksoppgjøret 1999 - endringer i statsbudsjettet for 1999 m.m i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet ligger ved.

Til dokumentets forside