St.prp. nr. 75 (1998-99)

Om jordbruksoppgjøret 1999 - endringer i statsbudsjettet for 1999 m.m.

Til innholdsfortegnelse

9 Endringer i statsbudsjettet for 1999

I denne stortingsproposisjonen foreslås endringer i statsbudsjettet for 1999 som følger av de bestemmelser som inngår i den inngåtte jordbruksavtalen for avtaleperioden 1998-2000, 2. avtaleår. Prinsippene for beregningen av utslagene for budsjettet i 1999 er beskrevet nedenfor.

I jordbruksavtalen er det foreslått endringer som innebærer en varig økning i bevilgningene over kap 1150 med 539,3 mill kroner. Inntektsbevilgningen på kap 4150 post 80 reduseres med 67,4 mill kroner. Enkelte av ordningene som endres i den inngåtte avtalen får etter ordinære utbetalingsrutiner først budsjettvirkning i 2000. For å sikre at halvparten av bevilgningsøkningen kommer til utbetaling i 1999, dvs. 270 mill kroner, utbetales 67 mill kroner i en engangsutbetaling over post 74 Direkte tilskudd, som areal- og kulturlandskapstilskudd. I tillegg foreslås at 40 mill kroner av ledige midler i 1999 på post 78 Velferdsordninger, omdisponeres og utbetales i 1999 som areal- og kulturlandskapstilskudd.

Bruttobevilgningene i 1999 for kap 1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen, vil bli økt med:

269 668 000 kroner fra
12 437 992 000 kroner til
12 707 660 000 kroner

Brutto inntektsbevilgning for kap 4150, post 80 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m., vil bli redusert med:

33 695 000 kroner fra
109 800 000 kroner til
76 105 000 kroner

I tillegg foreslås at det på kap 4150 opprettes en ny post 70 Tilbakeføring fra Fondet for katastrofeordningen i planteproduksjon m.m., som bevilges med 20 000 000 kroner.

Virkningen på statsbudsjettets kap 1150 av årets avtale blir som følger, i mill kroner:

Kapittel 1150: Vedtatt Endring Utslag Justert
Post Benevning budsjett 99 avtalen 1999 1999
50.11 Tilskudd til LUF 580,000 40,000 0,000 580,000
50.12 Tilskudd til fond for katastrofeordning 31,000 0,000 0,000 31,000
50.13 Tilskudd til tiltaksfondet for småfe og fjørfe 37,060 1,000 0,000 37,060
50 Fondsavsetninger 648,060 41,000 0,000 648,060
70.11 Avsetningstiltak 66,000 1,000 0,500 66,500
70.12 Tilskudd til råvareprisordningen m.v. 128,100 0,000 0,000 128,100
70.13 Eksportrestitusjon 31,000 -5,000 -5,000 26,000
70 Markedsregulering, kan overføres 225,100 -4,000 -4,500 220,600
73.11 Tilskudd til norsk ull 164,300 5,200 2,600 166,900
73.13 Pristilskudd melk 600,900 -50,700 -25,350 575,550
73.15 Pristilskudd kjøtt 864,600 21,100 10,550 875,150
73.16 Distriktstilskudd egg 2,200 0,000 0,000 2,200
73.17 Distrikts- og kvalitetstilskudd på frukt, bær og gr.sak. 49,370 5,000 2,500 51,870
73.18 Frakttilskudd 80,700 0,000 0,000 80,700
73 Pristilskudd (overslagsbevilgning) 1.762,070 -19,400 -9,700 1.752,370
74.11 Driftstilskudd, melkeproduksjon1 1.373,800 3,700 0,350 1374,150
74.14 Produksjonstilskudd, husdyr 2.133,457 210,211 0,000 2133,457
74.17 Areal- og kulturlandskapstilskudd 3.274,922 48,325 67,018 3341,940
74.18 Produksjonstilskudd til dyrking av for i fjellet 10,500 0,000 0,000 10,500
74 Direkte tilskudd, kan overføres 6.792,679 262,236 67,368 6.860,047
76.11 Markedsordningen for korn 791,673 0,000 0,000 791,673
76.12 Markedsordningen for poteter 6,000 0,000 0,000 6,000
76 Markedsordninger (overslagsbevilgning) 797,673 0,000 0,000 797,673
77.11 Tilskudd til inseminering m.m. 69,800 0,000 0,000 69,800
77.12 Lagringstilskudd på engfrø m.m. 7,000 0,000 0,000 7,000
77.13 Tilskudd til forsøksringer og forskning1 48,000 11,000 11,000 59,000
77.14 Tilskudd til pelsdyrforlag 27,000 0,000 0,000 27,000
77.15 Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak 79,300 31,000 17,000 96,300
77.16 Tilskudd til økologisk jordbruk 58,800 0,000 0,000 58,800
77.17 Tilskudd til fruktlager 8,100 0,000 0,000 8,100
77.18 Oppkjøp av melkekvoter 85,000 162,500 162,500 247,500
77 Utviklingstiltak, kan overføres 383,000 204,500 190,500 573,500
78.11 Refusjon av avløserutgifter for ferie/fritid1 1.273,310 13,000 0,000 1273,310
78.12 Refusjon av avløserutgifter for sykdom m.v. 185,000 10,000 10,000 195,000
78.13 Medlemsavgift til folketrygden 130,800 0,000 0,000 130,800
78.14 Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket 92,000 -4,000 -4,000 88,000
78.15 Øvrige velferdstiltak 108,300 -4,000 0,000 108,300
78.16 Tidligpensjonsordning 40,000 40,000 20,000 60,000
78 Velferdsordninger, kan overføres 1.829,410 55,000 26,000 1855,410
SUM KAP 1150 12.437,992 539,336 269,668 12.707,660
KAP 4150 post 80 109,800 -67,390 -33,695 76,105

1 Budsjett er inkl. kutt etter B Innst S nr 8 (1998-99), -60 mill kr post 74.11, -10 mill kr post 77.13 og -30 mill kr post 78.11.

Stortinget inviteres gjennom proposisjonen til å gjøre vedtak om de endringer i statsbudsjettet for 1999 som følger av årets jordbruksavtale, samt kornpriser og andre bestemmelser som det er nødvendig at Stortinget gjør vedtak om.

Til dokumentets forside