St.prp. nr. 75 (1998-99)

Om jordbruksoppgjøret 1999 - endringer i statsbudsjettet for 1999 m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Jordbruksforhandlingene 1999 Referat fra møte 13 - 15 mai 1999

Tilstede:

Fra jordbruket: Værdal, Huseby, Aas, Kostveit, Eilertsen, Hornnes, Milli, Svardal, Agerup, Huus, Mansaas, Godli, Strand
Fra Staten: Grue, Sagelvmo, Fossum, Leirpoll, Tønnessen, Gunnarson, Holm, Solhaug, Fagerli, Skjeflo, Malterud, Varland, Beckmann, Barane, Helgen, Gjølberg, Tronstad, Nordlund, Vasaasen

Grue innledet plenumsmøtet som varte fra kl 14.15 til 14.30 den 13. mai med å vise til at en nå går inn i sluttfasen av forhandlingene basert på sonderinger, og understreket at en står overfor en krevende prosess. Han viste videre til bestemmelsene i Hovedavtalen om sonderinger. Partene foretok deretter drøftinger på formannsplan og i sine respektive delegasjoner fram til ca kl 21.30 og besluttet her å ta en pause i forhandlingene fram til kl 13.00 dagen etter.

I formannsmøte fra kl 00.30 til kl 01.00 den 15. mai la statens forhandlingsleder fram en skisse til forhandlingsløsning i sonderingene.

Det ble deretter avholdt formannsmøter og særmøter i de respektive delegasjoner fra kl 06.00-8.30. Etter gjennomgang av saken på Statens side ble en revidert skisse lagt fram på formannsmøte kl 13.30. Jordbruksorganisasjonene meddelte i formannsmøte kl 15.00 den 15. mai at de godtok sonderingsskissen når det gjaldt ramme og fordeling, men at de hadde innvendinger til enkelte punkter i utkastet til protokoll. Utover ettermiddagen den 15. mai gikk jordbruksorganisasjonene og Staten gjennom protokollutkastet.

I plenumsmøte fra kl 19.40 til kl 20.30 den 15. mai kom partene fram til enighet og skrev under en sluttprotokoll om jordbruksavtalen for avtaleåret 1999/2000. Partene ble enige om å foreta fordeling av økningen i melkepris i særskilt møte så snart som mulig etter 17. mai.

Kostveit viste til Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt brev av 5.februar 1999 hvor det var meddelt at styret hadde fattet følgende vedtak vedrørende uravstemning:

«Dersom forhandlingsuvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag kjem fram til eit forhandlingsresultat skal det tilrådde forslaget på uravstemning blant medlemmene i NBS. Avstemningsresultatet er bindande dersom

  • 2/3 av medlemmene tek del i avstemminga

  • minst 50 % av samla medlemsmasse stemmer ja, eller minst 50 % av samla medlemsmasse stemmer nei

Den praktiske gjennomføringa av uravstemminga skjer på samme måte som i 1998.»

Dersom kriteriene for bindende avstemningsresultat ikke er oppfylt, blir resultatet rådgivende for styret. Han opplyste at forhandlingsutvalget ville anbefale resultatet vedtatt, og at svar ville bli gitt senest 03.06.99.

Værdal meddelte at resultatet av årets forhandlinger vil bli anbefalt vedtatt overfor styret i Norges Bondelag, som har vedtaksfullmakt. Svaret vil bli gitt senest 22.05.99.

Til dokumentets forside