St.prp. nr. 75 (1998-99)

Om jordbruksoppgjøret 1999 - endringer i statsbudsjettet for 1999 m.m.

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om endringer i statsbudsjettet for 1999

I.

Utgifter:

Kap Post Betegnelse Kroner
1100 Landbruksdepartementet (jfr kap 4100)
01 Driftsutgifter, forhøyes med 1 500 000
fra kr 101 728 000 til kr 103 228 000
1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
70 Markedsregulering, kan overføres, reduseres med 4 500 000
fra kr 225 100 000 til kr 220 600 000
73 Pristilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med 9 700 000
fra kr 1 762 070 000 til kr 1 752 370 000
74 Direkte tilskudd, kan overføres, forhøyes med 67 368 000
fra kr 6 792 679 000 til kr 6 860 047 000
77 Utviklingstiltak, kan overføres, forhøyes med 190 500 000
fra kr 383 000 000 til kr 573 500 000
78 Velferdsordninger, kan overføres, forhøyes med 26 000 000
fra kr 1 829 410 000 til kr 1 855 410 000
2411 Statens Landbruksbank (jfr kap 5311 og 5614)
01 Driftsutgifter, reduseres med 1 500 000
fra kr 49 133 000 til kr 47 633 000

II.

Inntekter:

Kap Post Betegnelse Kroner
4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
(NY)70 Tilbakeføring fra Fondet for katastrofeordningen
i planteproduksjon m.m., bevilges med 20 000 000
80 Markedsordningen for korn, overslagsbevilgning,reduseres med 33 695 000
fra kr 109 800 000 til kr 76 105 000

III.

Statens grunnpriser for norsk korn med 15% vann fastsettes til:

Hvete, matkorn 231 øre pr kg
Rug, matkorn 215 øre pr kg
Bygg 192 øre pr kg
Havre 173 øre pr kg

For oljefrø fastsettes basisprisen til 444 øre pr kg for vare med 8% vanninnhold.

Prisgarantien for korn og oljefrø er avgrenset til det kvantum som omsettes innenlands til matmel og kraftfôr til husdyr.

IV.

Stortinget samtykker i at Landbruksdepartementet i 1999 kan:

  • omdisponere 9,1 mill kroner av overført beløp på kap 1150 post 70 til dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i kjøtt m.v.

  • omdisponere 6 mill kroner av overført beløp på kap 1150 post 70 til Landbrukets Utviklingsfond (kap 1150 post 50).

  • omdisponere 9 mill kroner av overført beløp på kap 1150 post 74 til tiltak i forbindelse med handlingsplan plantevernmidler (kap 1150 post 77).

  • omdisponere 3 mill kroner av overført beløp på kap1150 post 74 til engangsutbetaling av tilskudd til pelsdyrfôrlag (kap 1150 post 77).

  • omdisponere 40 mill kroner av bevilgningen på kap 1150 post 78 til engangsutbetaling av areal- og kulturlandskapstilskudd (kap 1150 post 74).

V.

Stortinget samtykker i at totalrammen for bruk av midler fra Landbrukets Utviklingsfond, eksklusive administrasjonsutgifter, fastsettes til 925 mill kroner for 2000 og forvaltes etter retningslinjene som er trukket opp i kapittel 7.2. Landbruksdepartementet gis fullmakt til omdisponeringer innenfor rammen hvis behovet for midler til ulike tiltak utvikler seg annerledes enn forutsatt.

Til dokumentets forside