St.prp. nr. 85 (2000-2001)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 44/2001 og 45/2001 av 30. mars 2001 om endring av vedlegg IX i EØS-avtalen (direktiver om elektroniske penger)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

EØS-komiteen vedtok 31. januar 2001 å endre EØS-avtalens vedlegg IX om finansielle tjenester, til også å omfatte europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/46/EF av 18. september 2000 om adgangen til å starte opp og utøve virksomhet som utsteder av elektroniske penger, og om tilsyn med slik virksomhet, og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/28/EF av 18. september 2000 om endring av direktiv 2000/12/EF om adgangen til å starte opp og utøve virksomhet som kredittinstitusjon (direktiver om elektroniske penger).

Formålet med de to direktivene er å gi bestemmelser for utstedere av elektroniske penger. Elektroniske penger er definert som pengeverdi representert ved et krav på utstederen og som er lagret på en elektronisk innretning, utstedt mot betaling av et beløp ikke mindre enn den verdi som utstedes og akseptert som betaling av foretak andre enn utstederen.

Direktiv 2000/46/EF gir regler for utstedere av elektroniske penger, mens direktiv 2000/28/EF endrer definisjonen av «kredittinstitusjon» i direktiv 2000/12/EF (bankdirektivet), slik at institusjoner som utsteder elektroniske penger i henhold til direktiv 2000/46/EF også faller inn under definisjonen av «kredittinstitusjon».

Ettersom gjennomføring i norsk rett krever lovendring, ble EØS-komiteens beslutning fattet med forbehold om Stortingets samtykke, i samsvar med Grunnlovens § 26, 2. ledd og EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1.

EØS-komiteens to beslutninger, europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/46/EF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/28/EF i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.