St.prp. nr. 85 (2000-2001)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 44/2001 og 45/2001 av 30. mars 2001 om endring av vedlegg IX i EØS-avtalen (direktiver om elektroniske penger)

Til innholdsfortegnelse

3 EØS-komiteens beslutning nr. 45/2001 av 30. mars 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

  1. Avtalens vedlegg IX er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 15/2001 av 28. februar 2001 1

    .

  2. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/46/EF av 18. september 2000 om adgang til å starte og utøve virksomhet som institusjon for elektroniske penger, og om tilsyn med slik virksomhet 2

    skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

Avtalens vedlegg IX nr. 15 skal lyde:

«15.32000 L 0046: Europaparlaments og rådsdirektiv 2000/46/EF av 18. september 2000 om adgang til å starte og utøve virksomhet som institusjon for elektroniske penger, og om tilsyn med slik virksomhet (EFT L 275 av 27.10 2000, s. 39).»

Artikkel 2

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/46/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 31. mars 2001, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1 3

.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 30. mars 2001.

For EØS-komiteen
Formann
P. Westerlund
EØS-komiteens sekretærer
P.K. MannesM. Brinkmann

Fotnoter

1.

Ennå ikke kunngjort.

2.

EFT L 275 av 27.10 2000, s. 39.

3.

Forfatningsrettslige krav angitt.