St.prp. nr. 85 (2000-2001)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 44/2001 og 45/2001 av 30. mars 2001 om endring av vedlegg IX i EØS-avtalen (direktiver om elektroniske penger)

Til innholdsfortegnelse

2 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/28/EF av 18. september 2000 om endring av direktiv 2000/12/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 47 nr. 2 første og tredje punktum,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen 1

,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité 2

,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank 3

,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251 4

og

ut fra følgende betraktninger:

  1. I samsvar med traktatens mål er det ønskelig å fremme en harmonisk utvikling av kredittinstitusjonenes virksomhet i hele Fellesskapet, særlig når det gjelder utstedelse av elektroniske penger.

  2. Enkelte institusjoner begrenser sin virksomhet til hovedsakelig å omfatte utstedelse av elektroniske penger. For å unngå enhver konkurransevridning mellom dem som utsteder elektroniske penger, selv med hensyn til anvendelsen av pengepolitiske tiltak, bør disse institusjonene, under forutsetning av at det vedtas hensiktsmessige særskilte bestemmelser for å ta hensyn til deres særlige egenskaper, omfattes av virkeområdet for direktiv 2000/12/EF 5

    .

  3. Det er derfor tilrådelig å utvide definisjonen av kredittinstitusjoner i artikkel 1 i direktiv 2000/12/EF til også å omfatte disse institusjonene.

  4. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/46/EF av 18. september 2000 om adgang til å starte og utøve virksomhet som e-pengeinstitusjon og om tilsyn med slik virksomhet 6

    inneholder en definisjon av e-pengeinstitusjon.

  5. For å sikre ihendehavernes tillit må elektroniske penger kunne innløses -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 2000/12/EF gjøres følgende endringer:

1.Artikkel 1 nr. 1 første ledd skal lyde:
««kredittinstitusjon»:
a)et foretak hvis virksomhet består i å motta fra allmennheten innskudd og annen kapital som skal betales tilbake, og å yte kreditt for egen regning, eller
b)en e-pengeinstitusjon som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/46/EF av 18. september 2000 om adgang til å starte og utøve virksomhet som e-pengeinstitusjon og om tilsyn med slik virksomhet

EFT L 275 av 27.10 2000, s. 39.»

.
2.I avdeling V skal ny artikkel 33a lyde:
« Artikkel 33a
Artikkel 3 i direktiv 2000/46/EF får anvendelse på kredittinstitusjoner.»

Artikkel 2

1.Medlemsstatene skal innen 27. april 2002 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.
2.Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste lover og forskrifter som de vedtar på det området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. september 2000.

For EuropaparlamentetFor Rådet
N. FONTAINEH. VÉDRINE
PresidentFormann

Fotnoter

1.

EFT C 317 av 15.10 1998, s. 12.

2.

EFT C 101 av 12.4 1999, s. 64.

3.

EFT C 189 av 6.7 1999, s. 7.

4.

Europaparlamentsuttalelse av 15. april 1999 (EFT C 219 av 30.71999, s. 421), bekreftet 27. oktober 1999, Rådets felles holdning av 29. november 1999 (EFT C 26 av 28.1 2000, s. 12) og europaparlamentsbeslutning av 11. april 2000 (ennå ikke offentliggjort i EFT).

5.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF av 20. mars 2000 om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon (EFT L 126 av 26.52000, s. 1).

6.

EFT L 275 av 27.10 200, s. 39.