St.prp. nr. 85 (2000-2001)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 44/2001 og 45/2001 av 30. mars 2001 om endring av vedlegg IX i EØS-avtalen (direktiver om elektroniske penger)

Til innholdsfortegnelse

3 Beslutningen i EØS-komiteen

EØS-komiteen vedtok 30. mars 2001 beslutning nr. 44/2001 og 45/2001 om å endre EØS-avtalens vedlegg IX til å omfatte europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/46/EF av 18. september 2000 om adgangen til å starte opp og utøve virksomhet som utsteder av elektroniske penger, og om tilsyn med slik virksomhet, og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/28/EF av 18. september 2000 om endring av direktiv 2000/12/EF om adgangen til å starte opp og utøve virksomhet som kredittinstitusjon (direktiver om elektroniske penger).

Beslutning nr. 2001/44 inneholder en innledning og fire artikler. I innledningen blir det vist til EØS-avtalen, og særlig til artikkel 98, som gjør det mulig å endre vedleggene til avtalen gjennom beslutning i EØS-komiteen.

Artikkel 1fastslår at i avtalens vedlegg IX nr. 14 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF) tilføyes følgende før tilpasningen: «32000 L 0028: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/28/EF av 18. september 2000 om endring av direktiv 2000/12/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon (EFT L 275 av 27.10 2000, s. 37).»

Artikkel 2 bestemmer at teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/28/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3fastsetter at denne beslutning trer i kraft 31. mars 2001, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4slår fast at beslutningen i EØS-komiteen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Beslutning nr. 2001/45 inneholder en innledning og fire artikler. I innledningen blir det vist til EØS-avtalen, og særlig til artikkel 98, som gjør det mulig å endre vedleggene til avtalen gjennom beslutning i EØS-komiteen.

Artikkel 1sier at avtalens vedlegg IX nr. 15 skal lyde: «32000 L 0046: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/46/EF av 18. september 2000 om adgang til å starte og utøve virksomhet som institusjon for elektroniske penger, og om tilsyn med slik virksomhet (EFT L 275 av 27.10 2000, s. 39).»

Artikkel 2 fastslår at teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/28/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende,skal gis gyldighet.

Artikkel 3fastsetter at denne beslutning trer i kraft 31. mars 2001, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4slår fast at beslutningen i EØS-komiteen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Etter artikkel 103 nr. 1, skal EFTA-statene innen seks måneder fra det tidspunkt da beslutningen ble vedtatt (som var 30. mars 2001), meddele ovenfor de andre EØS-statene at forfatningsrettslige krav er oppfylt, det vil for Norge sin del si at Stortingets samtykke til godkjennelse er innhentet.