St.prp. nr. 85 (2000-2001)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 44/2001 og 45/2001 av 30. mars 2001 om endring av vedlegg IX i EØS-avtalen (direktiver om elektroniske penger)

Til innholdsfortegnelse

5 Administrative og økonomiske konsekvenser

Gjennomføring av direktivene i Norge innebærer regulering av hittil uregulert virksomhet. Dette modifiseres av at utstedelse av e-penger grenser opp mot, og etter omstendighetene vil kunne utgjøre, virksomhet som reguleres av lovgivningen for banker og finansieringsforetak. Det vises til omtalen av dette i avsnitt 4 ovenfor. Det antas at regulering av virksomheten vil gjøre forholdet til gjeldende regulering av bankvirksomhet (innskuddsmonopolet) og annen finansieringsvirksomhet klarere.

Det vil være naturlig at den offentlige forvaltningen og tilsynet med e-pengeinstitusjonene legges til Kredittilsynet. Administrasjonen av ordningen vil særlig omfatte konsesjonsbehandling, dokumentbasert og stedlig tilsyn, oppfølging av regelbrudd mv., samt forvaltning av relevant regelverk. Dette vil antakelig fordre en begrenset økning i Kredittilsynets ressursbruk. Det kan på denne bakgrunn bli nødvendig med en tilsvarende økning i Kredittilsynets budsjettmidler. Det faktiske behovet vil blant annet avhenge av omfanget som slik virksomhet får i Norge.