St.prp. nr. 85 (2000-2001)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 44/2001 og 45/2001 av 30. mars 2001 om endring av vedlegg IX i EØS-avtalen (direktiver om elektroniske penger)

Til innholdsfortegnelse

6 Konklusjon og tilrådning

En innlemmelse av direktivene i EØS-avtalen vil få betydning for bankene ved at utstedelse av elektroniske penger vil få en særskilt regulering, og ved at banker som måtte planlegge utstedelse av e-penger vil kunne få konkurranse fra andre foretak som starter opp slik virksomhet.

Finansdepartementet tilrår at direktiv 2000/46/EF om adgangen til å starte opp og utøve virksomhet som utsteder av elektroniske penger, og om tilsyn med slik virksomhet, og direktiv 2000/28/EF om endring av direktiv 2000/12/EF om adgangen til å starte opp og utøve virksomhet som kredittinstitusjon, innlemmes i EØS-avtalen uten særskilte tilpasninger. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.