St.prp. nr. 86 (2005-2006)

Om samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og SACU-statene og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og SACU-statene, begge av 26. juni 2006

Til innholdsfortegnelse

2 Agricultural Agreement between the SACU States and Norway

Article 1

This Agreement on Trade in Agricultural Goods (hereinafter referred to as«this Agreement») between the Republic of Botswana, the Kingdom of Lesotho, the Republic of Namibia, the Republic of South Africa and the Kingdom of Swaziland, together forming the Southern African Customs Union (hereinafter referred to jointly as«SACU» or severally as«the SACU States»), and the Kingdom of Norway (hereinafter referred to as«Norway»), hereinafter collectively referred to as«the Parties», is concluded pursuant to and in conjunction with the Free Trade Agreement between the EFTA States and the SACU States (hereinafter referred to as«the Free Trade Agreement»), signed on […], and in particular Article 6 thereof. This Agreement forms part of the instruments establishing the free trade area between the EFTA States and SACU.

Article 2

Norway shall grant tariff concessions to agricultural products originating in SACU as specified in Annex 1.

Article 3

 1. Except as provided for in paragraphs 2 and 3, the rules of origin and the provisions on co-operation in customs matters applicable to trade governed by this Agreement are set out in Annex V and VI, respectively, of the Free Trade Agreement. Any references therein to«EFTA States» shall be taken to refer to Norway.

 2. For the purpose of this Agreement, Article 3 of Annex V to the Free Trade Agreement shall apply, mutatis mutandis , to SACU and Norway.

 3. For the purpose of this Agreement, Article 34 of Annex V to the Free Trade Agreement shall not apply.

Article 4

The following provisions of the Free Trade Agreement shall apply, mutatis mutandis , between Norway, on the one hand, and SACU or the SACU States, as the case may be, on the other: Articles 4, 5, 10, 11, 14, 19, 20, 21, 23, 25, 33 (paragraphs 1 and 2), 35, 36, 37 and 41.

Article 5

SACU and Norway shall examine any difficulties that might arise in their trade in agricultural products and shall endeavour to seek appropriate solutions.

Article 6

 1. SACU and Norway undertake to continue their efforts with a view to further liberalising their agricultural trade, within the framework of their respective agricultural policies.

 2. The first review shall take place no later than three years after the entry into force of this Agreement, with further reviews to be determined at the first review.

Article 7

 1. This Agreement is subject to ratification, acceptance or approval in accordance with the respective constitutional requirements of the Parties.

 2. This Agreement shall enter into force on the same date as the Free Trade Agreement.

 3. The Government of Norway shall act as Depositary.

 4. An original copy of this Agreement shall be lodged with the SACU Secretariat.

Article 8

This Agreement shall remain in force as long as the Parties to it remain Parties to the Free Trade Agreement.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done at [...], this [...] day of [...], in two original copies in the English language.

For the Kingdom of Norway

.................................................................................

For the Republic of Botswana

.................................................................................

For the Kingdom of Lesotho

.................................................................................

For the Republic of Namibia

.................................................................................

For the Republic of South Africa

.................................................................................

For the Kingdom of Swaziland

.................................................................................

Landbruksavtale mellom SACU-statene og Norge

Artikkel 1

Denne avtale om handel med landbruksvarer (heretter kalt «denne avtale») mellom Republikken Botswana, Kongeriket Lesotho, Republikken Namibia, Republikken Sør-Afrika og Kongeriket Swaziland, som sammen danner Den sørafrikanske tollunion (heretter samlet kalt «SACU» eller hver for seg «SACU-statene»), og Kongeriket Norge (heretter kalt «Norge»), heretter kollektivt kalt «partene», er inngått i henhold til og sammen med frihandelsavtalen av 2006 mellom EFTA-statene og SACU-statene (heretter kalt «frihandelsavtalen»), særlig artikkel 6 i avtalen. Denne avtale utgjør en del av dokumentene som oppretter frihandelsområdet mellom EFTA-statene og SACU.

Artikkel 2

Norge skal gi tollkonsesjoner på landbruksvarer med opprinnelse i SACU, som angitt i vedlegg 1.

Artikkel 3

 1. Med unntak av det som er fastsatt i nr. 2 og 3, er opprinnelsesreglene og bestemmelsene om samarbeid i tollspørsmål som gjelder for handel regulert av denne avtale, oppført i henholdsvis vedlegg V og VI til frihandelsavtalen. Enhver henvisning til «EFTA-statene» i disse vedleggene skal tolkes som en henvisning til Norge.

 2. Artikkel 3 i frihandelsavtalens vedlegg V skal for denne avtales formål få tilsvarende anvendelse for SACU og Norge.

 3. Artikkel 34 i frihandelsavtalens vedlegg V skal ikke komme til anvendelse hva denne avtale angår.

Artikkel 4

Følgende bestemmelser i frihandelsavtalen skal med de nødvendige endringer komme til anvendelse mellom Norge på den ene side og, alt etter omstendighetene, SACU eller SACU-statene på den annen side: artikkel 4, 5, 10, 11, 14, 19, 20, 21, 23, 25, 33 (nr. 1 og 2), 35, 36, 37 og 41.

Artikkel 5

SACU og Norge skal undersøke de problemer som måtte oppstå i handelen med landbruksvarer dem imellom, og skal bestrebe seg på å finne egnede løsninger.

Artikkel 6

 1. SACU og Norge skal fortsette sine bestrebelser med sikte på en videre liberalisering av handelen med landbruksvarer dem imellom, innenfor rammen av deres respektive landbrukspolitikk.

 2. Den første gjennomgangen skal finne sted senest tre år etter at denne avtale er trådt i kraft, og senere gjennomganger skal fastsettes under denne første gjennomgangen.

Artikkel 7

 1. Denne avtale skal ratifiseres, godtas eller godkjennes i samsvar med partenes respektive forfatningsrettslige krav.

 2. Denne avtale skal tre i kraft samme dag som frihandelsavtalen trer i kraft.

 3. Norges regjering skal være depositar.

 4. Det skal oppbevares et originaleksemplar av denne avtale ved SACU-sekretariatet.

Artikkel 8

Denne avtale skal gjelde så lenge avtalepartene er part i frihandelsavtalen.

TIL BEKREFTELSE PÅ DETTE har de undertegnede, som er gitt behørig fullmakt til det, undertegnet denne avtale.

Utferdiget i [...] den [...] i to originaleksemplarer på engelsk.

For Kongeriket Norge

.................................................................................

For Republikken Botswana

.................................................................................

For Kongeriket Lesotho

.................................................................................

For Republikken Namibia

.................................................................................

For Republikken Sør-Afrika

.................................................................................

For Kongeriket Swaziland

.................................................................................

Til dokumentets forside