St.prp. nr. 86 (2005-2006)

Om samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og SACU-statene og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og SACU-statene, begge av 26. juni 2006

Til innholdsfortegnelse

8 Konklusjon og tilråding

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og SACU-statene og den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og SACU-statene vil bidra til økt handel og økt gjensidig verdiskaping.

Frihandelsavtalen er forelagt samtlige departementer som alle anbefaler at ratifikasjon finner sted. Den bilaterale landbruksavtalen er lagt frem for Finansdepartementet og Landbruks- og matdepartementet, som anbefaler at avtalen ratifiseres. Nærings- og handelsdepartementet tilrår at frihandelsavtalen og den bilaterale landbruksavtalen ratifiseres. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Til dokumentets forside