St.prp. nr. 86 (2005-2006)

Om samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og SACU-statene og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og SACU-statene, begge av 26. juni 2006

Til innholdsfortegnelse

6 Gjennomføring i norsk rett

I St.prp. nr 1 (2005-2006) Om skatte-, avgifts- og tollvedtak gis Finansdepartementet for 2006 fullmakt til å iverksette de tollmessige sider ved frihandelsavtalen og landbruksavtalen med SACU-statene. Tilsvarende fullmakt vil søkes innhentet fra Stortinget for året 2007. Avtalene vil bli gjennomført ved endring av tolltariffen. De nødvendige endringer vil også bli gjennomført i Finansdepartementets forskrift av 13. desember 2004 nr. 1702 om preferensielle opprinnelses­regler.

I forbindelse med frihandelsavtalens ikrafttredelse vil GSP-ordningen for SACU-statene bli avvik­let med en overgangsperiode på 3 måneder. Dette gjelder imidlertid ikke for visse landbruksprodukter omfattet av GSP-systemet med opprinnelse i henholdsvis Sør Afrika, Swaziland, Lesotho, Botswana eller Namibia hvor GSP-systemet videreføres inntil videre. For Lesotho, Botswana og Namibia skal en overgangsperiode gjelde minst frem til 31. desember 2007. Det vises til egen omtale under kapittel 5.

Til dokumentets forside