St.prp. nr. 86 (2005-2006)

Om samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og SACU-statene og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og SACU-statene, begge av 26. juni 2006

Til innholdsfortegnelse

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

Avtalene vil ikke medføre budsjettmessige konsekvenser for Norge av betydning. Utover vanlige oppgaver i forbindelse med Den blandede komité samt toll- og opprinnelsesrelaterte regler, vil ikke avtalene ha administrative konsekvenser av betydning.

Til dokumentets forside