EØS-notatbasen

Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 10101-10120 av 10367 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Fôr - uønskede stoffer

  02.10.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32006L0013

  Kommisjonsdirektiv 2006/13/EF av 3. februar 2006 om endring av vedleggene I og II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i dyrefôr når det gjelder dioksiner og dioksinliknende PCB...

 • Vet - Lab rabies

  02.10.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0656 Basis rettsaktnr.: 2000/258/EF

  Kommisjonsvedtak 2005/656/EF av 14. september 2005 som endrer vedtak 2004/233/EF når det gjelder listen over laboratorier som er godkjent for undersøkelse av beskyttelseseffekten ved vaksinasjon mot rabies hos visse kjøttetende husdyr...

 • Vet - Bluetongue Spania

  02.10.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0763 Basis rettsaktnr.: 2000/75/EF

  Kommisjonsvedtak 2005/763/EF av 28. oktober 2005 om endring av vedtak 2005/393/EF når det gjelder restriksjonssoner i forbindelse med bluetongue i Spania...

 • Vet - akvakultur

  02.10.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0414

  Kommisjonsvedtak 2005/414/EF av 30. mai 2005 som endrer vedlegg I til kommisjonsvedtak 2003/634/EF om godkjenning av programmer for å oppnå status som godkjent sone og godkjent anlegg i ikke-godkjent sone med hensyn til hemorrhagisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) h...

 • Vet - referanselaboratorier

  29.09.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0615

  Kommisjonsvedtak 2005/615/EF av 16. august 2005 som endrer vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF angående nasjonale laboratorier i enkelte medlemsstater...

 • Vet - registrering av dyr

  29.09.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0617

  Kommisjonsvedtak 2005/617/EF av 17. august 2005 om midlertidig godkjenning av systemene for identifikasjon og registrering av sau og geit i Storbritannia og Nord-Irland i UK etter artikkel 4(2)(d) i rådsforordning (EF) nr. 21/2004...

 • Vet - registrering småfe

  29.09.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0597

  Kommisjonsvedtak 2005/597/EF av 2. august 2005 om godkjenning av systemet for identifikasjon og registrering av sau i Irland i henhold til artikkel 4(2)(d) i rådsforordning (EF) nr. 21/2004...

 • Vet - bluetongue

  29.09.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0603

  Kommisjonsvedtak 2005/603/EF av 4. august 2005 om endring av vedtak 2005/393/EF når det gjelder restriksjonssoner i forbindelse med bluetongue i Italia...

 • Vet - salmonella-tiltak

  29.09.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005R1003

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1003/2005 av 30 juni 2005 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 2160/2003 angående Fellesskapets mål for reduksjon forekomsten av visse serotyper av salmonella i avlsflokker av Gallus gallus og endring av forordning (EF) nr. 2160/2003...

 • Vet - sykdomsfrihet

  29.09.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0604

  Kommisjonsvedtak 2005/604/EF av 4. august 2005 om endring av vedtak 93/52/EØF når det gjelder erklæring om at visse regioner i Italia er fri for brucellose (B. melitensis) og vedtak 2003/467/EF når det gjelder erklæring om at visse provinser i Italia er fri for bovin brucellose og at regionen Pie...

 • Vet - TSE-tiltak

  29.09.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005R1292

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1292/2005 av 5. august 2005 om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 angående fôring av dyr...

 • Vet - TSE-tiltak

  29.09.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0598

  Kommisjonsvedtak 2005/598/EF av 2. august 2005 om forbud mot å markedsføre til noe formål produkter fra storfe som er født eller oppdrettet i UK før 1. august 1996 og unntak for slike dyr fra visse kontroll- og utrydningstiltak som er fastsatt i forordning (EF) nr. 999/2001...

 • Vet - ASP-tiltak

  28.09.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0362

  Kommisjonsvedtak 2005/362/EF av 2. mai 2005 om godkjenning av planen for utryddelse av afrikansk svinepest hos villsvin på Sardinia, Italia...

 • Vet - Traces

  28.09.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0515

  Kommisjonsvedtak 2005/515/EF av 14. juli 2005 om endring av vedtak 2004/292/EF om innføring av Traces-systemet og endring av vedtak 92/486/EØF...

 • Vet - avl småfe

  28.09.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0375

  Kommisjonsvedtak 2005/375/EF av 11. mai 2005 om endring av vedtak 90/255/EØF angående det å føre hanndyr av geit og sau inn i et vedlegg til stambok...

 • Såvarer - sammenlignende forsøk

  28.09.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0947

  Kommisjonsvedtak 2005/947/EF av 23. desember 2005 om fortsettelse i 2006 av de sammenlignende EU-prøver på og -analyser av frø og formeringsmateriale av Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp. og Poa spp., herunder blandinger, og Asparagus officinalis i henhold til ...

 • Vet - storfeegg/-embryo/-sæd, avl

  28.09.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0379

  Kommisjonsvedtak 2005/379/EF av 17. mai 2005 om avlssertifikater og spesielt for reinavla dyr av storfe, og sæd, egg og embryo fra disse...

 • Såvarer - midlertidig omsetningstillatelse

  28.09.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0841

  Kommisjonsvedtak 2005/841/EF av 28. november 2005 om midlertidig omsetning av såkorn av arten Triticum durum som ikke oppfyller kravene i rådsdirektiv 66/402/EØF ...

 • Vet - akvakultur, sykdomsfrihet

  28.09.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0475

  Kommisjonsvedtak 2005/475/EF av 15. juni 2005 om endring av vedlegg I og II i vedtak 2002/308/EF som lister opp godkjente soner og godkjente anlegg med hensyn på en eller flere av fiskesykdommene hemorrhagisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)...

 • Vet - bluetongue

  28.09.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0434

  Kommisjonsvedtak 2005/434/EF av 9. juni 2005 om endring av vedtak 2005/393/EF når det gjelder unntak fra forbudet mot innenlands forflytning av dyr fra restriksjonssoner...

 • Side 506 av 519
 • Side 506 av 519