MCV-beslutningen

Kommisjonsbeslutning 2010/166/EU av 19. mars 2010 om harmoniserte vilkår for bruk av mobile kommunikasjonstjenester ombord på skip i den europeiske union...

COMMISSION DECISION 2010/166/EU of 19 March 2010 on harmonised conditions of use of radio spectrum for mobile communication services on board vessels (MCV services) in the European Union...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.05.2010

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.11.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonebeslutningen ble vedtatt i EU 19. mars 2010 og er nå også innlemmet i EØS-avtalen.

Beslutningen er implementert i norsk rett gjennom fribruksforskriften § 26. I denne bestemmelsen er MCV tillatt i hele "GSM" 900- og 1800-båndene. Bestemmelsen trådte i kraft 1. juli 2009.

Kommisjonens beslutning om harmonisering av frekvensressurser til mobilkommunikasjon ombord på skip – heretter MCV-beslutningen – er gitt med rettsgrunnlag i EU-traktaten og frekvensvedtaket (Radio Spectrum Decision) 676/2002/EC, og da særlig art. 4 (3).

Formålet med MCV-beslutningen er å gi harmoniserte vilkår for bruk av MCV i EUs territorialfarvann. MCV benyttes f.eks. til å gi passasjerer ombord på ferjer mobildekning. Systemet består av en eller flere basestasjoner ombord og en satellittlink til kommunikasjon med omverdnen.

Etter beslutningens artikkel 3 skal medlemslandene gjøre minst 2x2 MHz i 900 og/eller 1800 MHz båndet tilgjengelig for MCV i deres territorialfarvann. I fortalens punkt 11 uttrykkes det et ønske om at begge båndene i sin helhet gjøres tilgjengelig for MCV, men pga. motstand fra enkelte medlemsstater er det kun satt et minstekrav om at 2x2 MHx skal gjøres tilgjengelig.

I annekset til beslutningen er det tatt inn vilkår til MCV-systemet. Det er bl.a. ikke tillatt å bruke systemet innenfor to nautiske mil fra grunnlinjen.

Vurdering

MCV-beslutningen er i samsvar med norske frekvensinteresser på området. Innholdet i beslutningen er i samsvar med innholdet i fribruksforskriften § 26, der hele 900 og 1800 MHz båndet gjøres tilgjengelig for MCV i norsk territorialfarvann utenfor to nautiske mil fra grunnlinjen.

MCV-beslutnigen er viktig for norske næringsinteresser på området, og spesielt for det norske selskapet Maritime Communications Partner AS som er en av de ledende MCV-operatørene i verden. SD og PT har vært i dialog med selskapet under arbeidet med MCV-beslutningen.

Beslutningen er sentral i oppfølgingen av EUs generelle frekvenspolitikk, jf. frekvensvedtaket. Det tilrådes at beslutningen tas inn i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/0166/EF
Basis rettsaktnr.: 0676/2002/EF
Celexnr.: 32010D0166

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.03.2010
Frist returnering standardskjema: 05.05.2010
Dato returnert standardskjema: 08.11.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 100/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.10.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen