Veterinære grensekontrollstasjoner mv.

Kommisjonsvedtak 2010/617/EU av 14. oktober 2010 om endring av vedtak 2009/821/EF hva gjelder listene over grensekontrollstasjoner og veterinærenheter i TRACES...

Commission Decision 2010/617/EU of 14 October 2010 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veternary units in TRACES...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.11.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.02.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtak 2010/617/EU endrer vedlegg I og II til vedtak 2009/821/EF som fastsetter en liste over godkjente grensekontrollstasjoner og veterinærenhetene i det elektroniske datasystemet TRACES (Trade Control and Expert System).

For å importere levende dyr fra tredjestater til EU kreves det at de kontrolleres ved en veterinær grensekontrollstasjon etter direktiv 91/496/EØF. Tilsvarende krav stilles ved import av produkter av animalsk opprinnelse etter direktiv 97/78/EF. Den veterinære grensekontrollen må foretas ved en veterinær grensekontrollstasjon som oppfyller kravene som stilles både i direktiv 91/496/EØF og direktiv 97/78/EF. De godkjente veterinære grensekontrollstasjonene fremgår av vedlegg I til vedtak 2009/821/EF.

Endringene som er gjort i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF er følgende: 

  • en grensekontrollstasjon i Spania og en i Storbritannia er fjernet fra listen
  • det er gjort endringer for en grensekontrollstasjon i Italia og en i Spania i tillegg til ett kontrollsenter i Nederland, i forhold til hvilke produktkategorier de er godkjente for å kontrollere
  • listen er tilført ett nytt kontrollsenter i Spania og to nye kontrollsentre i Nederland
  • ett kontrollsenter i Latvia og Italia er fjernet fra listen
  • det er gjort endringer i titlene til tre kontrollsentre i Italia og ett i Nederland

Vedlegg II inneholder en liste over sentrale, regionale og lokale veterinærenheter i hver medlemsstat, inkludert de veterinære grensekontrollstasjonene. Hver av veterinærenhetene er utpekt til å tilrettelegge for og bruke datasystement TRACES. TRACES brukes til å sende informasjon om transport av dyr, import og eksport av levende dyr og produkter av animalsk opprinnelse i EU. Vedlegg II er endret for oppføringene av veterinærenhetene for landende; Tyskland, Irland, Frankrike, Italia, Nederland, Polen, Portugal og Storbritannia. 

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Informasjon om endringene som følge av rettsakten er sendt til tilsynsavdelingen i Mattilsynet for videreformidling til de norske veterinære grensekontrollstasjonene.

De veterinære grensekontrollstasjonene i Norge godkjennes av ESA og fremgår av en egen liste, som publiseres på Official Journal.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/617/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/821/EF
Celexnr.: 32010D0617

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.10.2010
Frist returnering standardskjema: 03.12.2010
Dato returnert standardskjema: 23.02.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 095/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.10.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen