Endring av kunngjøringsskjemaene

Kommisjonens forordning (EF) nr. 1150/2009 av 10. november 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1564/2005 for så vidt angår standardskjemaene til bruk ved kunngjøringer om inngåelse av offentlige kontrakter i henhold til Rådets direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF...

COMMISSION REGULATION (EC) No 1150/2009 of 10 November 2009 amending Regulation (EC) No 1564/2005 as regards the standard forms for the publication of notices in the framework of public procurement in accordance with Council Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.03.2011

Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.10.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVI Offentlig innkjøp

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Direktiv 2007/66/EF (det nye håndhevelsesdirektivet) ble innlemmet i EØS-avtalen samtidig som forordning (EF) nr. 1150/2009.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endring av forordning (EF) nr. 1564/2005 angående standardskjemaene til bruk ved kunngjøringer om inngåelse av offentlige kontrakter i henhold til direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF, som ble endret ved direktiv 2007/66/EF (håndhevelsesdirektivet).

Det endrede håndhevelsesdirektivet stiller blant annet krav om at en oppdragsgiver som foretar en ulovlig direkte anskaffelse, skal ilegges sanksjoner. Slike sanksjoner omfatter at kontrakten kjennes uten virkning eller avkortes, eller oppdragsgiver ilegges et overtredelsesgebyr.

Det endrede håndhevelsesdirektivet gir unntak fra adgangen til å ilegge oppdragsgiver slike sanksjoner, der oppdragsgiver på nærmere vilkår har foretatt en såkalt frivillig intensjonskunngjøring. Dette innebærer at oppdragsgiver kunngjør at han har til hensikt å tildele en kontrakt uten forutgående kunngjøring av konkurransen. Kontrakten vil da ikke etterfølgende kunne kjennes uten virkning, selv om det viser seg at det faktisk foreligger en ulovlig direkte anskaffelse. Den frivillige intensjonskunngjøring er en ny type kunngjøring, og det skal derfor innføres et nytt standardskjema.

I henhold til det endrede håndhevelsesdirektivet kan medlemsstatene også innføre visse frister for å reise sak med påstand om at en oppdragsgiver skal ilegges sanksjoner. Der oppdragsgiver har tildelt og inngått en kontrakt uten forutgående kunngjøring av konkurransen, er det således mulig å innføre en klagefrist som løper fra den etterfølgende kunngjøring av konkurranseresultatet. Denne kunngjøringen av konkurranseresultatet må inneholde en begrunnelse for beslutningen om å tildele kontrakten direkte. For å sikre full virkning av håndhevelsesdirektivet bør dette standardskjemaet derfor endres slik at oppdragsgiver kan skrive begrunnelsen, som omtales i direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF art. 2f, inn i kunngjøringen.

Merknader

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1150/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R1150

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.12.2009
Frist returnering standardskjema: 12.01.2010
Dato returnert standardskjema: 12.01.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 083/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker