Beskyttelsestiltak aflatoksin

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1152/2009 av 27. november som innfører særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse næringsmidler fra visse tredjestater på grunn av aflatoksinrisiko, og om opphevelse av vedtak 2006/504/EF...

Commission Regulation (EC) No 1152/2009 of 27 November 2009 imposing special conditions governing the import of certain foodstuffs from certain third countries due to contamination risk by aflatoxins and repealing Decision 2006/504/EC...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 08.12.2009

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i norsk regelverk 1. mars 2010.

Sammendrag av innhold

Importkontroll i EU har tidligere avdekket at visse matvarer fra visse tredjestater inneholder den kreftfremkallende muggsoppgiften aflatoksin i nivåer over gjeldende grenseverdier. Som en konsekvens av dette, vedtok EU et beskyttelsesvedtak (vedtak 2007/504/EF) om ekstra kontroll av visse varer fra Brasil, Kina, Iran, Tyrkia og USA. Matvarene som skal kontrolleres, er ulike typer nøtter/nøtteprodukter og tørket frukt. 

Beskyttelsesvedtaket har blitt konsolidert flere ganger. Det er nå i gjort om til en forordning og vedtatt i EU.

Beskyttelsesvedtak 2006/504/EF ble speilet i forskrift 21. november 2007 nr. 1276 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse næringsmidler fra tredjeland på grunn av aflatoksinrisiko. Forskriften ble tatt inn i norsk regelverk på nasjonalt grunnlag.

Merknader

I følge kontrollforordningen § 15 nr. 5 skal det lages en liste over risikoprodukter av ikke-animalsk opprinnelse fra tredjestater. Produktene på denne listen fra visse tredjestater skal det føres økt fysisk kontroll med og de skal prøvetas i henhold til gitte frekvenser. Retningslinjene for denne kontrollen er nedfelt i forordning (EF) nr. 669/2009, med et vedlegg som viser hvilke produkter som skal være gjenstand for økt kontroll.  Flere av de tekniske endringene i forordning (EF) nr. 1152/2009 skyldes en tilpasning og harmonisering med forordning (EF) nr. 669/2009. De omhandler begge importkontroll av samme typer varer og mange av de samme uønskede stoffene. Peanøtter fra Brasil, som tas ut av forordning (EF) nr. 1152/2009, flyttes samtidig over i forordning (EF) nr. 669/2009 med en kontrollfrekvens på 50 %. Dette skyldes bl.a. at EU har hatt inspeksjoner i Brasil som viser at kontrollsystemene med eksport av peanøtter til EU har blitt noe bedre.  

Kravet om utfylt helsesertifikat og mal for helsesertifikat utfylt av angitt kompetent myndighet i det aktuelle tredjeland ble videreført i forordning (EF) nr.1152/2009. Mal for felles importdokument for ikke-animalske varer fra tredjeland (Common Entry Document CED) legges i forordning (EF) nr. 669/2009, og skal brukes også på varer omfattet av forordning (EF) nr. 1152/2009. 

All kontroll og tilsyn med de ovennevnte varene ved import utføres av Mattilsynets distriktskontor for Oslo, som utpekes til importsted i henhold til forordning (EF) nr. 1152/2009 artikkel 6.

Endret forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse næringsmidler fra tredjeland på grunn av aflatoksinrisiko blir fortsatt hjemlet i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 første ledd, jf. § 16.  Forskriften ble vedtatt av Mattilsynet. 

Den norske forskriften gjennomfører forordning EF nr. 1152/2009. Etter denne skal følgende matvarer fra disse landene kontrolleres spesielt etter gitte kriterier:

MatvareLand
Paranøtter med skall, nøtteblandinger som inneholder paranøtter med skallBrasil
Peanøtter og ristede peanøtterKina
Peanøtter og ristede peanøtterEgypt
Pistasjnøtter og ristede pistasjnøtterIran
Tørkede fiken, hasselnøtter, pistasjnøtter, nøtteblandinger som inneholder hasselnøtter og pistasjnøtter, fiken-, pistasj- og hasselnøttpastaer og -melTyrkia
Mandler, ristede mandler og blandinger av nøtter/tørket frukt som inneholder mandlerUSA

Siden beskyttelsesvedtak 2006/504/EF allerede var gjennomført på nasjonalt grunnlag i forskrift 21. november 2007 nr. 1276, er det få materielle endringer i den nye forskriften i forhold til den gamle. Spesielt gjelder dette peanøtter fra Brasil, som tas ut av den nye forordningen, og pistasjpasta fra Tyrkia, som legges til. Tollkodene (CN-koder) som identifiserer type matvare spesielt, er også oppdatert. Alle kostnader i forbindelse med prøvetaking, analyse, lagring og oppfølgingstiltak skal fortsatt bli dekket av ansvarlig importør/virksomhet    

Sakkyndige instansers merknader

Alle kostnader som følge av prøvetaking, lagring og analyse skal dekkes av importør eller dennes representant. Dette gjelder for både gammel og ny forskrift. Ny forskrift tydeliggjør hjemmelen for å kreve inn kostnader som følger av distriktskontorets tidsbruk.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel. De materielle endringene er små.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1152/2009
Celexnr.: 32009R1152

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 01.03.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen