Restkontrollforskriften

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/97/EF av 19. november 2008 som endrer rådsdirektiv 96/22/EF hva gjelder orbud mot bruk av visse stoffer med hormonell eller tyreostatisk virkning samt beta-agonister til produksjonsdyr....

Directive 2008/97 of 19 November 2008 of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 96/22/EC concerning the prohibition on the use in stockfarming of certain substances having a hormonal or thyreostatic action and of beta agonists...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.01.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.06.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2008/97/EF endrer basisrettsakten direktiv 96/22/EF på to hovedområder. Det innføres et totalforbud mot bruk av østradiol 17- beta til matproduserende dyr. Hensynet til kjæledyr tas ut av direktivet slik at bestemmelsene kun retter seg mot matproduserende dyr. Den siste endringen vil ikke føre til regelverksendringer i Norge siden den opprinnelige bestemmelsen om bruk til kjæledyr ikke har vært gjennomført tidligere. En kommisjonsrapport fra 2005 konkluderer med at østradiol 17- beta ikke er essensielt for produksjon av matproduserende dyr fordi det finnes fullverdige alternativer på markedet.

Rettsakten krever endring i forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler, ved at punkt 14. d i forskriftens § 3 strykes.

Merknader

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært på forhøring hos Statens legemiddelverk, Den norske veterinærforeniing, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Veterinærhøgskolen, Veterinærinstituttet, TINE og Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund. Ingen av disse har noen innvendinger mot endringen.

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. 

Mattilsynet støtter konklusjonen i Kommisjonens rapport og foreslår derfor endring av restkontrollforskriften i tråd med endringene som nå er gjort i direktiv 96/22/EF.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/0097/EF
Basis rettsaktnr.: 1996/0022/EF
Celexnr.: 32008L0097

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.12.2008
Frist returnering standardskjema: 14.01.2009
Dato returnert standardskjema: 30.06.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 059/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.03.2010
Høringsfrist: 07.06.2010
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker