ICT-direktivet sertifisering

Rekommandasjon 2011/24/EU om sertifisering av forsvarsbedrifter under artikkel 9 i direktiv 2009/43/EF om forenklede regler og betingelser ved leveranser av forsvarsrelaterte varer innenfor EU/EØS området ...

Recommendation 2011/24/EU of the commision on the certification of defence undertakings under article 9 of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council simplifying terms and conditions of transfer of defence-related products within the Community (Text with EEA relevance)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.09.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.10.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Utenriksdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIX. Generelle bestemmelser innen området tekniske handelshindringer

Status

Anbefalingen ble vedtatt av Kommisjonen 11. januar 2011. Det forutsettes at medlemsstatene fra 30. juni 2012 skal kunne foreta sertifisering av forsvarsbedrifter i samsvar med direktivet og anbefalingen.

Sammendrag av innhold

Rekommandasjon 2011/24/EU gir nærmere retningslinjer for sertifisering av forsvarsbedrifter i henhold til ICT-direktivet (2009/43/EF), om forenklede regler og betingelser ved leveranser av forsvarsrelaterte varer, som ennå ikke er innlemmet i EØS-avtalen. Anbefalingen innebærer en nærmere analyse og definisjon av kriteriene for sertifisering, og for myndighetenes kontroll med bedriftenes overholdelse av begrensninger og betingelser. Videre inneholder den detaljer om hvordan selve sertifikatet skal utformes og om utveksling av informasjon om sertifiserte bedrifter. En anbefalt modell for sertifisering og format for selve sertifikatet ligger ved. 

Merknader

Anbefalingen bidrar til klarere forståelse av kriteriene for sertifisering og en harmonisert prosedyre for slik sertifisering av forsvarsbedrifter. Gjennomføringen anses ikke å medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Anbefalingen behandles i spesialutvalget for handelsforenklinger

Vurdering

Rekommandasjonen anses EØS-relevant og akseptabel. Anbefalingen innebærer ingen substansendringer jf ICT-direktivet og de to rettsaktene vil bli iverksatt under ett. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/24/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011H0024

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.03.2011
Frist returnering standardskjema: 26.04.2011
Dato returnert standardskjema: 28.09.2011
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.06.2011
Til toppen