Endring av UWB-beslutningen

Kommisjonsbeslutning 2009/343/EF av 21. april 2009 om endring av beslutning 2007/131/EF av 21. februar 2007 om harmonisering av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi (UWB) ...

COMMISSION DECISION of 21 April 2009 amending Decision 2007/131/EC on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner in the Community...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.05.2009

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Beslutningen er vedtatt i EU.

Sammendrag av innhold

Formålet med UWB-beslutningen er å tillate bruk av radiofrekvenser for utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi, samt å harmonisere vilkårene for slik bruk. Beslutningen skal anvendes uten at anvendelsen av direktiv 1999/5/EF (R&TTE direktivet) og andre felleskapsbestemmelser som tillater bruk av radiofrekvenser til bestemte typer utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi, innskrenkes.

Medlemsstatene skal tillate at utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi bruker radiofrekvenser på et ikke-interferensskapende og ikke-beskyttet grunnlag under forutsetning at utstyret oppfyller bestemmelsene i vedlegget til beslutningen og at bruken skjer innendørs. Det forutsettes at utstyr som brukes utendørs ikke er tilsluttet en fast installasjon, fast infrastruktur, fast utendørs antenne, et motorkjøretøy eller et jernbanekjøretøy.

Ultrabredbåndsteknologi kan karakteriseres ved en meget svak effektutstråling over et meget bredt frekvensbånd. Teknologien kan tenkes å åpne for en mengde anvendelser innen kommunikasjon, måling, stedbestemmelse, medisin, overvåkning og bildedannelse på en rekke av Fellesskapets politikkområder, deriblant informasjonssamfunnet og det indre marked. Målsettingen i denne forbindelse er at gjeldende rettsregler fremmer oppbygning av økonomisk levedyktige markeder for bruk av ultrabredbåndsteknologi i takt med at kommersielle muligheter oppstår.

Endringene i beslutningen er at maksimal tillatt spektraltetthet for noen bånd er økt, det er gitt tillatelse til bruk av UWB-utstyr på kjøretøy og tog på visse vilkår, grensene for utstråling er økt dersom en bruker forskjellige teknikker som reduserer faren for interferens, og det er gitt tillatelse til Building Material Analysis (BMA)-utstyr.

Beslutningen er basert på de tekniske studier som CEPT har gjennomført i henhold til mandat fra EU kommisjonen.

Medlemsstatene skal nøye følge bruken av de i vedlegget anførte frekvensbånd for utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi. Resultatene skal innrapporteres til Kommisjonen med sikte på nyvurdering av beslutningen.

Merknader

Kommisjonens beslutning om harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi – heretter UWB-beslutningen – er gitt med rettsgrunnlag i EF-traktaten og frekvensvedtaket (Radio Spectrum Decision) 676/2002/EC, og da særlig art. 4 (3).

Gjeldende norsk rett på området fremgår av ekomloven § 6-2, kapittel 8 og fribruksforskriften. Når det gjelder håndhevelse av bestemmelsene tas det også hensyn til forpliktelser som følger av internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen. Fribruksforskriften som tådte i kraft 1. juli 2009 er i henhold til endringene i UWB-beslutningen. Det vil derfor ikke være behov for ytterligere tilpasninger i norsk regelverk.

Vurdering

UWB-beslutningens innhold er i samsvar med norske interesser på området. Mye av laveffektsutstyret som for eksempel utstyr for overvåking, alarmering og fjernstyring er mobilt utstyr som enkelt kan tas med over landegrensene. Ved den strategiske planleggingen og harmoniseringen av frekvenser i det elektromagnetiske frekvensspekteret er det derfor viktig å følge utviklingen i harmoniseringsarbeidet i EU.

Endringene i UWB-beslutningen utgjør en viktig del av kommende regulering av elektronisk kommunikasjon. Det tilrådes at beslutningen tas inn i EØS-avtalens vedlegg XI . Beslutningen medfører ikke behov for å gjøre tilpasninger i gjeldende regulering.  

Økonomiske og administrative konsekvenser har vært vurdert, men man kan ikke se at rettsakten medfører slike konsekvenser.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2009)2787
Rettsaktnr.: 2009/343/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/676/EF
Celexnr.: 32009D0343

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.04.2009
Frist returnering standardskjema: 09.06.2009
Dato returnert standardskjema: 21.10.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 098/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 10.10.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker