Endring av terskelverdiene

Kommisjonens forordning (EF) nr. 1177/2009 av 30. november 2009 om endring av Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF for så vidt angår terskelverdiene ved inngåelse av kontrakter...

COMMISSION REGULATION (EC) No 1177/2009 of 30 November 2009 amending Directives 2004/17/EC, 2004/18/EC and 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council in respect of their application thresholds for the procedures for the award of contracts...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.03.2011

Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.10.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVI Offentlig innkjøp

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold 

Rettsakten gjelder endring av terskelverdiene for offentlige anskaffelser i anskaffelsesdirektivene 2004/17/EF (forsyningssektoren), 2004/18/EF (klassisk sektor) og 2009/81/EF (forsvar og sikkerhet). Direktiv 2009/81/EF om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser er til orientering ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå.

Det følger av EØS-avtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser at avtalepartene skal justere sine terskelverdier hvert annet år. Dette for å ta høyde for svingninger i valutakursene. Tilsvarende forpliktelser følger av WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA-avtalen).

Ifølge prosedyren angitt i direktivene 2004/17/EF og 2004/18/EF, fastsetter Kommisjonen en endringsforordning som pålegger justeringer i terskelverdiene fastsatt i EUR. Etter forskrift om offentlige anskaffelser § 2-2 (4), forsyningsforskriftens § 2-3 (2) og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår § 4 i offentlige kontrakter er Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) delegert myndighet til administrativt å fastsette nye nasjonale terskelverdier. Nye terskelverdier ble gjennomført ved departementsvedtak på avdelingsnivå 25. januar 2010 og nye terskelverdier trådte i kraft 1. mars 2010. Terskelverdiene gjelder for 2010 og 2011.  Forordningen er derfor i praksis allerede implementert. Gjennom EØS-komiteens vedtak er forordning 1177/2009 og de nye terskelverdiene formelt innlemmet i EØS-avtalen.   

Merknader

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Endringer i norsk regelverk

Forordningen har gjort det nødvendig med oppdateringer av terskelverdiene i forskrift om offentlige anskaffelser, forsyningsforskriften og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Disse oppdateringene ble kunngjort i Lovdata 2. februar 2010 (med hjemmel i departementsvedtak av 25. januar 2010) og trådte i kraft 1. mars 2010.   

Informasjon og notifisering

Det ble sendt ut orientering om justerte terskelverdier til departementene (som ble oppfordret til å informere underliggende etater), fylker, fylkesmenn og kommuner før nye terskelverdier trådte i kraft. Det ble også informert om justerte terskelverdier på FADs nettsider. I tråd med EØS-direktivene og GPA-avtalen er gjennomføringen også notifisert til ESA og WTO-sekretariatet.   

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1177/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R1177

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.12.2008
Frist returnering standardskjema: 12.01.2009
Dato returnert standardskjema: 12.01.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 083/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 25.01.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker