nordisk2022

Ministerrådet for kultur

Kultur- og likestillingsdepartementet deltar aktivt i det kulturpolitiske samarbeidet i Norden.

Kunst og kultur utgjør hjørnesteinene i det fellesskapet som knytter de nordiske landene sammen. Nordisk ministerråds kulturpolitiske samarbeidsprogram (2021-2024) peker på kulturen som en gjennomgående og bærende kraft, som skaper tillit i våre samfunn.

Visjon 2030: Et grønt, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden.

Det nordiske samarbeidsprogrammet har nedfelt disse målene for kultursamarbeidet i perioden 2021-2024:

  • Et grønt kulturliv for nåværende og framtidige generasjoner
  • Nyskapende kunst og kultur befester Norden som en attraktiv og synlig kulturregion på verdenskartet
  • Et likestilt og inkluderende kunst- og kulturliv som er tilgjengelig for alle i hele Norden