Norsk havbruksnæring

Havbruksproduksjonen har vokst jevnt gjennom flere tiår. Laks og ørret utgjør ca. 99 prosent av kvantumet, men det drives også oppdrett av torsk, blåskjell, kveite, røye, samt mindre kvanta av andre arter.

Produksjonen av laks og endte på ca. 1,18 million tonn og 68 000 tonn ørret  i 2013. Det er en nedgang på ca. 5 prosent fra 2012. (tallene er foreløpige).

Produksjon havbruk 1997-2013 

Verdiskaping

Den havbruksbaserte verdikjeden inkluderer avl, settefisk, matfisk, fiskeforedling (basert på oppdrettet fisk), oppdrett av skjell og skalldyr og eksport-/handelsleddet, samt leverandører av varer og tjenester til de ulike delene av denne verdikjeden.

Den havbruksbaserte verdikjeden sysselsatte i 2012, inkludert ringvirkninger, ca. 23 600 årsverk. Dette er en økning på ca. 2000 årsverk fra 2010. Den totale verdiskapingen (bidrag til BNP) fra den havbruksbaserte verdikjeden var i 2012 ca. 23,7 mrd. NOK. Dette er en nedgang fra 2010 og 2011 som i stor grad skyldes lavere priser per kilo for oppdrettet laks og ørret.

 

Verdiskaping havbruk1970-2010
Verdiskaping havbruk 1970-2010

 

En rapport fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap og Norges Tekniske Vitenskapsakademi anslår at omsetningen i sjømatnæringen vil kunne seksdobles innen 2050 – til ca. 550 milliarder kroner. Mye av veksten vil i så fall skje innen havbruk. Rapporten anslår at havbruksproduksjonen totalt vil være på rundt 5 millioner tonn i 2050.

 

Potensial marin verdiskaping 2050
(Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap og Norges Tekniske Vitenskapsakademi)
 
 

Næringsstruktur

Den norske lakse- og ørretoppdrettsnæringen bestod ved inngangen av 2013 av 132 selskaper som var eid av 89 aktører.

Tillatelser til lakse- og ørretoppdrett er antallsbegrensede og tildeles i tildelingsrunder mot vederlag. Per januar 2013 er det tildelt 963 mattillatelser langs hele kysten. Det tildeles 45 nye grønne laksekonsesjoner i 2014, søknadsfristen var 1. oktober 2013.