Norsk havbruksnæring

Havbruk har vokst til å bli en betydelig næring i Norge og er i dag vår nest største eksportnæring. Som verdens største oppdrettsprodusent og eksportør av atlantisk laks og regnbueørret, har Norge en viktig rolle som produsent av bærekraftig mat globalt.. Havbruksnæringen er også en viktig og lønnsom distriktsnæring som gir grunnlag for arbeidsplasser i distrikts- og kyst-Norge.

Produksjon og lønnsomhet

Etter spede forsøk med oppdrett av ulike fisk på 1960-tallet, stod næringen overfor et gjennombrudd da utsett av laks i sjøvann lyktes i 1970. Siden den gang har næringen vært i sterk utvikling og vekst, blant annet gjennom målrettede investeringer i forskning og utvikling,  Hvordan næringen reguleres, herunder tildelingsmekanismene for konsesjoner, har også vært gjenstand for stadig endring.

I tillegg til atlantisk laks og regnbueørret, forekommer det også oppdrett av torsk, kveite, røye og enkelte andre fiskearter, oppdrett av yngel til matfiskproduksjon, tang og tare og blåskjell. I tillegg foregår oppdrett av såkalt «rensefisk» som rognkjeks og ulike leppefisker.

I 2020 ble det produsert og solgt rett i underkant av 1,5 mill. tonn norsk oppdrettsfisk, med en samlet førstehåndsverdi på om lag 69 mrd. kroner. Til sammenligning ble det i 1994 solgt i overkant av 200.000 tonn oppdrettsfisk med en førstehåndsverdi på ca. 10 milliarder kroner. Så opp 59 mrd kr på 26 år.

Eksportverdien av norsk laks er 74 milliarder kroner og laks eksporteres til nærmere 100 land. EU er det viktigste markedet, og mottar rundt 70 % av laksen.

imagevqs9m.png
imagectthj.png
I tråd med økningen i produksjonsvolum og gode økonomiske resultater har også sysselsettingen i havbruket økt jevnt over en rekke år.

I tillegg til direkte sysselsatte i primærleddet skaper havbruksnæringen også arbeidsplasser i form av tilknyttede aktiviteter. I 2018 utgjorde bearbeiding og slakt knappe 3000 årsverk, mens eksportvirksomhet utgjorde 900 årsverk.

imagecb0i.png

Strukturen i norsk havbruksnæring er variert. Totalt sett er det om lag 120 selskaper innen kommersiell matfiskproduksjon av laksefisk. Det er et fåtall store selskaper, og mange små og mellomstore aktører.

Næringen er særlig tilstede fra Vestlandskysten til Nordland. Fra 2010 har produksjonen økt mest i nord, hvor tilgangen til egnede lokaliteter er bedre, og det er færre biologiske utfordringer. I 2017 ble trafikklyssystemet innført, kysten inndelt i produksjonsområder og vekst blir tilbudt på bakgrunn av miljøsituasjonen i hvert enkelt produksjonsområde.