MSCI-rapport om eiendomsforvaltningen i SPU i 2015

MSCI har på oppdrag fra Finansdepartementet utarbeidet en rapport om avkastningen av eiendomsinvesteringene i SPU. Rapporten omhandler eiendomsforvaltningen i 2015.

I rapporten gjør MSCI en kontrollberegning av Norges Banks avkastningstall. Videre beregner MSCI avkastningen etter en egen metode for å gjøre den mer sammenliknbar med den generelle utviklingen i eiendomsmarkedet, målt ved MSCIs eiendomsindeks (IPD-indeksen). Denne eiendomsindeksen viser verdiutviklingen av mange eiendommer spredt over en rekke land.

IPD-indeksen er svært forskjellig fra referanseindeksene for aksje- og obligasjonsporteføljen. Referanseindeksene for aksjer og obligasjoner er investerbare, mens det ikke er mulig for investorer å kjøpe andeler av alle eiendommene som inngår i IPD-indeksen. En annen viktig forskjell er at verdsettelsen av eiendommene i IPD-indeksen er basert på takster og ikke på markedspriser slik som referanseindeksene for aksjer og obligasjoner. IPD- indeksen har derfor vært definert som et avkastningsmål og ikke en referanseindeks for eiendomsporteføljen i mandatet for SPU.

Det tar lang tid å bygge opp en veldiversifisert eiendomsportefølje. Som det vises til i rapporten bør en være varsom med å vurdere Norges Banks resultater opp mot eiendomsindeksen i en oppbyggingsfase av eiendomsporteføljen, og resultatene bør uansett vurderes over flere år.

Fra og med 1. januar 2017 er reguleringen av unotert eiendom i SPU lagt om. Fondet har ikke lenger en strategisk andel i unotert eiendom og det er opp til Norges Bank i hvilken grad fondet investeres i unotert eiendom, innenfor en øvre ramme på 7 pst. av fondets markedsverdi. IPD-indeksen er heller ikke lenger definert som avkastningsmålet for eiendomsporteføljen. Finansdepartementet har derimot lagt til grunn at Norges Bank skal vurdere resultatene av eiendomsporteføljen sammenliknet med et bredt sett av avkastningsmål, deriblant IPD-indeksen.

Les rapporten fra MSCI om eiendomsforvaltningen i SPU: Real estate portfolio report 2015 (pdf)