Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tidslinje: Feilpraktisering av EUs trygdeforordning

Foreløpig tidslinje om feilpraktisering av EUs trygdeforordning. Tidslinjen oppdateres fortløpende, blant annet med dokumentene som blir oversendt Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Her er den aktuelle loven og forordningen: 

Om dokumentene i tidslinjen

For de fleste dokumentene i tidslinjen er det vist til dokument- og saksnummer i avsenderorganets journal. Fordi det er vist til en rekke forskjellige saksnumre hos flere organer, er det imidlertid også, for å forenkle arbeidet med henvisning til og behandling av dokumentene, vist til et referansenummer basert på dato (bygd opp etter modellen ÅÅÅÅMMDD). Referansenummeret er benyttet som filnavn på vedleggene. Der et dokument har ett eller flere vedlegg, er det for vedleggene tilføyd et tall bak referansenummeret. Der det er flere dokumenter med samme dato, er det tilføyd en bokstav bak referansenummeret.
Referansenummeret korresponderer altså ikke med noe saksnummer og er kun utarbeidet
for besvarelsen av kontroll- og konstitusjonskomiteens spørsmål.

Følgende forkortelser er benyttet:
ASD – Arbeids- og sosialdepartementet
AID – det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet (2006–2009)
AD – det tidligere Arbeidsdepartementet (2010–2013)
HOD – Helse- og omsorgsdepartementet
FAD – Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (2010–2013)
JD – Justisdepartementet
ESA – EFTAs overvåkningsorgan
AVdir – Arbeids- og velferdsdirektoratet
NAV – Arbeids- og velferdsetaten
TR – Trygderetten
RI – Riksadvokaten

 • 2019

  • Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies svar på kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 14. november 2019 - ettersendelse (5. desember 2019)

   Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie viser til kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 14. november 2019. Fem av de seks spørsmålene er besvart, og nedenfor følger svar på det siste spørsmålet som skulle ettersendes. Jeg løfter også et særskilt forhold til slutt i brevet.

  • Eksport av arbeidsavklaringspenger for ikke-yrkesaktive - tolkning av trygdeforordning 883/2004 artikkel 11 (5. desember 2019)

  • Ny rettshjelpsordning skal sikre berørte i EØS-saken (4. desember 2019)

   Regjeringen etablerer et særskilt rettshjelptiltak knyttet til NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning. Tiltaket skal gjelde personer som har fått vedtak om stans, avslag og/eller tilbakebetaling av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger, fordi vedkommende etter 1. juni 2012 midlertidig har oppholdt seg i et annet EØS-land.

   Pressemelding:

  • Fire brev fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (3. desember 2019)

  • Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies svar på kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 26. november 2019 – spørsmål fra SV (3. desember 2019)

  • Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies svar på kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 21. november 2019 – spørsmål fra Ap (28. november 2019)

  • Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies svar på kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 21. november 2019 – spørsmål fra SV (28. november 2019)

  • Brev av 26.11.2019 fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (26. november 2019)

   Brev fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til statsråd Anniken Hauglie. På bakgrunn av innspill fra komiteens medlemmer fra Sosialistisk venstreparti, ber komiteen om svar på følgende spørsmål:

  • Brev fra AVdir til ASD med svar på spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen av 21. november (25. november 2019)

   Brev fra AVdir til ASD med svar på spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen av 21. november – referansenummer 20191125.

  • Spørsmål til Anniken Hauglie av 14. november vedrørende praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 – ettersendelse (22. november 2019)

  • Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies svar på kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 14. november 2019 (21. november 2019)

  • Brev av 21.11.2019 fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (21. november 2019)

   Brev fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til statsråd Anniken Hauglie. På bakgrunn av innspill fra komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, ber komiteen om svar på 15 spørsmål.

  • Brev av 21.11.2019 fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (21. november 2019)

   Brev fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til statsråd Anniken Hauglie. På bakgrunn av innspill fra komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti, ber komiteen om svar på følgende seks spørsmål:

  • Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies svar på kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 12. november 2019 (19. november 2019)

  • Brev fra ASD til TR med anmodning om bistand til å besvare spørsmål fra Stortinget (15. november 2019)

   Brev fra Arbeids- og sosialdepartementet til Trygderetten med anmodning om bistand til å besvare spørsmål fra Stortinget – dokument 49 i sak 18/3946 – referansenummer 20191115:

  • Etatsstyringsmøte med NAV (14. november 2019)

   Etatsstyringsmøte mellom Arbeids- og sosialdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) 14. november 2019.

  • Brev fra ASD til setteriksadvokat Mæland med anmodning om bistand til å besvare spørsmål fra Stortinget, for saker behandlet i straffesporet (14. november 2019)

   Brev fra ASD til setteriksadvokat Mæland med anmodning om bistand til å besvare spørsmål fra Stortinget, for saker behandlet i straffesporet – dokument 47 i sak 18/3946 – referansenummer 20191114A (1 vedlegg).

  • Brev av 14.11.2019 fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (14. november 2019)

  • Brev fra ASD til AVdir med anmodning om bistand til å besvare spørsmål fra Stortinget (13. november 2019)

   Brev fra ASD til AVdir med anmodning om bistand til å besvare spørsmål fra Stortinget – dokument 44 i sak 18/3946 – referansenummer 20191113A (1 vedlegg).

  • Brev fra ASD til RI med anmodning om bistand til å besvare spørsmål fra Stortinget, for saker behandlet i straffesporet (13. november 2019)

   Brev fra ASD til RI med anmodning om bistand til å besvare spørsmål fra Stortinget, for saker behandlet i straffesporet – dokument 45 i sak 18/3946 – referansenummer 20191113B (1 vedlegg).

  • ASD mottar kopi av brev fra AVdir til RI den 8. november – dokument 46 i sak 18/3946 (13. november 2019)

   ASD mottar kopi av brev fra AVdir til RI den 8. november – dokument 46 i sak 18/3946 – referansenummer 20191113C (1 vedlegg).

  • Brev fra NAV til ASD: Rett til kontantytelser under opphold i et annet EØS-land (12. november 2019)

   Brev fra AVdir til ASD med plan for oppfølging av saken, som svar på ASDs brev 29. oktober 2019 – dokument 43 i sak 18/3946 – referansenummer 20191112A.

  • Brev av 12.11.2019 fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (12. november 2019)

  • Granskingsutvalget i EØS-saken er klart (8. november 2019)

  • Brev fra AVdir til ASD med redegjørelse for etatens oppfølging av saker hvor det er begått feil (5. november 2019)

   Brev fra AVdir til ASD med redegjørelse for etatens oppfølging av saker hvor det er begått feil – dokument 42 i sak 18/3946 – referansenummer 20191105B. 

  • Statsråd Hauglies redegjørelse for Stortinget om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 (5. november 2019)

   Arbeids- og sosialministerens redegjørelse for Stortinget tirsdag 5. november: 

  • Brev fra ESA til ASD: Request for Information exportability of sickness benefits (4. november 2019)

   Brev fra ESA til ASD, hvor det bes om svar på konkrete spørsmål om norsk praksis etter artikkel 21 i trygdeforordningen – dokument 1 i sak 19/3515 – referansenummer 20191104.

  • Stortinget samtykker i anmodning om muntlig redegjørelse i saken (30. oktober 2019)

   Stortinget samtykker i anmodning om muntlig redegjørelse i saken – dokument 27 i sak 18/3946 – referansenummer 20191030B.

  • Brev fra ASD til Trygderetten: Artikkel 21 i trygdeforordningen 883/2004 (30. oktober 2019)

   Brev fra ASD til TR, hvor departementet tar orienteringen i TRs brev 28. oktober 2019 til etterretning (jf. referansenummer 20191028A) – dokument 23 i sak 18/3946 – referansenummer 20191030A.

  • Brev fra ASD til NAV: Rett til kontantytelser under opphold i et annet EØS-land – bestilling til direktoratet (29. oktober 2019)

   Brev fra ASD til AVdir. Bestilling til direktoratet om videre oppfølging i saken – dokument 23 i sak 18/3946 – referansenummer 20191029.

  • Anmodning om å redegjøre for praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 (28. oktober 2019)

   Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies anmodning til Stortinget om å redegjøre for praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21.

  • Brev fra Trygderetten til ASD: Artikkel 21 i trygdeforordningen 883/2004 (28. oktober 2019)

   Brev fra TR til ASD om TRs praksis i saker med trygdeforordningen artikkel 21– referansenummer 20191028A.

  • Brev fra NAV til ASD: Rett til kontantytelser under opphold innen EØS (27. oktober 2019)

   Brev fra AVdir til ASD, hvor AVdir orienterer om at etatens praksis ikke har vært i samsvar med trygdeforordningen artikkel 21 også for lengre midlertidige opphold innenfor EØS – referansenummer 20191027.

  • Møte mellom NAV og ASD (25. oktober 2019)

   Møte mellom arbeids- og sosialminister Hauglie og arbeids- og velferdsdirektør Vågeng.

  • Møte mellom NAV og ASD (22. oktober 2019)

   Møte mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og sosialdepartementet om saken.
  • Møte mellom NAV og ASD (18. oktober 2019)

   Møte mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og sosialdepartementet om saken.
  • AVdir orienterer ASD om status (4. oktober 2019)

   AVdir orienterer ASD om status – dokument 40 i sak 18/3946 – referansenummer 20191004.

  • AVdir orienterer ASD om status (27. september 2019)

   AVdir orienterer ASD om status – dokument 39 i sak 18/3946 – referansenummer 20190927.

  • Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 2286 fra Sigbjørn Gjelsvik (23. september 2019)

   Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 2286, fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie – dokument 2 i sak 19/2834 – referansenummer 20190923.

  • Møte mellom NAV og ASD (13. september 2019)

   Møte mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og sosialdepartementet om saken – dokument 38 i sak 18/3946 – referansenummer 20190913A.

  • Spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 2286, fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (13. september 2019)

   Spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 2286, fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie – dokument 1 i sak 19/2834 – referansenummer 20190913B.

  • E-post fra NAV om behov for møte (2. september 2019)

   E-post fra AVdir til ASD hvor det bes om et møte med om ny gjennomgang fordi praksis også ser ut til å omfatte lengre midlertidige opphold – referansenummer 20190902. 

    

  • E-post fra NAV til ASD: Rett til kontantytelser under opphold i andre EØS-land (30. august 2019)

   AVdir orienterer ASD uformelt om at etaten i praksis heller ikke har vurdert artikkel 21 ved utenlandsopphold utover rent kortvarige opphold innenfor EØS – referansenummer 20190830.

  • AVdir nedsetter en tverrfaglig gruppe internt for å utrede forståelsen av artikkel 21 i trygdeforordningen (13. august 2019)

   AVdir nedsetter en tverrfaglig gruppe internt for å utrede forståelsen av artikkel 21 i trygdeforordningen – referansenummer 20190813.

  • Fagmelding om praksisendring på arbeidsavklaringspenger og sykepenger (26. juni 2019)

   Fagmelding om praksisendring på arbeidsavklaringspenger og sykepenger – referansenummer 20190626.

  • Ny praksis på arbeidsavklaringspenger og sykepenger (25. juni 2019)

   Ny praksis på arbeidsavklaringspenger – referansenummer 20190625.

  • Brev fra NAV til ASD: Rett til kontantytelser innen EØS-området (21. juni 2019)

   AVdir orienterer ASD om status og gjennomføring for omlegging av praksis for korte utenlandsopphold innenfor EØS – referansenummer 20190621.

  • Intern orientering i AVdir om beslutning fra ASD om kortvarige opphold i et EØS-land etter artikkel 21 (13. mars 2019)

   Intern orientering i AVdir om beslutning fra ASD om kortvarige opphold i et EØS-land etter artikkel 21 – referansenummer 20190313.

  • Brev fra ASD til NAV:  Kontantytelser under midlertidige opphold i EØS-land (5. mars 2019)

   ASD gir formelt sin tilslutning til at AVdir legger om praksis – referansenummer 20190305.

  • NAV Klageinstans svarer på TRs brev av 19. november 2018 og kaller ankesak TRR-2018-741 tilbake til ny behandling i NAV (26. februar 2019)

   NAV Klageinstans svarer på TRs brev av 19. november 2018 og kaller ankesak TRR-2018-741 tilbake til ny behandling i NAV. NAV kaller også tilbake de øvrige sakene som er sendt TR som gjelder samme problemstilling – referansenummer 20190226.

  • Nav Kontroll stiller alle saker som omhandler kortvarig opphold i EU/EØS i bero (25. februar 2019)

   Nav Kontroll stiller alle saker som omhandler kortvarig opphold i EU/EØS i bero. Referansenummer 20190225 (3 vedlegg).

  • ASD gir uformelt en tilbakemelding til AVdir om at det gis tilslutning til omlegging av praksis (22. februar 2019)

   ASD gir uformelt en tilbakemelding til AVdir om at det gis tilslutning til omlegging av praksis – referansenummer 20190222.

  • Brev fra NAV til ASD:  Kontantytelser under midlertidige opphold i andre EØS-land spørsmål om anvendelsen av forordning 883/2004 artikkel 21 (24. januar 2019)

   Brev fra AVdir til ASD, som redegjør for praksis og foreslår omlegging av håndtering av korte opphold, i tråd med avgjørelser i TR – referansenummer 20190124B.

  • Brev fra ASD til NAV – Eksport av kontantytelser innen EØS-området (24. januar 2019)

   Brev fra ASD til AVdir som oppfølging av møtet 18. januar 2019 –referansenummer 20190124A.

  • Møte mellom NAV og ASD (18. januar 2019)

   Møte mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og sosialdepartementet om saken.
  • Korrespondanse mellom ASD og UD om TRs kompetanse til å forelegge spørsmål for EFTA-domstolen (16. januar 2019)

   Korrespondanse mellom ASD og UD om TRs kompetanse til å forelegge spørsmål for EFTA-domstolen – dokument 48 i sak 18/3946 – referansenummer 20190116.

 • 2018

  • Brev fra NAV til ASD: Adgangen til eksport av kontantytelser innad i EØS-området (20. desember 2018)

   Brev fra AVdir til ASD om adgangen til å motta kontantytelser ved kortvarige utenlandsopphold innenfor EØS – referansenummer 20181220.

  • Nav Klageinstans stanser all behandling av saker som er omfattet av problemstillingen om trygdeforordningen artikkel 21 og korte utenlandsopphold i EØS (18. desember 2018)

   Nav Klageinstans stanser all behandling av saker som er omfattet av problemstillingen om trygdeforordningen artikkel 21 og korte utenlandsopphold i EØS. Skjer etter svar fra AVdir om at Navs praksis skal forelegges ASD. Samtidig varsles TR og Nav får utsatt frist til å svare på brev fra TR av 19. november 2018 (foreleggelse for EFTA-domstolen) – referansenummer 20181218.

  • AVdir minner ASD om saken i epost (11. desember 2018)

   AVdir minner ASD om saken i epost – referansenummer 20181211.

  • ASD får foreløpig orientering om Trygderettens brev (27. november 2018)

   ASD får en foreløpig orientering av AVdir om TRs brev til NAV, datert 19. november 2018 – referansenummer 20181127 (2 vedlegg).

  • Brev fra TR til NAV i ankesak TRR-2018-741 (sykepenger) med spørsmål om å forelegge saken til uttalelse for EFTA-domstolen (19. november 2018)

   Brev fra TR til NAV i ankesak TRR-2018-741 (sykepenger) med spørsmål om å forelegge saken til uttalelse for EFTA-domstolen – referansenummer 20181119.

  • Nav Klageinstans sender ny påminnelse til AVdir om brevet 5. juli 2018 (6. november 2018)

   Nav Klageinstans sender ny påminnelse til AVdir om brevet 5. juli 2018 – referansenummer 20181106.

  • Nav Klageinstans sender påminnelse til AVdir om henvendelsen 5. juli 2018 (12. oktober 2018)

   Nav Klageinstans sender påminnelse til AVdir om henvendelsen 5. juli 2018. I tillegg bes AVdir vurdere om det bør reises søksmål om TRs kjennelse 14. september 2018 – referansenummer 20181012.

  • Notat fra Nav Klageinstans til AVdir. (5. juli 2018)

   Notat fra Nav Klageinstans til AVdir. Det bes om avklaring om forståelsen av artikkel 21 i trygdeforordningen. (Notatet følger også som vedlegg nr 5 til brev 20. desember 2018 fra Avdir til ASD) – referansenummer 20180705.

  • Brev fra AVdir til ASD: retten til eksport av arbeidsavklaringspenger for brukere som ikke har vært yrkesaktive forut for stønadsperioden (12. juni 2018)

   Brev fra AVdir til ASD om retten til eksport av arbeidsavklaringspenger for brukere som ikke har vært yrkesaktive forut for stønadsperioden – referansenummer 20180612.

  • Utdrag fra kvalitetsrapport fra NAV Klageinstans til AVdir. (15. februar 2018)

   Utdrag fra kvalitetsrapport fra NAV Klageinstans til AVdir. Under punkt 5.2 omtales problemstillingen knyttet til artikkel 21 – referansenummer 20180215.

  • AVdir ber Nav Klageinstans om konkrete innspill i lys av klageinstansens brev 29. november 2017 (6. februar 2018)

   AVdir ber Nav Klageinstans om konkrete innspill i lys av klageinstansens brev 29. november 2017 – referansenummer 20180206.

 • 2017

  • NAV Klageinstans sender brev til AVdir og stiller spørsmål om krav om opphold i Norge (29. november 2017)

   NAV Klageinstans sender brev til AVdir og stiller spørsmål om krav om opphold i Norge i ftrl. §§ 8-9, 9-4 og 11-3 kan være i strid med artikkel 21 i forordning 883/2004 – referansenummer 20171129.

  • TR tilskriver NAV Klageinstans (21. august 2017)

   TR tilskriver NAV Klageinstans, med kopi til den ankende parts advokat, og ber om bemerkninger til sakens EØS-rettslige side i ankesak TRR-2016-2634 innen tre uker – referansenummer 20170821.

  • Instruks om virksomhets- og økonomistyring for AVdir fastsatt av ASD (26. januar 2017)

   Instruks om virksomhets- og økonomistyring for AVdir fastsatt av ASD – I punkt 2.1.1 omtales AVdirs ansvar for å tolke, forvalte og iverksette lover med tilhørende forskrifter som NAV skal forvalte. Under samme punkt omtales AVdirs ansvar for når ansvarlig departement skal orienteres om avgjørelser fra TR.

   Under punkt 2.1.8 er det fastsatt at AVdir har ansvar for å forvalte internasjonale avtaler på trygde-, bidrags- og sosialområdet som Norge har inngått eller sluttet seg til i den utstrekning og på den måte disse er gjennomført i norsk rett – referansenummer 20170126 (1 vedlegg).

 • 2016

  • Svar på brev av 18. desember 2015 fra AVdir til NAV internasjonalt (7. oktober 2016)

   Svar på brev av 18. desember 2015 fra AVdir til NAV internasjonalt – referansenummer 20161007.

  • Svar på brev av 18. desember 2015 fra AVdir til NAV Internasjonalt (e post) (25. april 2016)

   Svar på brev av 18. desember 2015 fra AVdir til NAV Internasjonalt (e‑post) – referansenummer 20160425.

  • Tildelingsbrev for AVdir 2016 (29. januar 2016)

   Tildelingsbrev for AVdir 2016 – dokument 3 i sak 15/3871 – under punkt 4.6, s. 20, omtales ansvaret for å forvalte rettigheter i samsvar med internasjonale forpliktelser– referansenummer 20160129.

 • 2015

  • Brev fra NAV Internasjonalt til AVdir om rett til sykepenger i utlandet (18. desember 2015)

   Brev fra NAV Internasjonalt til AVdir om rett til sykepenger i utlandet – referansenummer 20151218.

  • Tildelingsbrev for AVdir 2015 (23. mars 2015)

   Tildelingsbrev for AVdir 2015 – dokument 10 i sak 14/3692 – under punkt 3.6.2, s. 27, gis NAV føringer om ansvaret for å håndheve de internasjonale avtalene på trygdeområdet som er gjennomført i norsk rett. Etaten skal ivareta rettighetene til personer som har rett til å motta de ytelsene etaten administrerer under opphold i utlandet – referansenummer 20150323.

  • Svar på brev av 7. januar 2015 fra AVdir til NAV Internasjonalt (18. mars 2015)

   Svar på brev av 7. januar 2015 fra AVdir til NAV Internasjonalt – referansenummer 20150318.

  • Brev fra NAV Internasjonalt til AVdir om rett til sykepenger i utlandet (7. januar 2015)

   Brev fra NAV Internasjonalt til AVdir om rett til sykepenger i utlandet – referansenummer 20150107.

 • 2014

  • NAV Internasjonalt sender AVdir et notat om rett til sykepenger og arbeidsavklaringspenger i utlandet (1. mai 2014)

   NAV Internasjonalt sender AVdir et notat om rett til sykepenger og arbeidsavklaringspenger i utlandet. Notatet videresendes fra direktoratet til underliggende resultatområder – referansenummer 20140501.

  • Tildelingsbrev for AVdir 2014 (5. februar 2014)

   Tildelingsbrev for AVdir 2014 – dokument 16 i sak 13/3142 – under punkt 3.6.2, s. 29, fremheves at NAV skal håndheve de internasjonale avtalene på trygdeområdet som er gjennomført i norsk rett. Etaten skal ivareta rettighetene til personer som har rett til å motta de ytelsene etaten administrerer under opphold i utlandet – referansenummer 20140205.

 • 2013

  • Tildelingsbrev for AVdir 2013 (1. februar 2013)

   Tildelingsbrev for AVdir 2013 – dokument 12 i sak 12/3245 – under punkt 4.5, s. 34, fremheves at internasjonale forpliktelser og forpliktelser i forhold til medlemmer i utlandet skal ivaretas som en integrert del av ytelsesforvaltningen – referansenummer 20130201.

 • 2012

  • Orientering fra AD til blant annet UD, FIN og AVdir om at ny forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningen er fastsatt (5. juli 2012)

   Orientering fra AD til blant annet UD, FIN og AVdir om at ny forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningen er fastsatt – dokument 11 i sak 12/652 – referansenummer 20120705A (1 vedlegg).

  • Brev fra AD til ESA, med bekreftelse på gjennomføring av trygdeforordningen i norsk rett (5. juli 2012)

   Brev fra AD til ESA, med bekreftelse på gjennomføring av trygdeforordningen i norsk rett, jf. dokument 3 i sak 12/2585 – referansenummer 20120705B (7 vedlegg).

  • Brev fra ESA til AD (3. juli 2012)

   Brev fra ESA til AD, hvor det bes om bekreftelse på at forpliktelsene til å gjennomføre trygdeforordningen i nasjonal rett er gjort – dokument 2 i sak 12/2585 – referansenummer 20120703 (1 vedlegg).

  • Kunngjøringsskjema fra AD til Lovdata med statsrådforedrag og forskrift (22. juni 2012)

   Kunngjøringsskjema fra AD til Lovdata med statsrådforedrag og forskrift, jf. dokument 8 i sak 12/652 – referansenummer 20120622 (3 vedlegg).

  • Brev fra AD til AVdir om at det er avklart at ikrafttredelsesdato blir 1. juni 2012 (23. mai 2012)

   Brev fra AD til AVdir om at det er avklart at ikrafttredelsesdato blir 1. juni 2012 – dokument 4 i sak 11/3689 – referansenummer 20120523.

  • Brev fra JD til AD (10. april 2012)

   Brev fra JD til AD. JD har ingen merknader til forskriftsutkastet – dokument 6 i sak 12/652 – referansenummer 20120410.

  • Brev fra HOD til AD (28. mars 2012)

   HOD har enkelte tekniske merknader – dokument 4 i sak 12/652 – referansenummer 20120328.

  • Brev fra FAD til AD (23. mars 2012)

   Brev fra FAD til AD. FAD har ingen merknader til forskriftsutkastet – dokument 3 i sak 12/652 – referansenummer 20120323.

  • Brev fra FIN til AD (22. mars 2012)

   Brev fra FIN til AD. FIN har ikke merknader til forskriftsutkastet – dokument 2 i sak 12/652 – referansenummer 20120322.

  • Brev fra AD til berørte departementer om utkast til ny forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningen (16. mars 2012)

   Brev fra AD til berørte departementer om utkast til ny forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningen – dokument 1 i sak 12/652 – referansenummer 20120316 (1 vedlegg).

  • Brev fra AVdir til AD om antatt ikrafttredelsestidspunkt 1. april 2012 og etatens beredskap (12. mars 2012)

   Brev fra AVdir til AD om antatt ikrafttredelsestidspunkt 1. april 2012 og etatens beredskap – dokument 3 i sak 11/3689 – referansenummer 20120312.

  • Tildelingsbrev for AVdir 2012 (27. januar 2012)

   Tildelingsbrev for AVdir 2012 – dokument 13 i sak 11/4348 – under punkt 4.8, s. 31, går det frem at internasjonale forpliktelser og forpliktelser i forhold til medlemmer i utlandet skal ivaretas som en integrert del av ytelsesforvaltningen. Trygdeforordningene blir innlemmet i EØS-avtalen i løpet av første halvår 2012. Forberedelsene til dette bør videreføres etter planen – referansenummer 20120127.

 • 2011

  • Brev fra AD til AVdir om blant annet status for innlemming av trygdeforordningen i EØS-avtalen (25. oktober 2011)

   Brev fra AD til AVdir om blant annet status for innlemming av trygdeforordningen i EØS-avtalen – dokument 2 i sak 11/3689 – referansenummer 20111025 (1 vedlegg).

  • Brev fra AD til AVdir om status for trygdeforordningens ikrafttredelse for EFTA-landene (13. juli 2011)

   Brev fra AD til AVdir om status for trygdeforordningens ikrafttredelse for EFTA-landene – dokument 1 i sak 11/3689 – referansenummer 20110713 (1 vedlegg).

  • EØS-notatet om den nye forordningen ble ved brev forelagt Europautvalget (20. juni 2011)

   EØS-notatet om den nye forordningen ble ved brev forelagt Europautvalget i forkant av møtet i EØS-komiteen 1. juli 2011, hvor det formelle vedtaket ble fattet – referansenummer 20110620 (2 vedlegg).

  • Brev fra AD til AVdir om status for ikrafttredelse og administrative forberedelser til implementeringen av trygdeforordningen (15. mars 2011)

   Brev fra AD til AVdir om status for ikrafttredelse og administrative forberedelser til implementeringen av trygdeforordningen – dokument 10 i sak 09/1499 – referansenummer 20110315.

  • Brev mottatt fra AVdir til AD om status mht. ikrafttredelsestidspunkt for trygdeforordningen (14. mars 2011)

   Brev mottatt fra AVdir til AD om status mht. ikrafttredelsestidspunkt for trygdeforordningen, jf. dokument 9 i sak 09/1499 – referansenummer 20110314.

  • Tildelingsbrev for AVdir 2011 (10. februar 2011)

   Tildelingsbrev for AVdir 2011 – dokument 32 i sak 10/3056 – under punkt 4.9, s. 28, klargjøres ansvaret for internasjonale forpliktelser og forpliktelser i forhold til medlemmer i utlandet skal ivaretas som en integrert del av ytelsesforvaltningen. Trygdeforordningen omtales under samme punkt, og det fremheves at rådsforordningene 1408/71 og 574/72 i EU er erstattet av forordningene 883/2004 og 987/2009 fra 1. mai 2010. Tidspunktet for når de nye forordningene kan innlemmes i EØS-avtalen er usikkert, men forberedelsene til dette bør videreføres etter planen­ – referansenummer 20110210.

 • 2010

  • Brev fra AVdir til AD om tidspunkt for ikrafttredelse av trygdeforordningen for EFTA-statene (19. november 2010)

   Brev fra AVdir til AD om tidspunkt for ikrafttredelse av trygdeforordningen for EFTA-statene – dokument 8 i sak 09/1499 – referansenummer 20101119.

 • 2009

  • Brev fra AVdir til AD om behov for avklaring av tidspunkt for trygdeforordningens ikrafttredelse (6. november 2009)

   Brev fra AVdir til AD om behov for avklaring av tidspunkt for trygdeforordningens ikrafttredelse – dokument 6 i sak 09/1499 – referansenummer 20091106.

  • Brev fra AID til AVdir – svar på direktoratets brev 2. juni 2009 (9. september 2009)

   Brev fra AID til AVdir – svar på direktoratets brev 2. juni 2009 – dokument 5 i sak 09/1499 – referansenummer 20090909 (1 vedlegg).

  • Brev fra AVdir til AID – direktoratets plan for implementering av trygdeforordningen (2. juni 2009)

   Brev fra AVdir til AID – direktoratets plan for implementering av trygdeforordningen – dokument 3 i sak 09/1499 – referansenummer 20090602.

  • Brev fra AID til AVdir – svar om administrative forberedelser (11. mai 2009)

   Brev fra AID til AVdir – svar om administrative forberedelser – dokument 2 i sak 09/1499 – referansenummer 20090511.

  • Brev fra AVdir til AID om administrative forberedelser ved implementering av trygdeforordningen (11. mars 2009)

   Brev fra AVdir til AID om administrative forberedelser ved implementering av trygdeforordningen – dokument 1 i sak 09/1499 – referansenummer 20090311.

Til toppen