Hva er felleskomponenter?

Offentlig sektor har etablert en rekke åpne, gjenbrukbare løsninger som dekker typiske behov på digitaliseringsfeltet, slik som innlogging, autentisering, registre, osv.

Ved å ta i bruk de nasjonale felleskomponentene kan hver virksomhet rette oppmerksomheten mot sine faglige utfordringer, heller enn å bruke tid og krefter på å utvikle funksjonalitet andre etater allerede har laget. Nasjonale felleskomponenter bidrar derfor til å øke kvaliteten, og samtidig redusere kostnadene ved etablering og drift av gode digitale tjenester.

I tillegg kan felleskomponentene bidra til å gi innbyggerne mer enhetlige tjenester på tvers av forvaltningen. Dette gjelder for eksempel ID-porten, som gir innbyggerne den samme innloggingsfunksjonaliteten uansett hvilken etat eller kommune man logger inn hos.

Dette er felleskomponentene:

ID-porten (Difi)

ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på internett. Gjennom Digitaliseringsrundskrivet er statlige virksomheter instruert om å ta i bruk ID-porten for «digitale tjenester som krever innlogging og autentisering».

Altinn (Brønnøysundregistrene)

Altinn er en plattform for å lage elektroniske skjema og tjenester for offentlige virksomheter (Altinn er også en nettportal hvor næringslivet kan finne relevante tjenester og mye kvalitetssikret informasjon). Gjennom Digitaliseringsrundskrivet er statlige virksomheter instruert om å ta i bruk Altinns «infrastruktur og tjenesteplattform for produksjon av relevante tjenester». I tillegg skal aktuelle digitale tjenester rettet mot næringsdrivende gjøres tilgjengelig på Altinns portal, og Altinn skal benyttes for digital post fra forvaltningen til næringsdrivende.

Digital postkasse til innbyggere (Difi)

Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med markedsaktører om digital postkasse til innbyggere. Løsningen gjør det enkelt å komme i gang med å sende digital post på en sikker måte til innbyggere. Gjennom Digitaliseringsrundskrivet er de fleste statlige virksomheter instruert om å ta i bruk digital postkasse innen 1. april 2016 (se kapittel 1.2 i Digitaliseringsrundskrivet for 2015 for nærmere beskrivelse).

Kontakt- og reservasjonsregisteret (Difi)

Kontakt- og reservasjonsregisteret er et register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon, og status for innbyggernes eventuelle reservasjon mot digital kommunikasjon med forvaltningen. Registeret, og bruken av det, er hjemlet i eForvaltningsforskriften. Innen 1. januar 2016 skal oppslagsløsningen tas i bruk av alle offentlige virksomheter ved varsling om enkeltvedtak og andre viktige digitale henvendelser.

Det sentrale folkeregisteret (Skatteetaten)

Det sentrale folkeregisteret inneholder data om personer som er født og/eller er eller har vært bosatt i Norge. Registeret omfatter både bosatte, utvandrede personer og døde. Folkeregisteret er hjemlet i folkeregisterloven.

Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene)

Enhetsregisteret er en oversikt over alle virksomheter som er momspliktige, har registrerte ansatte eller er med i Foretaksregisteret. Registeret har også mange næringsdrivende enkeltpersonforetak, foreninger og andre økonomiske enheter uten registreringsplikt. Enhetsregisteret tar vare på nøkkelopplysninger om enhetene på vegne av mange andre offentlige registre. Dermed slipper den enkelte bedriften å melde fra om ny adresse og andre endringer til hver enkelt myndighet. Enhetsregisteret er hjemlet i enhetsregisterloven.

Matrikkelen (Statens kartverk)

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Matrikkelen ble opprettet i 2010, og samlet det tidligere registeret for Grunneiendom, Bygning og Adresse (GAB-registeret) og kommunenes Digitale EiendomsKart (DEK) i ett og samme register. Matrikkelen er hjemlet i matrikkellova.