Internasjonal kulturinnsats

Regjeringens innsats for å styrke norsk kulturlivs internasjonale muligheter skal i første rekke bidra til at norske kunstnere og kulturaktører får innpass på sentrale arenaer og gjør seg gjeldende i utlandet.

Utenriksdepartementet arbeider målrettet og strategisk for å skaffe norske kunstnere adgang til de toneangivende miljøene og kunstinstitusjonene internasjonalt. Utenriksstasjonene virker som bindeledd mellom norske og utenlandske aktører og promoterer norske kunstnere i vertslandet.

Kunstfaglige organisasjoner

Innsatsen utformes i tett samarbeid med de syv kunstfaglige organisasjonene Music Norway, Office for Contemporary Art Norway (OCA), Norwegian Crafts, Norwegian Literature Abroad (Norla), Danse- og teatersentrum, Norsk design- og arkitektursenter (Doga) og Norsk Filminstitutt. Fagorganisasjonene er regjeringens rådgivere i kunstfaglige spørsmål.

Torill Kove fikk Oscar i 2007 for kortfilmen Den danske dikteren. Kove ble nominert til Oscar for Min bestemor strøk kongens skjorter, og også for Moulton og meg. Illustrasjon fra filmen Min bestemor strøk kongens skjorter.
Torill Kove fikk Oscar i 2007 for kortfilmen Den danske dikteren. Kove ble nominert til Oscar for Min bestemor strøk kongens skjorter, og også for Moulton og meg. Illustrasjon fra filmen Min bestemor strøk kongens skjorter. Foto: Norsk Filminstitutt

Moderne diplomati

Å promotere norsk kulturliv inngår i arbeidet med å fremme norske interesser i utlandet og er en integrert del av det moderne offentlige diplomati.

Internasjonalisering av norsk kunst og kulturliv bidrar til økt kunnskap og interesse for Norge som en innovativ kultur- og kunnskapsnasjon. Kultur skaper møteplasser, bygger nettverk og styrker dialogen med viktige målgrupper. Den internasjonale kulturinnsatsen er en del av det langsiktige og strategiske arbeidet i norsk utenrikspolitikk hvor tillit og godt omdømme bygges over tid, og hvor kvalitet og nyskaping blir vektlagt.

Impulser

Kulturutveksling, impulsinnhenting og deltakelse i den globale dialogen om de ulike kunstuttrykkenes utvikling, bidrar også til et aktivt og levende norsk kulturliv. Gjennom støtteordninger og prosjektsamarbeid bidrar regjeringen til at norske kunstnere deltar internasjonalt samtidig som de bringer impulser med seg hjem til det norske miljøet

Reisestøtte

Foto: Vigdis Haugstrøp
Forestillingen Blue Motel av Lisa Lie. Foto: Vigdis Haugstrøp

Reisestøtteordningen er en viktig byggesten i arbeidet for å muliggjøre norske kunstneres deltakelse internasjonalt. Mange norske utøvere tildeles reisemidler til promotering, utenlandslansering, utstillingsoppdrag, messe- og festivalopptredener og deltakelse i seminarer og work-shops med midler fra Utenriksdepartementet. Administrasjonen av reisestøtten er delegert til de kunstfaglige organisasjonene. Reisestøtten bidrar til å øke etterspørselen etter norske utøvere og til økt kultureksport.  

Presse og besøk

Presse- og besøksprogrammer i regi av utenriksstasjonene, de kunstfaglige organisasjonene og frittstående aktører i kunstfeltet, bidrar til å profilere og øke synligheten for norske kulturuttrykk i internasjonal presse. I samarbeid med kunstfaglige miljøer og nøkkelinstitusjoner som festivaler, museer og uavhengige visningsinstitusjoner driver Utenriksdepartementet et målrettet presse- og besøksprogram til Norge.  Internasjonale opinionsundersøkelser viser at oppmerksomheten om Norge som kulturdestinasjon er voksende.

Kulturnæringer

Fra en av de norske utstillingene i Salone Satellite under den internasjonale møbel- og designmessen i Milano 2015. Foto: K.Rath, UD
Fra en av de norske utstillingene i Salone Satellite under den internasjonale møbel- og designmessen i Milano 2015. Foto: Kathrine Rath, UD

Regjeringen legger særlig vekt på å tilrettelegge for at norske kulturnæringer får innpass på det internasjonale markedet. Det har vært en betraktelig vekst i norsk kultureksport over de seneste åra. Dette gjelder til land i Norden, flere europeiske land, Nord-Amerika, Asia og utvalgte raskt voksende økonomier. Aktiv promotering ved utenriksstasjonene og skreddersydde besøksprogram til Norge er viktige innsatsområder i arbeidet med å tilrettelegge for økt kultureksport.

Nordområdesatsingen

Kulturdimensjonen er en integrert del av nordområdesatsingen. Det grenseoverskridende arbeidet synliggjør Norge som en sentral regional aktør. Det norsk-russiske samarbeidet er hjørnesteinen i dette arbeidet. Styrkede relasjoner mellom folkene i Barentsregionen bygger i særlig grad på kulturutveksling og folk-til-folk-samarbeid.

Nå viser også land utenfor Barentsregionen interesse for kulturscenene i nord. Regjeringen vil fortsatt ha fokus på å styrke oppmerksomheten og kunnskapen om urfolk i arbeidet med å legge til rette for samarbeid og utveksling med aktører som deltar og/eller viser interesse for nordområdesamarbeidet.