– Mer entreprenørskap i utdanningen

Rapport fra utdanningsråd Harald Nybølet

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

EUs utdanningsministre møttes i Brussel 12. desember 2014. Det ble vedtatt et sett med rådskonklusjoner om entreprenørskap i utdanning og opplæring, som spesielt understreket behovet for en tettere dialog med arbeidslivet. Det ble også avholdt en åpen debatt om utdanningens rolle i Europa 2020-strategien. Utdanningsråd Harald Nybølet rapporterer.

Bilde av EUs utdanningskommissær, Tibor Navracsics, og Italias utdanningsminister, Stefania Giannini, holdt pressekonferanse under rådsmøtet for utdanning
EUs utdanningskommissær, Tibor Navracsics, og Italias utdanningsminister, Stefania Giannini, holdt pressekonferanse under rådsmøtet for utdanning. Foto: European Union 2015

Entreprenørskap i utdanning og opplæring: Start tidlig og sikre en tettere kobling til arbeidslivet

I rådskonklusjonene som ble vedtatt av EUs utdanningsministre i forrige uke ble det understreket at entreprenørskap bør utvikles fra en tidlig alder og at koblingen mellom utdanning og arbeidslivet må styrkes. Entreprenørskap i utdanning og opplæring kan være med på å fremme arbeidsevne, etablering av selvstendig næringsvirksomhet og øke aktivt medborgerskap. Ministrene var enige i at dette var spesielt viktig i disse tider med høy arbeidsledighet, særlig blant unge mennesker.

I konklusjonene blir det også nevnt at medlemslandenes innsats på dette området er, generelt sett, relativt begrenset og konklusjonene oppfordrer derfor medlemslandene til å gjøre mer, og ikke minst å gjøre full bruk av de mulighetene som Erasmus + programmet tilbyr med blant annet strategiske partnerskap og kunnskapsallianser.

Den nye utdanningskommissæren, Tibor Navracsics, sa at den nye Kommisjonen støtter mer entreprenørskap i utdanningen og viste til to nye verktøy som Kommisjonen har utviklet for sektoren: HEInnovate, som har blitt meget godt mottatt av universitets- og høyskolesektoren, og Entrepreneurship360, som vil bli lansert i løpet av 2015 for grunnutdanningen.

Flere ministre delte av egne lands erfaringer med entreprenørskap og understreket at i tillegg til grunnleggende ferdigheter i lesing og regning kunnskap om hvordan en bedrift fungerer, er det også viktig å utvikle de tverrgående ferdighetene som trengs, som for eksempel kreativitet, problemløsning, kritisk tenkning og risikotaking. I diskusjonen kom det også frem at man trengte å gjøre mer for å lette mulighetene for å få finansiert nye prosjekter for unge mennesker og man må også redusere skjemavelde og «red tape».

Utdanning i Europa 2020-strategien: Landene må investere mer i utdanning – det lønner seg!

Innenfor rammen midtveis-evalueringen av Europa 2020-strategien arrangerte utdanningsministrene en åpen debatt om «The economic case for education and training». I tillegg til EUs utdanningsministre deltok også trio-formannskapets arbeidsministre (Italia, Latvia, Luxembourg) i debatten som ble utdanningsministrenes innspill til synteserapporten om 2020-strategien til EUs toppmøte 18.-19. desember.

Siden flere medlemsland sliter med stramme utdanningsbudsjetter, var det flere ministre som la vekt på behovet for mer målrettete investeringer i utdanning: Fokuset må være på kvalitet og på å utvikle ferdigheter som er relevante for arbeidslivet. Lærerutdanning av høy kvalitet, livslang læring, tettere kobling mellom utdanningsinstitusjoner og bedrifter er viktige elementer hvis man ønsker bærekraftige utdanningssystemer av høy kvalitet. Utdanningskommissær Navracsics indikerte at Europakommisjonens annonserte investeringsplan, den såkalte Juncker-planen, vil også kunne finansiere prosjekter i utdanningssektoren, og sa at han ville diskutere disse mulighetene med en av Europakommisjonens visepresidenter, Jyrki Katainen. Han oppfordret ministrene til å prioritere investeringer i utdanning og opplæring siden det alltid vil lønne seg på sikt.

Det har vært en del diskusjon om beslutningen til Europakommisjonens nye president, Jean-Claude Juncker, om å flytte noen porteføljer fra generaldirektoratet for utdanning og kultur (DG EAC) til generaldirektoratet for sysselsetting (DG EMPL). Dette gjelder blant annet yrkesfag, voksenopplæring og ferdigheter ('skills'), og også for oppfølgingen av Cedefop og European Training Foundation (ETF). Overføringene fra EAC til EMPL signaliserer at Europakommisjonen i større grad vil knytte yrkesfag, voksenopplæring og ferdigheter opp mot sysselsettingspolitikken. Endringen må ses i lys av at Juncker har satt vekst og arbeidsplasser på toppen av sin agenda og at (ungdoms-)ledigheten fortsatt er utfordring nummer én i EU. Flere utdanningsministre uttrykte en skepsis til denne beslutningen, men utdanningskommissær Navracsics forsikret ministrene at han vil samarbeide tett med sysselsettingskommissær Marianne Thyssen. Han håpet at man også i fremtiden vil kunne arrangere back-to-back møter med utdanning- og sysselsettingsministrene, nettopp for å sikre denne koblingen.

Tidlig frafall i skolen og andel i høyere utdanning: Målene kan bli nådd innen 2020

I Europa 2020-strategien er det som kjent to mål på utdanningsområdet som kan bli nådd innen 2020, selv om det er store forskjeller landene imellom:

    • Tidlig frafall i skolen (12% i 2013, 10% i 2020)
    • Andel av 30-34 åringer som har fullført høyere utdanning (36,9% i 2013, 40% i 2020)

I debatten kom det frem at utdanning har spilt og vil fortsette å spille en avgjørende rolle for at Europa 2020-strategien blir en suksess, siden utdanning av høy kvalitet og utviklingen av ferdigheter danner grunnlaget for den vekst, innovasjon og sysselsetting som Europa trenger. Flere ministre minnet om at utdanning har en viktig egenverdi og må ikke kun bli sett på som et verktøy for sysselsetting, men vel så mye som et nødvendig grunnlag for personlig utvikling, aktivt medborgerskap og sosial inkludering.

Ministrene foreslo å beholde de to utdanningsmålene i Europa 2020-strategien, og at man ville fokusere spesielt på tidlig frafall i skolen i neste periode. Andre innsatsområder vil være grunnleggende ferdigheter, heve status for fag- og yrkesopplæringen og øke mulighetene for voksnes læring.

Kommentarer

Dette var det første formelle utdanningsministermøtet under en ny Europakommisjon. Grunnet både den litt vanskelige høringen i Europaparlamentet av Tibor Navracsics før han ble utnevnt til kommissær, og beslutningen om å flytte noen viktige porteføljer (som fag- og yrkesopplæring og «skills») fra DG EAC til DG EMPL, var mange spente på hvordan dette møtet ville bli. Den nye utdanningskommissæren greide seg bra, og han understreket at han vil samarbeide tett med sysselsettingskommissær Marianne Thyssen. Dette kommer til å følges nøye av utdanningsministrene i tiden som kommer. Den åpne debatten om utdanningens rolle i Europa 2020-strategien ble verdsatt og det ble også nyvinningen med felles diskusjon med arbeidsministrene, for å sikre en tettere kobling på tvers av sektorene. Det er positivt at Europa 2020-målene på utdanningsområdet ser ut til å kunne bli nådd. Samtidig vil vi i 2015 konstatere at mer må bli gjort for å heve status og relevans for fag- og yrkesopplæringen, sikre en tettere kobling til arbeidslivet, jobbe videre med grunnleggende ferdigheter og gi flere muligheter for voksnes læring.