Tilskot til samlivstiltak

Det er sett av 6,6 millioner kroner til organisasjonar og institusjonar som jobbar med samlivstiltak.

–  Barn skal ha ein trygg og god oppvekst, og det er viktig å koma tidlig inn for å førebyggja samlivsbrudd og konfliktar. Trygge foreldre gir trygge barn, seier barneminister Solveig Horne.

Målsettinga med tilskotsordninga er å stø opp om samlivet i parforhold og å styrkje samlivsforhold med sikte på å skape gode relasjonar og førebyggje familie- og samlivsoppløysing. Det er også rom for å gje stønad til tiltak som er retta mot familiar med høgt konfliktnivå. Samliv i utradisjonelle samlivsformer og foreldresamarbeid etter samlivsbrot ligg også innanfor føremålet for tilskotsordninga.

–  Vi har no lyst ut 6,6 millioner kroner til samlivstiltak, dette er ein auke på 65 prosent frå i fjor. Eg håper at mange frivillige organisasjonar og institusjonar vil søke om midlar, seier statsråden.

Du finn meir informasjon om tilskotsordninga og korleis du søker på midlene på Bufdir sine nettsider.