Endelig konsesjon til småkraftverk i Fjærlandsfjorden

- Småkraft er viktig for regjeringen og bidrar til lokal næringsutvikling og verdiskaping. Nettforsterkning er av betydning for kraftforsyningssikkerheten og for fornybarutbyggingen. Anleggene innebærer inntil 110 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraft. Det tilsvarer årsforbruket til rundt 5500 husstander, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Olje- og energidepartementet har i dag avgjort klagesakene for Lidal kraftverk og Romøyri kraftverk i Fjærlandsfjorden i Sogn. NVEs konsesjoner er opprettholdt i begge sakene. NVE har tidligere gitt konsesjon til ytterligere tre småkraftverk i samme område, Hatlestad, Jordal og Berge/Bjåstad. Disse er avhengig av at Lidal- og Romøyri kraftverk og ny kraftledning mellom Lidal og Grindsdalen får konsesjon for å kunne realiseres. Totalt vil prosjektene gi om lag 110 gigawattimer (GWh) fornybar kraftproduksjon, noe som utgjør årsforbruket til rundt 5500 husstander.

Olje- og energidepartementet har også gitt endelig konsesjon til Sognekraft AS for en ny 132kV kraftledning mellom Fjærlandsfjorden og Grindsdalen. Denne kraftledningen skal føre kraften fra småkraftverkene ut på nettet. I tillegg har departementet opprettholdt NVEs vedtak om omlegging av 132kV kraftledningen  Grindsdalen – Mel. 

- Småkraft er viktig for regjeringen og bidrar til lokal næringsutvikling og verdiskaping. Nettforsterkning er av betydning for kraftforsyningssikkerheten og for fornybarutbyggingen. Anleggene innebærer inntil 110 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraft. Det tilsvarer årsforbruket til rundt 5500 husstander,  sier olje- og energiminister Tord Lien.

Departementet mener at en utbygging i Fjærland vil ha akseptable konsekvenser for landskap, friluftsliv, biologisk mangfold og andre berørte interesser. Det er i konsesjonene satt krav til flere avbøtende tiltak, herunder god minstevannføring hele året og krav til detaljplangodkjenning og landskapsmessige tilpasninger. Deler av den nye kraftledningen skal også legges som kabel i fjell opp fra fjorden.

Til toppen